Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pragmàtica

Codi de l'assignatura: 361746

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüístic, de la variació i de les tècniques i els mètodes d'anàlisi corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els autors principals que formen la perspectiva contextual en l’estudi de l’ús del discurs, per conèixer les eines rellevants per a l’anàlisi de la comunicació.

— Identificar les afinitats i diferències de la pragmàtica respecte d’altres disciplines contextuals de la lingüística.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar modalitats d’interpretació pragmàtica a enunciats i discursos, i elaborar anàlisis d’enunciats del món, de dia a dia.

— Relacionar la teoria lingüística amb les pràctiques discursives i assolir els conceptes de la pragmàtica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre la comunicació, entesa com a activitat cooperativa, a partir de principis que en regulen l’adequació i comprensió, i aplicar l’esperit crític a la producció discursiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Conceptes bàsics

1.2. Context

1.3. Metodologia

2. Teories principals de la pragmàtica

2.1. Actes de parla

2.2. Teoria de la rellevància

2.3. Principi de cooperació i implicatures

2.4. Dixi

2.5. Modalitat i evidencialitat

3. Cortesia

3.1. Teories de la cortesia

3.2. Imatge i treball d’imatge

3.3. Atenuació i intensificació

3.4. Descortesia i llenguatge agressiu

4. Intersecció de la pràgmàtica amb altres disciplines

4.1. Pragmàtica intercultural

4.2. Anàlisi de la conversa

4.3. Multimodalitat i comunicació virtual (CMC)

4.4. Humor i ironia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes consistiran en dues parts: un primer bloc de presentació a càrrec de la professora i un segon bloc de pràctica relacionada amb el contingut treballat magistralment. A més, es valorarà la participació activa dels estudiants, per la qual cosa es potenciarà la preparació de temes o subtemes en grup i les presentacions orals.

Al Campus Virtual s’hi inclouran tots els materials necessaris per a la realització de l’assignatura: els guions que s’utilitzaran a classe, diferents exercicis proposats, les lectures recomanades, una llista d’enllaços a pàgines web, etc. S’aprofitarà també el fòrum del Campus Virtual com a espai d’intercanvi d’informació entre alumnat i professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:

— Pràctiques: 45 %.

— Exposició oral en grup: 15 %.

— Treball final: 40 %.

Les pràctiques són obligatòries i cal lliurar-les per optar al treball final, que també és obligatori.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen que val el 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Austin, John. (1971 [1962]), Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones. Barcelona: Paidós.  Enllaç

Bassols, Margarida (2001), Les claus de la pragmàtica, Vic, Eumo Editorial.  Enllaç

Brown, Penelope; Levinson, Stephen C. (1987). Politeness: some universals in language usage. Cambrdige: Cambridge University Press.

Culpeper, Jonathan; Haugh, Michael; Kádár, Daniel Z. (2017). The Palgrave handbook of linguitic (im)politeness. Londres: Palgrave Macmillan.

Cummings, Louise (2005). Pragmatics. A multidisciplinart perspective. Edinburgh: Edinburgh University Press

D’hondt, Sigurd; Östman, Jan-Ola; Verschueren, Jef (2009). The pragmatics of interaction. John Benjamins.

Escandell Vidal, Victoria (2013), Introducción a la pragmática [nova edició], Barcelona, Ariel.  Enllaç

Haverkate, Henk (1994), La cortesía verbal, Madrid, Gredos.  Enllaç

Huang, Yan (2007). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press

Leech, Geoffrey N. (1983). Principles of pragmatics. Londres: Longman.   Enllaç

Mey, Jacob A. (2001). Pragmatics: an introduction. 2a ed. Oxford: Basil Blackwell.

Verschueren, Jef (1999). Para entender la pragmática. Barcelona. Gredos, 2002.