Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ampliació d'Operacions de Separació

Codi de l'assignatura: 361259

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Fite Piquer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per a l’aprofitament d’aquesta assignatura, cal que l’estudiant tingui ben assimilats els conceptes de l’assignatura Operacions de Separació del Grau d’Enginyeria Química. A més, hi són necessaris conceptes d’altres assignatures ja cursades per l’estudiant, principalment Introducció a l’Enginyeria Química, Termodinàmica Aplicada i Informàtica Aplicada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes relacionats amb operacions en les quals té lloc la transferència simultània de matèria i calor.

 

— Comprendre els conceptes relacionats amb la transferència de matèria en sistemes multicomponents.

 

— Comprendre els conceptes relacionats amb la difusió a través de membranes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber dimensionar unitats de separació en què estiguin implicats processos de transferència de matèria i/o calor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicrometria

2. Operacions d’humidificació

3. Destil·lació multicomponent

4. Separació per membranes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia per a assolir l’aprenentatge de l’assignatura es basa en:

— Classes teòriques: Descripció de les bases teòriques de l’assignatura.
— Classes teoricopràctiques: Aplicació dels conceptes teòrics anteriors per resoldre problemes numèrics que faciliti la comprensió de les bases teòriques, exercitar l’aplicació dels conceptes i analitzar estratègies de resolució de problemes.
— Treball autònom: Dedicació de l’estudiant fora de les hores de classe per a assolir la suficiència en els coneixements que s’imparteixen a l’assignatura. Aquesta dedicació és imprescindible per a un bon aprofitament de l’assignatura.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació continuada és la que s’aplica per defecte a tots els alumnes que no sol·licitin explícitament adscriure’s a l’avaluació única en el període establert.

En acabar cadascun dels temes de l’assignatura, s’avalua l’assoliment dels coneixements per part de l’estudiant en aquell tema. Segons la conveniència per a cada tema, l’avaluació es realitza mitjançant una de les següents alternatives: i) una prova presencial en què l’estudiant haurà de respondre qüestions teòriques de resposta breu i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora científica convencional, o ii) una prova a lliurar resolta en el termini de pocs dies consistent principalment en un problema numèric a resoldre de manera individual amb ordinador, però que també poc incloure qüestions teòriques de resposta breu.

La nota final de l’assignatura també inclou una component de participació de l’estudiant a classe i una altra d’assistència a classe. La nota final es calcula d’acord amb la següent expressió:

{Nota final} = 0.75·{Mitjana dels temes} + 0.15·{Participació a classe} + 0.10·{Assistència a classe}

En cas que l’estudiant no hagi superat l’assignatura seguint el procediment ordinari, podrà optar a una prova presencial extraordinària de reavaluació que inclourà tot el contingut de l’assignatura i que consistirà en preguntes teòriques i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora convencional. Per a poder-se presentar a la prova de reavaluació, cal que la nota final en l’avaluació ordinària o la nota mitjana dels temes sigui igual o superior a 3,5 sobre 10. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de la nota final obtinguda en el procediment ordinari. La prova de reavaluació és única i té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

Per acollir-se a la modalitat d’avaluació única, l’estudiant ho ha de sol·licitar per escrit durant el període establert a l’inici del curs.

L’avaluació es fa en base a una prova presencial global única a final de semestre, en la data fixada pel Consell d’Estudis. Aquesta prova inclou tot el contingut de l’assignatura i consisteix en preguntes teòriques i/o problemes numèrics resolubles amb una calculadora científica convencional. La nota final correspon a la qualificació d’aquesta prova global.

En cas que l’estudiant no hagi superat l’assignatura seguint el procediment ordinari, pot optar a una prova extraordinària de reavaluació del mateix tipus que la descrita anteriorment, sempre que el resultat de la nota final en l’avaluació ordinària sigui igual o superior a 3,5 sobre 10. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de la qualificació final obtinguda en el procediment ordinari. La prova de reavaluació és única i té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis.