Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Semàntica

Codi de l'assignatura: 361743

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Habilitats en la formalització lingüística.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüístic, de la variació i de les tècniques i els mètodes d'anàlisi corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les teories més rellevants sobre el significat.

— Conèixer les propostes d’anàlisi i representació del significat lèxic.

— Conèixer les propostes d’anàlisi i representació del significat de l’oració.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els coneixements adquirits en l’assignatura.

— Comparar diferents propostes teòriques.

— Aplicar diferents propostes en l’anàlisi del significat.

— Saber cercar informació i sintetitzar-la.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Apreciar la diversitat lingüística.

— Tenir capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.

— Tenir capacitat de cerca i integració de nous coneixements i actituds.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Què és la semàntica? Significat. Sentit i referència

1.2. Significat componencial. Canvi semàntic

1.3. Algunes aproximacions a l’estudi del significat

2. Semàntica formal

2.1. Teoria de conjunts i lògica de predicats

2.2. Altres llenguatges

3. Semàntica lèxica

3.1. Unitats

3.2. Organització del lèxic

3.3. Descomposició del significat

4. Sintaxi i semàntica

4.1. Semàntica lògica

4.2. Estructura argumental

4.3. Teoria temàtica

4.4. Estructura dels esdeveniments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen sessions teòriques i sessions pràctiques en què s’analitzen qüestions concretes des de les diferents perspectives teòriques presentades i es duen a terme pràctiques i exercicis diversos, en els quals s’apliquen els coneixements teòrics tractats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:
— Exercicis i pràctiques, un mínim de dos (40 % de la nota final), d’acord amb el desenvolupament del programa, al llarg del curs.
— Una prova final o un treball (60 %), que cal superar amb una qualificació mínima de 5, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en una prova o un treball (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. La reavaluació consisteix en una prova o bé l’elaboració d’un treball (100 % de la nota final).