Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tipologia Lingüķstica

Codi de l'assignatura: 361748

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüķstica General

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Recomanacions

 

Cal haver cursat les assignatures del grau de Lingüística següents: Fonètica, Fonologia i Morfologia.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comś / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu ąmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistčmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalą, castellą i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitat en la utilització de recursos informątics, tčcnics i audiovisuals.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodolņgics i conceptuals de manera autņnoma i en equip.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un ąmbit o més de la lingüķstica i les disciplines afins (cičncia cognitiva, antropologia, informątica, etc.).

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüķstic, de la variació i de les tčcniques i els mčtodes d'anąlisi corresponents.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Iniciar-se en la tipologia lingüística i l’anàlisi de llengües de diferents famílies com a exemple dels universals i les variacions existents.

— Identificar les diverses facetes que formen el domini de la diversitat i els universals en fonologia i morfologia.

— Familiaritzar-se amb conceptes bàsics de la tipologia lingüística i els universals, així com amb tots els aspectes rellevants per avançar en la comprensió de la diversitat i els universals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de contribuir a la creació de perspectives conceptuals i teòriques innovadores.

— Saber dissenyar i dur a terme recerques quantitatives i qualitatives amb rigor i creativitat.

— Desenvolupar destresa en la confecció d’assajos i monografies de recerca acadèmics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser conscient que un professional de la lingüística ha d’estar mínimament informat de les descobertes empíriques que es produeixen en aquest domini i estar capacitat per saber-les interpretar i integrar en una visió coherent.

 

 

Blocs temątics

 

1. Tipologia i universals

1.1. Les llengües del món: classificació genètica, geogràfica i tipològica

1.2. Tipologia i universals en lingüística general

1.3. La metodologia en la investigació tipològica

1.4. La marca: marcat i no marcat

2. Tipologia fonolņgica

2.1. Els sistemes sonors

2.2. Els sistemes vocàlics

2.3. Els sistemes consonàntics

2.4. La síl·laba

2.5. Els suprasegments

2.6. Els processos fonològics

3. Tipologia morfolņgica

3.1. La morfologia nominal

3.2. Els morfemes del nom

3.3. L’ordre bàsic de paraules

3.4. La morfologia verbal

3.5. Els sistemes verbals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen classes teòriques, pràctiques de presentació, debats i resolució de problemes i exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:


— Exercicis i treballs proposats, un mínim de dos, d’acord amb el desenvolupament del programa (50 %).
— Un examen final que es farà en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (50 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable haver-se presentat als dos exàmens parcials i haver lliurat els exercicis i treballs.

Els treballs, exercicis i exàmens presentats han de ser originals: el plagi o la còpia en aquestes activitats suposa suspendre l’assignatura.

 

Avaluació śnica

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que cal aprovar amb una nota mínima de 6/10 punts.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AIKHENVALD, A. Y. y DIXON, R.M.W. (2017). The Cambridge Handbook of Lingüistic Typology. Cambridge. Cambridge University Press

BENNET, Wm G. (2015). The Phonology of Consonants  Harmony, Dissimilation and Correspondence.  Part of Cambridge Studies in Linguistics. Cambridge, CUP.  ISBN: 9781107073630  EnllaƧ

BROWN, Keith y OGILVE, Sarah (2008). Concise Encyclopedia of Languages of the World. Amsterdam, Elsevier  EnllaƧ

CAMPBELL,G.L. (1991) Compendium of the World’s languages. London. Routledge  EnllaƧ

CAMPBELL, G. (1995). Concise Compendium of the World’s Languages. London. Routledge.  EnllaƧ

COLARUSSO, John (2013). The Northwest Caucasian Languages A Phonological Survey. Routledge Library Editions: Linguistics Series. Amsterdam Routledge.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1981). Language Universals and Linguistic Typology. Basil Blackwell, Oxford.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1989). Universales de lenguaje y tipología lingüística: sintaxis y morfología. Gredos, Madrid.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1990). The Major Languages of East and Southeast Asia. Roudledge.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1990). The Major Languages of South Asia, the Middle East and Africa. Roudledge. London.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1990). The Major Languages of Western Europe, Roudledge. London.  EnllaƧ

COMRIE, B. (1990). The Major Languages of Eastern Europe. Roudledge. London.  EnllaƧ

COMRIE, B. MATTHEWS, S y POLINSKY, M. Eds (1997). The atlas of languages. Bloomsbury, Bloomsbury Publishing Plc.  EnllaƧ

CROFT,  W. (2003) Typology and Universals 2nd Edition, Cambridge University Press. Cambridge.

