Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Llatina d'Època Imperial

Codi de l'assignatura: 361390

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ignacio Javier Adiego Lajara

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitats d'iniciació a la investigació.

   -

Rigor acadèmic. Preocupació per la qualitat.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi. Capacitat de relació de conceptes.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i Internet.

   -

Coneixement teòric i profund de les literatures grega i llatina, com també de la seva pervivència en la literatura i cultura occidentals.

   -

Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar informació bibliogràfica.

   -

Coneixement de les tècniques i els mètodes de l'anàlisi literària.

   -

Capacitat per analitzar textos i discursos literaris i no literaris utilitzant adequadament les tècniques d'anàlisi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer els autors, les obres i els gèneres de la literatura llatina d’època augustiana i imperial.
— Conèixer l’evolució històrica de la literatura llatina d’època augustiana i imperial en el context cultural, social i polític.
— Conèixer les condicions de transmissió i preservació dels textos literaris romans d’època augustiana i imperial.
— Conèixer la pervivència i la influència de la literatura d’època augustiana i imperial en les literatures i les cultures d’èpoques posteriors.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer una exposició oral en públic.
— Desenvolupar destresa en la redacció de treballs acadèmics.
— Iniciar-se en la pràctica del comentari formal i criticoliterari de textos llatins.
— Familiaritzar-se amb els recursos formatius i de consulta i saber treure’n profit (diccionaris, diccionaris en línia, webs amb continguts didàctics, compilació de textos, bases de dades, repertoris bibliogràfics, etc.).
— Saber localitzar, interpretar, avaluar, utilitzar i aprofitar la informació dels recursos bibliogràfics i didàctics tant convencionals com d’Internet.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Esforçar-se a comprendre i saber valorar l’evolució intel·lectual de la societat, lligada als esdeveniments històrics.
— Valorar la importància de l’esforç i l’interès personal en el progrés i la transmissió de la cultura.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. La literatura llatina d’època imperial: periodització i gèneres literaris

2. La literatura llatina d’època d’August

3. La literatura llatina de l’alt imperi

4. La literatura llatina de l’antiguitat tardana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes parteixen de la lectura i el comentari de textos (amb traducció al català o castellà), a partir dels quals s’articula la classe presencial, basada en la lectura i el comentari dels textos a càrrec del docent i amb la col·laboració activa de l’estudiant.

Les activitats proposades són les següents:


1. Participació activa de l’estudiant amb la formulació de preguntes al docent, la facilitació de respostes o la intervenció en debats.

2. Lectura i comentari literari dels textos proposats pel docent.

3. Lectura del dossier de l’assignatura (disponible en el Campus Virtual).

4. Elaboració de treballs escrits sobre temes proposats pel docent que desenvolupin, amb major detall, punts dels blocs temàtics.

5. Participació en altres activitats proposades pel docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es basa en els criteris següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre el 60 % i el 80 % de la nota global) que es duran a terme presencialment, si la situació ho permet; alternativament, es duran a terme telemàticament.

— Dos treballs escrits que desenvolupin punts dels blocs temàtics (entre el 35 % i el 15 % de la nota global).

— Participació activa a les classes, amb la formulació de preguntes, la facilitació de respostes, la intervenció en debats i la realització d’altres activitats formatives proposades pel docent (5 %).

Per aprovar l’assignatura, l’estudiant s’ha d’haver presentat a tots els exàmens, els ha d’haver aprovat tots i ha d’haver fet tots els exercicis i treballs fixats al programa docent.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat de Filologia.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.