Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Genètica

Codi de l'assignatura: 361613

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Balsalobre Parra

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57,5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

31,5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

17

 

-  Seminari

No presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42,5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Dissenyar i elaborar tests i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.

   -

Identificar les aplicacions emergents de la biotecnologia.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i comprendre els fonaments i les tècniques relacionades amb la caracterització i la manipulació del material genètic i les seves aplicacions en recerca bàsica i aplicada.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Clonatge

*  Tema 1. Preparació i anàlisi dels àcids nucleics: purificació d’àcids nucleics. Electroforesi d’àcids nucleics

Tema 2. Enzims per manipular els àcids nucleics: nucleases. Enzims de restricció: fosfatasa alcalina, polinucleòtid-quinasa. Lligasa. Polimerases d’àcids nucleics. DNA-polimerases i RNA-polimerases. Taq-polimerases, PCR

Tema 3. Tècniques per estudiar seqüències d’àcids nucleics. Marcatge d’àcids nucleics. Concepte de sonda i detecció de molècules marcades. Transferències Southern i de punts. Seqüenciació.

Tema 4. Concepte de clonatge. Tipus de vectors. Plasmidis i vectors derivats de plasmidis; derivats de lambda (fags i cosmidis); vectors de llevats; vectors d’eucariotes superiors

Tema 5. Genoteques. Construcció i cribratge. Estratègies de selecció dels clons recombinants. Aplicació de la PCR per clonar

II. Caracterització dels productes d’expressió

*  Tema 6. Expressió heteròloga de gens. Sistemes d’expressió heteròloga de proteïnes: sistemes lliures de cèl·lules, bacteris, llevats i sistemes alternatius. Purificació de proteïnes recombinants

Tema 7. Caracterització de l’expressió gènica: els transcrits. Transferència Northern. Hibridacions in situ. RT-PCR i concepte de microxip. SAGE. Promotors i zones reguladores: caracterització i enginyeria

Tema 8. Caracterització de l’expressió gènica: les proteïnes. Extracció i purificació de proteïnes. Electroforesi de proteïnes. Transferència Western. Transferència de punts / de ratlles, ELISA i microxips de proteïnes. Detecció immunològica. Immunocitoquímica i immunohistoquímica

Tema 9. Estudis funcionals de proteïnes. Enginyeria de proteïnes i mutagènesi dirigida. Mutagènesi simple i múltiple. Anàlisi d’interaccions proteiques in vivo i in vitro Bloc de pràctiques - Purificació i caracterització d’àcids nucleics - Síntesi de proteïnes recombinants

Pràctiques

*  • Purificació i caracterització d’àcids nucleics

• Síntesi de proteïnes recombinants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials (57 h)
En aquest curs s’utilitzen diferents metodologies docents per introduir els conceptes bàsics de la enginyeria genètica. Igualment es fan classes pràctiques intensives perquè l’alumnat es familiaritzi amb les tecnologies bàsiques de l’enginyeria genètica.

- Classes magistrals: 25 hores de teoria, en què s’utilitza material audiovisual en format electrònic (presentacions PowerPoint, animacions, vídeos, accés directe a URL, etc.) per permetre un millor seguiment dels continguts explicats. El material en format electrònic està disponible en les plataformes del Campus Virtual de manera que permetin un accés fàcil a l’alumnat matriculat.

- Aula inversa: 1.5 hores. Es proporciona a l’alumnat un vídeo que tracta sobre continguts de l’assignatura. Posteriorment es discuteix a classe breument i es fan exercicis, aplicant els conceptes explicats al vídeo.

- Ensenyament basat en problemes: 1.5 hores. Es proporciona a l’alumnat uns problemes que han d’intentar resoldre en grups de treball. Aquests problemes no tenen solució i evidencien la necessitat d’estratègies metodològiques que son explicades a continuació.

- Puzzle 3 h

- Seminaris: 3 hores Aquestes activitats serviran per aprofundir en aspectes concrets del temari.

- Problemes: 6 hores. Resolució de problemes teòric-pràctics d’estratègies de clonatge.

- Classes pràctiques: són obligatòries i intensives de 17 hores en grups d’un màxim de 10-12 alumnes amb un docent, repartides en 4 dies consecutius.

Activitats no presencials dirigides (43)

Per a les sessions de problemes i seminaris, el professorat proporciona prèviament material (problemes, articles i revisions) que l’alumnat ha de llegir i assimilar abans de les corresponents sessions., per afavorir la seva participació activa.

Aprenentatge autònom (50 h)

Abans de les classes presencials de teoria, l’alumnat ha de revisar el material docent que s’utilitza en aquestes classes. Després de les classes teòriques, cal que estudiï els continguts impartits, utilitzant no només els apunts de les classes sinó també el material docent complementari suggerit pel professorat, per poder resoldre els possibles dubtes que es plantegin. Cal que l’alumnat s’organitzi per a les tasques que li requereixi el professorat tenint en compte els terminis i el calendari establerts per desenvoluparles i presentar-les.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

            Criteris

S’avaluen els aprenentatges, les habilitats i els coneixements assolits durant el curs.    

            Sistema

Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver aprovat la proba de síntesi i haver assistit a les pràctiques. La prova de síntesi (60 % de la nota final) servirà per valorar l’adquisició i la integració de coneixements i consta de problemes, preguntes curtes i/o preguntes tipus test i. L’avaluació de les pràctiques (20 % de la nota final) es farà mitjançant una prova amb preguntes de tipus test l’últim dia de les pràctiques. Per aprovar les pràctiques és obligatòria l’assistència durant totes les jornades programades i es valorarà les habilitats adquirides durant el treball desenvolupat al laboratori, així com l’actitud mostrada per l’alumne en el laboratori. Les activitats d’aula inversa, puzle i ensenyament basat en problemes son avaluables mitjançant probes que es realitzen durant les activitats. El conjunt d’aquestes probes representa un 20 % de la nota final.

 

            Reavaluació

L’alumnat te dret a una reavaluació on es valorarà la nota de la prova de reavaluació, de les activitats i pràctiques. La reavaluació es farà seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia.

 

Avaluació única

Criteris

S’avaluen els aprenentatges, les habilitats i els coneixements assolits durant el curs.

            Sistema

En cas que l’alumnat sol•liciti una avaluació única en substitució de l’avaluació continuada, s’ha de fer mitjançant un document únic, signat per l’estudiant i per la professors/professor. Aquesta sol•licitud es fa durant el període fixat per la Facultat i és definitiva i irreversible. Tot i que l’alumnat s’aculli a avaluació única, ha de fer les pràctiques en sessions presencials. L’avaluació única es fa el mateix dia que la prova de síntesi. Tant l’avaluació única com la continuada es duen a terme atenent a les convocatòries oficials de la Facultat de Biologia.

            Reavaluació

L’alumnat te dret a una reavaluació on es valorarà la nota de la prova de reavaluació, de les activitats i pràctiques. La reavaluació es farà seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia.