Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biotecnologia

Codi de l'assignatura: 361277

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Roger Bringue Tomas

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És important tenir presents els conceptes i procediments que ja s’han vist a Enginyeria Química, sobretot en les assignatures d’Enginyeria Bioquímica i Microbiologia, de Reactors Químics i d’Operacions de Separació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències específiques. Fonaments científics (4). Tenir capacitat per fer servir els principis i els coneixements bàsics per establir i solucionar 'analíticament, numèricament i gràficament' una varietat de problemes típics de l'enginyeria química, que inclouen aquells més específics que involucrin canvis de la composició de les substàncies, i d'altres que involucrin només canvis físics d'estat, de nivell tèrmic, de condicions de circulació, d'estat d'agregació o qualsevol altre.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (9). Tenir experiència o ser capaç d'aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propis de l'enginyeria química.

   -

Competències específiques. Capacitats d'aplicació (4). Tenir capacitat d'analitzar problemes complexos en l'àrea d'especialització que s'esculli optativament.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models matemàtics i aplicar-los al disseny dels diferents tipus de bioreactors.

 

— Conèixer el funcionament dels diferents tipus de bioreactors i entendre’ls.

 

— Ser capaç de triar de forma raonada el millor tipus de reactor per tractar un substrat via reacció enzimàtica o en presència de microorganismes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de triar les operacions de separació més adients per purificar els productes dels bioreactors.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Reactors enzimàtics

2.1. Mescla perfecta (discontinus i continus)

2.2. Flux en pistó

3. Fermentadors amb flocs microbians

3.1. Fermentadors discontinus

3.2. Fermentadors de tanc agitat continu

3.3. Fermentadors tubulars

3.4. Combinació de bioreactors continus

4. Introducció al disseny de reactors de pel·lícula

4.1. Pel·lícules de microorganismes. Gruix controlat i gruix incontrolat de pel·lícula microbiana

4.2. Pel·lícules d’enzims immobilitzats

4.3. Coeficients cinètics

4.4. Disseny de reactors de pel·lícula

5. Processos de separació i purificació

5.1. Separacions sòlid-líquid: filtració, flotació, floculació, sedimentació i centrifugació

5.2. Ruptura de cèl·lules

5.3. Recuperació de productes: extracció i adsorció

5.4. Purificació: cristal·lització, cromatografia, electroforesi i separació per membranes

5.5. Conservació de productes de fermentació: congelació, dessecació i liofilització

5.6. Tractament de residus dels processos de fermentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent en aquesta assignatura es basa en l’explicació dels conceptes teòrics i en l’aplicació pràctica dels mateixos, aprofundint en exemples i en problemes representatius del contingut de cada tema. D’aquesta manera, es van alternant sessions de teoria amb classes de problemes a l’aula. El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Qualsevol modificació serà oportunament informada a l’alumnat a través dels canals habituals. 

L’aprenentatge s’ha de basar en el treball personal. Com que l’assignatura és eminentment pràctica, requereix un entrenament en el plantejament i la resolució de problemes. Se subministra una col·lecció de problemes que es poden utilitzar en aquest entrenament. Es fomenta l’aprenentatge amb un mecanisme d’entrega periòdica de problemes resolts a proposta del professor, que, una vegada corregits, es retornen (hi ha, per tant, feedback). Aquesta activitat té un incentiu en la nota final. 

Els alumnes preparen un seminari durant el curs sobre una operació unitària que serà avaluada. Finalment, hauran de resoldre l’estudi d’un Cas relacionat amb la temàtica de l’assignatura

En resum, l’ensenyament i l’aprenentatge de l’assignatura es basen en les activitats següents:
— Activitats presencials: classes magistrals, classes de problemes i un estudi de cas.
— Activitats tutoritzades: resolució de problemes, exercicis pràctics i seminari.
— Activitats autònomes: resolució de problemes, estudi i seminari.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En cas que s’opti per l’avaluació continuada, durant el curs es plantegen tasques individuals (50% de la nota final) que s’han de resoldre en horari de classe. Aquestes activitats consisteixen en petits problemes o qüestions, la preparació d’un seminari i un estudi de cas. Es programen entregues al llarg del curs de 2 o 3 problemes resolts o qüestions que tenen el mateix pes en la nota final (20% de la nota de les tasques individuals). Durant tot el semestre es prepararà un seminari (50% de la nota de les tasques individuals) que es va preparant durant tot el semestre. A més a més, es farà un estudi de cas els últims dies del període lectiu (30% de la nota de les tasques individuals). Les tasques no són reavaluables.

A més a més, es fan dues proves acreditatives (50% de la nota de l’assignatura): una en acabar el quart bloc i una altra en acabar el cinquè bloc (en període d’exàmens). Totes dues són reavaluables i tenen el mateix pes en la nota de les proves acreditatives.

Totes les activitats (exàmens i tasques) són obligatòries per poder superar l’assignatura.

D’aquesta manera, la nota final (NF) correspondrà a:

                                                                                             NF = 0,5* PA + 0,5*TI 
on PA : proves acreditatives

      TI : tasques individuals
 

Reavaluació
Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar la nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda en la convocatòria ordinària.

 

Avaluació única

L’avaluació única, que consisteix en un examen durant el període d’exàmens, s’ha de sol·licitar durant la primera setmana del semestre omplint l’imprès corresponent, que es pot trobar al web del centre.

Reavaluació
Segons l’acord del Consell d’Estudis, per presentar-se a la reavaluació cal que el resultat de l’avaluació sigui com a mínim d’un 3,5. Aquesta prova té lloc en la data que estableix el Consell d’Estudis. Si un estudiant ha aprovat l’assignatura però vol apujar la nota, pot presentar-se a la prova de reavaluació però ha de renunciar per escrit a la qualificació obtinguda en la convocatòria ordinària.