Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials per a l'Energia

Codi de l'assignatura: 361256

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Camila Barreneche Guerisoli

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

(Inclou seminaris i proves d’avaluació.)

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els materials més utilitzats en la generació, el transport i l’emmagatzematge de l’energia.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber analitzar les conseqüències de la implantació d’una determinada tecnologia energètica pel que fa a recursos, eficiència i cost dels materials que s’hi involucren.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Saber reconèixer els materials crítics per implantar una determinada tecnologia energètica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Energia i medi ambient

1.1. Flux energètic global

1.2. Flux global de materials

1.3. Rutes energètiques: oferta i demanda

1.4. Captació i emmagatzematge de CO2

1.5. Materials per a l’energia de baixes emissions

2. Fonts d’energia no renovables

*  Fonts d’energia no renovables. Petroli, gas natural, conversió de carbó i energia nuclear. Requisits dels materials

2.1. Petroli i gas natural

2.2. Conversió de carbó

2.3. Energia nuclear

3. Fonts d’energia renovables

*  Fonts d’energia renovables. Materials per produir energia solar fotovoltaica i tèrmica, biocombustibles, energia geotèrmica i marina, energia eòlica, materials termoelèctrics, piles de combustible

3.1. Materials per a la producció d’energia solar fotovoltaica i tèrmica

3.2. Materials termoelèctrics

3.3. Energia geotèrmica i marina

3.4. Energia eòlica

4. Emmagatzematge d’energia

*  Emmagatzematge d’energia. Emmagatzematge electroquímic: bateries i condensadors. Emmagatzematge mecànic: bombeig d’energia hidroelèctrica, aire comprimit, volants d’inèrcia

4.1. Emmagatzematge electroquímic: bateries, condensadors i piles de combustible

4.2. Emmagatzematge mecànic: bombeig d’energia hidroelèctrica, aire comprimit, volants d’inèrcia

5. Eficiència energètica

*  Eficiència energètica. Il·luminació. Eficiència en edificis. Disponibilitat de materials i reciclatge

5.1. Il·luminació

5.2. Eficiència en edificis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura s’ha de treballar activament des del punt de vista participatiu, tant en l’estudi dels casos pràctics de l’alumnat com a partir de les propostes de casos que el professorat aporti a l’assignatura, especialment un cop assolits els coneixements fonamentals que permetin aquesta participació. Per tant, hi ha una part d’ensenyament i aprenentatge presencial (a l’aula), una part d’ensenyament i aprenentatge dirigit (fora de l’aula) i, finalment, una part d’ensenyament i aprenentatge autònom (fora de l’aula). Així doncs, l’organització de l’assignatura es basa en:

 • Activitats presencials:
  • Classes magistrals.
  • Exercicis i activitats dirigides.
 • Treball tutoritzat:
  • Elaboració d’un projecte o treball tutoritzat.


El treball tutoritzat consisteix en un treball individual sobre diferents articles científics relacionats amb l’assignatura.

El treball autònom que ha de fer l’alumne s’ha de portar a terme utilitzant els llibres de referència o consulta per afermar i, si escau, ampliar els coneixements que s’han impartit a classe.

Les restriccions derivades de la crisi sanitària poden modificar el grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorpora la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Prova parcial a mig semestre: 20 % de la qualificació final.
 • Exercicis i activitats dirigides: 20 % de la qualificació final.
 • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.


El període per renunciar a l’avaluació continuada és de dues setmanes des de l’inici del curs.

 

Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

 • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació

Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final de conjunt per millorar la nota, cosa que implica renunciar a la nota obtinguda prèviament. La reavaluació suposa el 100 % de la nota final.