Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llatí II

Codi de l'assignatura: 361363

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Haver cursat amb profit l’assignatura Llatí I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat de comprensió dels elements clau d'altres cultures.

   -

Capacitat d'utilització de les TIC.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Capacitat per fer anàlisis i comentaris lingüístics.

   -

Coneixement de la història i de les variacions diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de les llengües clàssiques.

   -

Fluïdesa gramatical necessària per a la lectura i comprensió de textos clàssics llatins.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi lingüística.

   -

Domini de la llengua llatina clàssica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Consolidar els coneixements teòrics i pràctics de morfologia i sintaxi llatines mitjançant l’aplicació a una selecció de textos d’autors diversos.
— Assolir la fluïdesa gramatical necessària per llegir, analitzar, comprendre i traduir textos llatins de dificultat mitjana.
— Adquirir el lèxic bàsic de la llengua llatina (600 paraules aproximadament).
— Conèixer aspectes diversos de la civilització romana a partir de la lectura dels textos.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Aprofitar els avantatges del treball en grup per a l’aprenentatge de la matèria.
— Ser capaç de llegir correctament en veu alta un text llatí d’acord amb les normes de la prosòdia.
— Assolir un coneixement suficient de l’anàlisi sintàctica com a eina fonamental per a la comprensió correcta dels textos llatins.
— Iniciar-se en la pràctica del comentari lingüístic de textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, etc.).
— Saber interpretar el contingut lèxic, prosòdic, morfològic, sintàctic i semàntic dels lemes dels diccionaris llatins.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Valorar la importància del treball metòdic, crític i rigorós.
— Plantejar-se les diverses maneres possibles d’analitzar la realitat i de concretar-les en una llengua.
— Mantenir una actitud participativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Lectura, anàlisi, comentari i traducció de textos de dificultat mitjana de Cèsar

2. Sintaxi llatina

2.1. Concordança

2.2. Sintaxi elemental dels casos

2.3. Sintaxi de les formes no personals del verb

2.4. L’estructura del període sintàctic: coordinació i subordinació

2.5. Metodologia de l’anàlisi sintàctica i de la traducció

3. Adquisició de lèxic llatí

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament és dinàmica, atès que la lectura comprensiva i la traducció dels textos proposats es combinen amb exercicis diversos que inclouen aspectes com ara la pronunciació, el lèxic, les estructures morfosintàctiques i les diferents estratègies per identificar-les i interpretar-les.

Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Preparació de la quantitat de text que el professorat consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
3. Resolució i presentació d’exercicis de dificultat progressiva.
4. Anàlisi morfosintàctica, traducció i interpretació d’una selecció de textos, principalment d’època clàssica.
5. Correcció dels exercicis col·lectivament i individualment.
6. Participació en altres activitats proposades pel professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 90 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu

— Treball personal de l’estudiant, sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura)

Per aprovar l’assignatura cal haver-se presentat a tots els exàmens, haver-los aprovat tots i haver fet tots els exercicis i treballs fixats en el programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLÁNQUEZ, A. (1946), Diccionario Latino-Español, Español-Latino. Barcelona, Sopena (5a. ed. revisada, corregida i augmentada, 1967; successives reimpr.).  Enllaç

FLOBERT, P. (2000), Le Grand Gaffiot. Dictionnaire Latin-Français. París, Hachette [nova ed. rev., corr. i augmentada del Dictionnaire illustré latin-français (F. Gaffiot, dir.). París, Hachette, 1934]

 

GLARE, P. G. W., ed., (2012), Oxford Latin Dictionary. 2 vols., Oxford, Univ. Press (2a ed.).   Enllaç

LEWIS, CH. T.; SHORT, CH., (1879), A Latin Dictionary. Founded on Andrew’s edition of Freund’s Latin Dictionary (revised, enlarged and in great part rewritten by—). Oxford, Clarendon Press (successives reimpr.).  Enllaç

SEGURA, S. (2004), Gramàtica llatina (trad. de E. Artigas, L. Cabré i A. Riquer). Barcelona, Ed. de la UB, Col·lecció UB nº 80 (reed. 2012). [Gramática latina. Deusto, Publ. de la Univ., 1961 (vàries reed.)]  Enllaç

SEVA, A., dir., (1993), Diccionari llatí-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana (successives reimpr.).  Enllaç

TRAINA, A.; BERTOTTI, T. (1985), Sintassi normativa della lingua latina. Teoria. Bolonya, Cappelli (2a. ed., 1993).  Enllaç

VALENTÍ FIOL, E. (1995), Gramàtica llatina: morfologia i nocions de sintaxi (trad. de J. Cornudella). Barcelona, Curial. [Gramática de la lengua latina: morfología y nociones de sintaxis. Barcelona, Bosch, 1965]  Enllaç

Pàgina web

Hesperia Latina (llatí en línia)         http://www.ub.edu/hesperialatina/enlinia.htm

Itinera electronica             http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm

Labyrinthus            http://www.xtec.cat/~sgiralt/ianua.htm

Perseus                 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/