Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lingüística Històrica

Codi de l'assignatura: 361754

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Les classes s’imparteixen en català, que també és l’idioma de les presentacions.
— Els treballs es poden presentar en qualsevol idioma que entengui la professora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

(Compromís ètic, capacitat crítica i autocrítica, capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respecte per la diversitat i la multiculturalitat, consciència del fenomen lingüístic en totes les seves dimensions i capacitat per adoptar una visió interdisciplinària.)

   -

Coneixement de l'estructura de les llengües, del canvi lingüístic, de la variació i de les tècniques i els mètodes d'anàlisi corresponents.

   -

  • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
  • Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.
  • Coneixement del fenomen lingüístic en totes les seves dimensions. Connexions interdisciplinàries.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les tècniques, els procediments i els mètodes de la lingüística històrica.

— Familiaritzar-se amb els conceptes de la lingüística històrica des d’una perspectiva interdisciplinària.

— Familiaritzar-se amb les correlacions de dades lingüístiques i extralingüístiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El canvi lingüístic. Fonaments i mètodes de la lingüística històrica

2. Història de la lingüística històrica

3. El canvi estructural

4. El canvi en el lèxic

5. La variació. Llengües i dialectes

6. El contacte de llengües. Les àrees lingüístiques. Pídgins i criolls

7. El parentiu lingüístic

8. Llengua i història. Paleontologia lingüística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està concebuda per proporcionar fonaments metodològics que puguin aplicar-se a casos pràctics. Els coneixements adquirits seran avaluats regularment. Aquesta assignatura adopta la perspectiva de gènere.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada.

Els alumnes que ho sol·licitin en els terminis i termes establerts es podran acollir a l’avaluació única.

La segona convocatòria s’adaptarà al format d’avaluació única.

L’avaluació continuada consistirà en:

1. Activitats obligatòries

  • Exercicis setmanals
  • Inventari de neologismes


2. Activitats optatives (10% de la nota)
  • Exposició oral d’algun tema relacionat amb l’assignatura
  • Assistència a congressos i altres activitats que es proposin


3. Activitats complementàries
  • Ressenya d’algun llibre relacionat amb l’assignatura
  • Assistència a conferències i altres activitats que es proposin


Per obtenir els crèdits de l’assignatura caldrà aprovar més de la meitat dels exercicis. No tots els exercicis tindran la mateixa ponderació, és a dir, no es fa la mitjana entre les notes de cadascun i, atès que es tracta d’una avaluació continuada, la millora al llarg del curs implica un augment en la nota i l’empitjorament redueix la nota.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

El format de l’avaluació única es concreta en el programa de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.