CROFT, W. (1990). Typology and Universals. Cambridge. Cambridge University Press.

  EnllaƧ

DUANMU, SAN (2009) Syllable structure: the limits of variation,Oxford University Press  EnllaƧ

DURAND, Jacques;  Ulrique GUT, and Gjert KRISTOFFERSEN (2014)  Eds. The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford, Oxford University Press  EnllaƧ

GORDON, M. K. (2016). Phonological Typology. Oxford,Oxford University Press.

GREENBERG, J. H. Ed. C. A. FERGUSON y E. A. MORAVESIK, ed. associats (1978) Universals of Human Language: I. Method and Theory. II. Phonology.  EnllaƧ

HYMAN, Larry M. and PLANK, Frans. Eds. (2018) Phonological Typology. Berlin. De Gruyter Mouton. ISBN  978-3-11-044970-9  EnllaƧ

HYMAN, Larry M. (2016) Ed. Phonological Typology. The Hague, Pub.de Gruyter Mouton

JUNYENT, C. (1989). Les llengües del món. Barcelona. Ed. Empúries.  EnllaƧ

MAIRAL, R y GIL, J. (2003) En torno a los universales lingüísticos. Madrid, Cambridge University Press  EnllaƧ

MORAVCSIK, EDITH A. (2012) Introducing Language Typology, Cambridge University Press  EnllaƧ

MORENO CABRERA, J.C. (1990). Lenguas del mundo. Madrid. Visor.  EnllaƧ

MORENO CABRERA, J.C. (1995). La lingüística teorico-tipológica. Gredos. Madrid.  EnllaƧ

MORENO CABRERA, J.C.(1997) Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Síntesis. Madrid.  EnllaƧ

MORENO CABRERA, J.C. (2003) El universo de las lenguas. Madrid. Castalia  EnllaƧ

MOURE, T. (2001) Universales del lenguaje y linguo-diversidad. Barcelona. Ariel  EnllaƧ

PODESVA, Robert J; DEVYANI Sharma, Eds. (2013). Research Methods in Linguistics. Cambridge University Press. Cambridge.  EnllaƧ

RAIMY, Eric and Charles E. CAIRNS  (2015) The Segment in Phonetics and Phonology. Oxford, Wiley-Blackwell  ISBN: 978-1-118-55540-8.  EnllaƧ

RIALLAND, Annie; RIDOUANE, Rachid; HULST, Harry van der,  (Eds) (2015) Features in Phonology and Phonetics. Posthumous Writings by Nick Clements and Coauthors. Series:Phonology and Phonetics [PP] 21 The Hague. DE GRUYTER
   EnllaƧ

RUHLEN, M. (1987) A guide to the World’s Languages, vol I: Classification. Stanford University Press. Stanford.  EnllaƧ

SEILER, H. (ED). (1978). Language Universals. Gunter Narr, Tubinga.  EnllaƧ

SONG, J. J. (2001) Linguistic typology: morphology and syntax Harlow, Longman  EnllaƧ

SONG, Jae Jung. (Editor) (2011)  The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford, OUP  EnllaƧ

VELUPILLAI VIVEKA. (2012). An Introduction to Linguistic Typology  EnllaƧ

Walker, Rachel. (2015).  Vowel Patterns in Language. Cambridge Studies in Linguistics. Cambridge, CUP  EnllaƧ

WHALEY, L. J. (1997) Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. Sage Publications, Thousand Oaks. California.  EnllaƧ

Capķtol

COMRIE, B. (1988) "Linguistic typology", en Newmayer Ed. Linguistics: the Cambridge Survey. I Linguistic Theory: Foundations. Cambridge. Cambridge University Press: 447-460  EnllaƧ

(Traducció castellana: Visor)  EnllaƧ

CROFT, W. (2003). "Typology" en Aronoff, M. y Rees-Miller J. (Ed.) The Handbook of Linguistics, Oxford Blackwell Publishing; 337-368   EnllaƧ