Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Demografia

Codi de l'assignatura: 361255

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Maria Teresa Costa Cor

Departament: Departament de Matemātica Econōmica, Financera i Actuarial

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teōrics a les necessitats específiques de les diferents ārees d'aplicaciķ.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les fonts d’informació demogràfica per a l’obtenció de dades estadístiques sobre la població.

 


— Aprendre els instruments i tècniques bàsics per a l’anàlisi de l’estructura i creixement d’una població: construcció de taules estadístiques, representació gràfica i càlcul de diversos indicadors.

 


— Descriure la transició del règim demogràfic antic al modern i els seus efectes sobre la composició de la població.

 


— Estudiar la mortalitat per edat i causa de mort, construir taules de mortalitat de moment, i calcular probabilitats i indicadors conjunturals sobre el comportament d’aquest fenomen.

 


— Analitzar la fecunditat a partir d’indicadors sintètics de període i de generació.

 


— Estudiar els moviments migratoris que afecten la població.

 


— Descriure els mètodes bàsics d’elaboració de projeccions de població, la formulació d’hipòtesis i la interpretació dels resultats.

 

Referits a habilitats, destreses


— Utilitzar les fonts d’informació demogràfica d’acord amb els objectius de treball.

 


— Saber diferenciar entre anàlisi de moment i anàlisi de cohort.

 


— Interpretar la intensitat i el calendari en els fenòmens demogràfics.

 


— Comparar el comportament dels fenòmens demogràfics entre poblacions aplicant les tècniques d’estandardització.

 


— Obtenir els indicadors més adients en l’anàlisi dels fenòmens demogràfics.

 


— Analitzar i interpretar les dinàmiques demogràfiques que ha experimentat una població en el temps.

 


— Fer previsions sobre l’evolució futura d’una població.

 

— Calcular i interpretar diferents mesures de fecunditat.

 

— Calcular i interpretar les taxes de reproducció d’una població.

 

— Calcular i interpretar diferents mesures de nupcialitat.

 

— Calcular i interpretar diferents mesures de les migracions.

 

— Saber utilitzar les eines informàtiques relacionades amb l’anàlisi demogràfica.

 

 

Blocs temātics

 

1. Característiques i evoluciķ de la poblaciķ

1.1. Introducció

1.1.1. Població i demografia
1.1.2. Fonts estadístiques per a l’estudi de la població
1.1.3. Les xifres de població a Espanya

1.2. Mètodes i tècniques en demografia

1.2.1. Magnituds: estocs i fluxos
1.2.2. Anàlisi longitudinal i anàlisi transversal
1.2.3. La representació del temps: l’esquema de Lexis
1.2.4. Les mesures en demografia: taxes, probabilitats i proporcions

1.3. Estructura i creixement de la població

1.3.1. L’equació demogràfica bàsica i el càlcul del creixement d’una població
1.3.2. Els indicadors d’estructura de la població
1.3.3. La piràmide de població: la relació entre l’estructura de la població i els fenòmens demogràfics
1.3.4. Evolució de la població mundial. La transició demogràfica

2. Estudi dels fenōmens demogrāfics

2.1. Anàlisi de la mortalitat

2.1.1. La mortalitat per edat i causa de mort
2.1.2. L’estandardització
2.1.3. Construcció d’una taula de mortalitat. L’esperança de vida

2.2. Fecunditat i nupcialitat

2.2.1. Anàlisi de la fecunditat: indicadors de moment i de generació
2.2.2. La reproducció de les generacions
2.2.3. Característiques familiars i evolució de l’estructura de les llars

2.3. Migracions

2.3.1. Conceptes i mesures bàsiques de les migracions
2.3.2. Migracions internes i externes
2.3.3. Evolució dels moviments migratoris en la població espanyola

3. Les projeccions demogrāfiques

3.1. Les projeccions de població

3.1.1. El mètode de les components
3.1.2. Metodologia per a la realització de les projeccions de població

3.2. Les projeccions de les llars

3.2.1. Conceptes bàsics
3.2.2. El mètode de les propensions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les classes magistrals s’expliquen els continguts teòrics de cada tema i es presenten dades demogràfiques de poblacions reals, tant actuals com històriques, per entendre i aplicar els principals instruments d’anàlisi demogràfica. També es recomana la lectura d’articles de premsa o de revistes especialitzades per comprendre els temes relacionats amb la població que resulten d’interès en l’actualitat.

Es fan classes pràctiques al llarg del curs a l’aula d’ordinadors i s’utilitza el programari apropiat per poder obtenir les dades demogràfiques de poblacions reals, i fer el càlcul i interpretació dels principals indicadors demogràfics en els exercicis proposats.

Per aprofitar millor les classes magistrals i pràctiques, en el Campus Virtual es publiquen diferents documents amb dades estadístiques, lectures recomanades i enunciats d’exercicis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Tant en l’avaluació continuada com en l’avaluació única es tenen en compte, en el plantejament de les proves, les competències que es pretenen desenvolupar en l’assignatura. Per una banda, els enunciats dels exercicis precisen capacitat d’anàlisi i comprensió de les dades i, per l’altra, alguns problemes es basen en aplicacions pràctiques dels conceptes explicats que utilitzen dades reals de poblacions.

L’avaluació continuada de l’assignatura consta de les activitats següents:

— Prova de contingut teòric i pràctic del bloc 1: es duu a terme en finalitzar el bloc temàtic 1. Té una ponderació del 25 % de la nota final de l’assignatura.

— Prova de contingut teòric i pràctic del bloc 2: es duu a terme en finalitzar el bloc temàtic 2. Té una ponderació del 35 % de la nota final de l’assignatura.

— Exercicis de contingut pràctic del bloc 1 i del bloc 2: es realitzen al finalitzar cada tema i tenen una ponderació del 20 % de la nota final de l’assignatura.

— Treball escrit de contingut pràctic del bloc 3: s’entrega en la data fixada per l’avaluació única de l’assignatura i  té una ponderació del 20 % de la nota final de l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

En aquest cas, l’avaluació es basa en un examen que consta de qüestions teòriques i exercicis pràctics que es resolen utilitzant l’ordinador. 

L’examen de reavaluació de l’assignatura té les mateixes característiques que l’examen d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KEYFITZ, Nathan. Applied mathematical demograpyh. 3rd ed. New York: Springer, 2005

Catāleg UB  Enllaç

LEGUINA, Joaquín. Fundamentos de demografía. 5a ed. Madrid: Siglo XXI, 1992

Catāleg UB  Enllaç

LIVI, Massimo. Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel, 1993

Catāleg UB  Enllaç

NEWELL, Colin. Methods and models in demography. Chichester [etc.] : Wiley, 1994

Catāleg UB  Enllaç

PRESSAT, Roland. Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel, 1985

Catāleg UB  Enllaç

TAPINOS, Georges Photios. Elementos de demografía. Madrid: Espasa Calpe Universidad, 1990

Catāleg UB  Enllaç

VINUESA, Julio. Demografía. Análisis y proyecciones. Madrid: Síntesis, 1994

Catāleg UB  Enllaç

VINUESA, Julio. Técnicas y ejercicios de demografía. Madrid: INE, 2007

Catāleg UB  Enllaç

PRESTON, Samuel H. et al. Demography: measuring and modeling population processes. Malden: Blackwell, 2001

Catāleg UB  Enllaç

VALLIN, Jacques. La población mundial. Madrid: Alianza Editorial, 1995

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Instituto Nacional de Estadística. Disponible a: <www.ine.es>  Enllaç

Institut d’Estadística de Catalunya. Disponible a: <www.idescat.cat>  Enllaç