Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Llatina d'Època Republicana

Codi de l'assignatura: 361389

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitats d'iniciació a la investigació.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi. Capacitat de relació de conceptes.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Coneixement teòric i profund de les literatures grega i llatina, com també de la seva pervivència en la literatura i cultura occidentals.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi literària.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre la semblança del procés de creació d’una literatura en societats diverses.
— Conèixer els autors, les obres i els gèneres de la literatura llatina de l’època republicana.
— Conèixer l’evolució històrica de la literatura llatina de l’època republicana en el context cultural, social i polític.
— Conèixer les condicions de transmissió i preservació dels textos literaris romans de l’època republicana.
— Conèixer la pervivència i la influència de la literatura de l’època republicana en les literatures i les cultures d’èpoques posteriors.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Desenvolupar destresa en la redacció de treballs acadèmics.
— Iniciar-se en la pràctica del comentari formal i criticoliterari de textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics tant convencionals com en línia.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Valorar la importància de l’esforç i l’interès personal en el progrés de la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Literatura romana i literatura llatina: concepte i límits

2. La literatura llatina «desconeguda»: fonts i problemes de reconstrucció

3. Gèneres literaris i periodització

4. Història de la literatura llatina d’època republicana

4.1. L’època denominada preliterària

4.2. La literatura romana com a literatura hel·lenística

4.3. L’època preclàssica

4.4. L’època de Ciceró

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes parteixen de la lectura i el comentari de textos (amb traducció al català o castellà), a partir dels quals s’articula la classe presencial, basada en la lectura i el comentari dels textos del professorat amb la col·laboració activa de l’estudiant.

Les activitats proposades són les següents:
1. Participació activa de l’estudiant mitjançant presentacions orals tutoritzades.
2. Preparació de la lectura i el comentari de la quantitat de text que el professorat consideri necessària, amb anterioritat a cada classe.
3. Elaboració de treballs escrits.
4. Participació en altres activitats proposades pel professorat de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 90 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat; la resta, durant el període lectiu.

— Treball personal de l’estudiant, sigui a través d’exercicis, de treballs o de la participació activa a les classes (entre el 10 % i el 40 % de la nota de l’assignatura).

Per aprovar l’assignatura, l’estudiant s’ha d’haver presentat a tots els exàmens, els ha d’haver aprovat tots i ha d’haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.