Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia Metal·lúrgica i Tecnologies d'Unió

Codi de l'assignatura: 361252

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Javier Fernandez Gonzalez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber classificar els processos d’afaiçonament i els d’unió.

 

• Poder calcular reduccions màximes i seleccionar el sistema d’afaiçonament.

 

Referits a habilitats, destreses

• Mostrar capacitat per seleccionar el processament més adient per a una aplicació determinada.

 

• Tenir capacitat de treball en grup.

 

• Tenir capacitat per a la recerca i síntesi d’informació bibliogràfica en l’àmbit del processament dels materials metàl·lics.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar una actitud crítica davant les activitats de l’assignatura.

 

• Saber-se organitzar i planificar.

 

• Tenir la capacitat per ampliar els coneixements obtinguts a través de la bibliografia o de qualsevol altre mitjà (conferències, visites a instal·lacions, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*   Introducció als processos de conformació i d’unió de metalls

2. Maquinabilitat del material

*  2.1 Mecànica del contacte. Fricció, lubricació i desgast

2.2. Contacte elàstic i plàstic. Transició d’elàstic a plàstic

2.3. Velocitat de deformació. Pèrdues per fricció

2.4. Forces i temperatures en l’afaiçonament

3. Soldadura

*  3.1. Fonts d’energia

3.2. Fonaments de la soldadura

3.3. Transferència de calor i ZAC

3.4. Variables de procés (temperatura i velocitat de soldadura)

3.5. Gasos

3.6. Deformacions tèrmiques

3.7. Defectes

4. Unions adhesives

*  4.1. Fonaments de l’adhesió

4.2. Adhesius acrílics, amínics, epòxids, d’alta temperatura, altres adhesius

5. Tall de peces

*  5.1. Fonaments de la formació d’encenall. Pressió i longitud de contacte. Angle de cisallament

5.2. Escalfament per cisallament i per fricció

5.3. Eines de tall. Durabilitat i danys d’eina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts dels blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials es dediquen a seminaris, que permeten una participació més activa dels estudiants a partir del plantejament, de l’anàlisi i la resolució de qüestions o temes basats en els continguts que s’han desenvolupat en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumne, sobretot a les sessions de seminaris.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula es plantegen activitats formatives en línia i síncrones que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics combinades amb sessions presencials de desenvolupament de casos en grups reduïts i a l’aula assignada.

El treball tutoritzat consisteix en un treball d’anàlisi d’algun dels processos estudiats o el d’un procés no tractat. Es treballa en grup. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió.

El treball autònom que ha de fer l’estudiant s’ha de portar a terme utilitzant els llibres de referència o consultant bases de dades per aprofundir en el desenvolupament de l’aplicació.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota de l’avaluació continuada es calcula d’acord amb els percentatges següents:

  • Treball tutoritzat: 40 % de la qualificació final.
  • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5 es pot anar a reavaluació. Els estudiants que, havent aprovat, vulguin presentar-se a la reavaluació han de renunciar, per escrit, a la nota obtinguda prèviament.

L’examen de reavaluació és un 60 % de la nota final.

 

Avaluació única

La sol·licitud d’avaluació única s’ha d’entregar a Secretaria durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.

  • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5 es pot anar a reavaluació. Els estudiants que, havent aprovat, vulguin presentar-se a la reavaluació han de renunciar, per escrit, a la nota obtinguda prèviament.

L’examen de reavaluació és un 100 % de la nota final.