Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desenvolupament de Productes

Codi de l'assignatura: 361261

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Esther Santamaria Hernandez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Hi ha una sessió de 2 h a la setmana amb activitats teòriques i teoricopràctiques en cada sessió.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

25

(Treballs i exercicis.)

Aprenentatge autònom

20

(Estudi autònom.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les funcions que poden tenir els productes.

 

— Conèixer les relacions entre propietats dels additius i la seva funció en el producte.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dissenyar productes en funció de les propietats desitjades.

 

— Distingir entre els tipus de productes.

 

— Dur a terme treballs d’aprofundiment i de síntesi fent recerca en les fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb patents i desenvolupament i registre de productes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Productes formulats

1.1. Introducció: definició i objectius dels productes formulats

1.2. Desenvolupament dels productes

2. Components i estructura dels productes

2.1. Productes purs i mescles

2.2. Components dels productes

2.3. Estructures dels productes

3. Productes en partícules sòlides

3.1. Característiques i propietats desitjables dels sistemes de partícules

3.2. Operacions de tractament, transport i emmagatzematge

4. Productes líquids i pastes

4.1. Tensioactius i polímers

4.2. Líquids homogenis

4.4. Sistemes dispersos

5. Desenvolupament de productes formulats

5.1. Selecció de components

5.2. Factors de qualitat

5.3. Optimització de formulacions: disseny d’experiments

6. Síntesi de processos per a la fabricació de productes formulats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat docent es desenvolupa mitjançant l’explicació de conceptes i de la seva aplicació per part del professor, d’una banda, i la realització d’exercicis d’aplicació dels conceptes estudiats per part dels estudiants, de l’altra. 

A través del campus virtual, l’estudiant pot disposar de les transparències de suport a les explicacions.

L’assistència a classe és obligatòria i es té en compte en l’avaluació continuada. El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals. En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

L’activitat tutoritzada o dirigida consisteix en la proposta i el seguiment d’exercicis per fer a classe o fora de classe. També s’hi inclouen els aclariments de dubtes i tutories acadèmiques.

El treball autònom inclou les hores d’estudi per a preparar les avaluacions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és, per defecte, continuada, i consisteix en la qualificació de les següents activitats: petites proves escrites i resolució d’exercicis que es fan a cada sessió sobre el contingut de la classe (40% de la qualificació final); un treball dirigit sobre el desenvolupament d’un producte que s’entrega al final del període de docència (10% de la qualificació final); una prova escrita final de síntesi (50 % de la nota final). Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova de síntesi. En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5, només s’aplicaran els percentatges de l’avaluació continuada a efectes d’optar a la reavaluació.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà l’obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que formen l’avaluació continuada.

Reavaluació
Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en una prova similar a la prova escrita final. Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol pujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda en la convocatòria ordinària.

 

Avaluació única

Per acollir-se a la prova d’avaluació única, s’ha de sol·licitar durant la primera setmana del semestre mitjançant l’imprès corresponent.

Els coneixements assolits s’avaluen mitjançant una prova escrita al final del semestre, que equival al 100 % de la nota de l’assignatura i que pot coincidir amb la prova escrita final de l’avaluació continuada.

Reavaluació
Qui tingui una nota final superior a 3,5 pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en una prova similar a la prova escrita final. Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol pujar nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació si renuncia per escrit a la qualificació obtinguda en la convocatòria ordinària.