Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Optimació i Investigació Operativa

Codi de l'assignatura: 361274

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carles Fite Piquer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Per a l’aprofitament de l’assignatura cal que l’estudiant tingui consolidats els coneixements d’assignatures cursades anteriorment en el Grau, principalment:

— Anàlisi matemàtica i mètodes numèrics, perquè constitueixen els fonaments de l’assignatura.
— Excel i programació bàsica, per a la resolució de problemes numèrics.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes relacionats amb l’optimació lineal i no lineal i aplicar-los en funció de la natura dels models matemàtics.

 

— Conèixer diferents mètodes d’optimació per aplicar el més idoni a cada situació particular.

 

— Entendre que el disseny d’experiments és un problema d’optimació per obtenir la millor descripció d’un sistema a partir d’una determinada quantitat d’informació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber definir funcions, objectius i restriccions de problemes plantejats.

 

— Utilitzar mètodes d’optimació per determinar les condicions (valors de les variables independents) que permeten assolir la millor resposta (variable dependent).

 

— Adquirir destresa en l’ús de programari matemàtic i aprofitar la seva potencialitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’optimació i investigació d’operacions

2. Optimació no lineal

3. Optimació lineal

4. Optimació entera

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia per a assolir l’aprenentatge de l’assignatura es basa en:

— Classes teòricopràctiques: Exposició de bases teòriques i de mètodes numèrics d’optimació amb una aplicació pràctica.
— Sessions d’ordinador: Aplicació dels mètodes numèrics per resoldre problemes numèrics proposats amb l’ús d’ordinador.
— Treball autònom: Dedicació de l’estudiant fora de les hores de classe per a assolir la suficiència en els coneixements que s’imparteixen a l’assignatura. Aquesta dedicació és imprescindible per a un bon aprofitament de l’assignatura.

El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació continuada és la que s’aplica per defecte a tot l’alumnat que no sol·licita explícitament adscriure’s a la modalitat d’avaluació única en el període establert a l’inici de curs.

La component principal d’avaluació són les tasques que es proposen al llarg del curs. Cada tasca consisteix en la resolució, amb l’ajut de l’ordinador, de problemes numèrics on s’apliquen els mètodes vistos a classe. Cada estudiant ha de resoldre de manera estrictament individual totes les tasques encomanades. El termini de resolució de cada tasca serà de 7 dies naturals des del moment de la seva publicació. La nota final de l’assignatura també inclou una component de participació de l’estudiant a classe (freqüència i adequació de la participació) i una altra d’assistència a classe. La nota final es calcula d’acord amb la següent expressió:

{Nota final} = 0.75·{Tasques} + 0.15·{Participació a classe} + 0.10·{Assistència a classe}

En cas que l’estudiant no hagi superat l’assignatura seguint el procediment ordinari, podrà optar a una prova extraordinària de reavaluació. Segons l’acord del Consell d’Estudis, perquè l’estudiant pugui presentar-se a la prova de reavaluació cal que la nota final en l’avaluació ordinària sigui igual o superior a 3.5 sobre 10. La prova de reavaluació és una prova única que tindrà lloc en la data fixada pel Consell d’Estudis. La prova inclou tot el contingut de l’assignatura i consisteix en preguntes teòriques i/o la resolució de problemes amb l’ajut de l’ordinador. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de la qualificació final obtinguda en el procediment ordinari.

 

Avaluació única

Per a acollir-se a la modalitat d’avaluació única, l’estudiant ho ha de sol·licitar per escrit en el període establert a l’inici del curs.

En el procediment ordinari de l’avaluació única, la qualificació final de l’assignatura correspon a la nota obtinguda en una prova única global que té lloc durant el període oficial d’exàmens en la data fixada pel Consell d’Estudis. Aquesta prova inclou tot el contingut de l’assignatura i consisteix en preguntes teòriques de resposta breu i/o la resolució de problemes numèrics amb l’ajut de l’ordinador. La nota final correspon a la qualificació d’aquesta prova global.

En cas que l’estudiant no hagi superat l’assignatura seguint el procediment ordinari, podrà optar a una prova extraordinària de reavaluació del mateix tipus que la prova global descrita anteriorment. Segons l’acord del Consell d’Estudis, perquè l’estudiant pugui presentar-se a la prova de reavaluació cal que la nota final en l’avaluació ordinària sigui igual o superior a 3.5 sobre 10. El fet de presentar-se a la prova de reavaluació implica la renúncia de l’estudiant a la nota final obtinguda en el procediment ordinari. La prova de reavaluació és única i té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis.