Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Optimització en Enginyeria

Codi de l'assignatura: 361258

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: CRISTINA CORCHERO GARCIA

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 


Requisits

361227 - Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes (Recomanada)

361226 - Programació Lineal i Entera (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per detectar, formular i donar solució mitjançant models d'investigació operativa a problemes de presa de decisió de les diferents organitzacions, integrant, si és necessari, els resultats de les anàlisis estadístiques.

   -

Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).

   -

Capacitat de proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models de la investigació operativa habituals en optimització en enginyeria i usar correctament la terminologia pròpia de l’àrea.

 

— Formular matemàticament i resoldre computacionalment, mitjançant l’ús de llenguatges de modelització per a programació matemàtica, problemes d’optimització en enginyeria de diverses àrees.

 

— Interpretar els resultats dels models d’optimització en enginyeria i ser capaç d’elaborar informes i presentacions on s’exposin els resultats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Optimització en enginyeria del transport

*  Introducció als models de localització. Heurístiques de resolució. Problema del viatjant de comerç (TSP). Problema de rutes de vehicles (VRP). Models de rutes per a aplicacions de la logística urbana: «street routing». Heurístiques de resolució. Anàlisi de problemes específics de la logística a ciutats: localització de sensors per a la captura d’informació de trànsit, gestió dinàmica de flotes de vehicles, serveis de missatgeria, recollida de residus

2. Optimització en enginyeria de l’energia

*  Introducció a l’operació de sistemes de potència: el sistema de producció i transport d’energia nacional, generació regulada vs. liberalitzada, el mercat elèctric majorista. Optimització de l’operació regulada dels sistemes de potència: modelització dels generadors de turbina, «economic dispatch» (ED), «optimal power flow» (OPF), «unit commitment» (UC). Optimització de l’operació de mercats elèctrics: models de cassació del mercat. Modelització i resolució computacional de l’operació de sistemes de potència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes s’organitzen al voltant d’estudis de cas d’aplicació dels models i algorismes d’optimització a la resolució de problemes reals de l’enginyeria de transport i enginyeria elèctrica. Dins de cada part del curs es fa una introducció a l’àrea d’aplicació, es descriuen les característiques dels models i algorismes d’optimització, i es resolen computacionalment casos pràctics reals. L’alumnat ha de preparar un conjunt de projectes en què ha de resoldre exemples de casos reals de les diferents àrees d’aplicació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en dos pràctiques, una per cada bloc de l’assignatura. Cada pràctica es fa en acabar el bloc corresponent. Els dos blocs tenen el mateix pes en la nota d’avaluació continuada, que es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes obtingudes a les dos pràctiques.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una pràctica a l’aula d’informàtica o de forma no-presencial, en què l’estudiant ha de resoldre algun cas pràctic relacionat amb els problemes estudiats a classe. L’avaluació única es farà en la data fixada pel Consell Docent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DASKIN, M.S., et al. Location Models in Transportation. En HALL, Randolph W. (ed.). Handbook of Transportation Science, Boston [etc.]: Kluwer Academic, 2003

Catàleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via Springer)  Enllaç
Accés en línia al capítol 10  Enllaç

TOTH, Paolo, et al. (eds.). The Vehicle Routing Problem. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002

Catàleg UB  Enllaç

ZHU, Jizhong. Optimization of Power System Operation. Piscataway, N.J.: Wiley-IEEE, 2009

Catàleg UB  Enllaç

GÓMEZ EXPÓSITO,.Antonio, et al. (eds.). Electric energy systems : analysis and operation. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009

Catàleg UB  Enllaç

WILLENBORG, Leon, et al. Elements of statistical disclosure control. New York; Barcelona [etc.]: Springer, 2000

Catàleg UB  Enllaç

CRISTIANINI, Nello, et al. An Introduction to Support Vector Machines: And Other Kernel-Based Learning. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2000

Catàleg UB  Enllaç