Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials i Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 361755

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Martinez Lopez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Resolució de problemes.

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

   -

Presa de decisions.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Capacitat per demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les dependències dels materials i les conseqüències del seu ús.
 • Adquirir els coneixements per entendre els conceptes relacionats amb el cicle de vida dels materials i l’impacte mediambiental.
 • Tenir una visió general del consum de recursos, de les alternatives actuals per gestionar-los i també de les tendències futures de recerca en aquest camp.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica bàsica referida als materials d’ús més comú.
 • Comprendre aspectes mediambientals de l’obtenció i la fabricació dels materials i de les seves aplicacions.
 • Tenir capacitat per al raonament deductiu.
 • Esforçar-se per millorar constantment els mètodes de treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Matèries primeres i matèries auxiliars

1.2. Producte principal, secundari i residu

1.3. Anàlisi del procés d’obtenció de matèries primeres: acer, alumini, polímer, vidre

1.4. Origen, importància i magnitud de les fonts secundàries de materials. Estratègia de les 3 R

2. Indicadors ambientals de materials

2.1. Definició dels indicadors

2.2. Relació amb l’energia, les matèries primeres i les emissions com a criteris de disseny i selecció

3. Tecnologia del reciclatge

3.1. Classificació de materials fora d’ús. Pretractament: separació de fases i separació de components

3.2. Casos pràctics de reciclatge de materials. Reciclatge de metalls (acer, alumini). Reciclatge de polímers. Reciclatge del vidre. Productes principals i secundaris en cadascuna de les etapes dels reciclatges respectius

4. Anàlisi del cicle de vida (ACV)

4.1. Definició d’objectius i abast (objectiu, unitat funcional, límits del sistema, assignació de càrregues)

4.2. Inventari: dades de camp i dades genèriques (bases de dades)

4.3. Avaluació d’impactes ambientals en l’ACV, caracterització, valorització

4.4. Interpretació de resultats. Altres consideracions: dependència metodològica, principals grups metodològics, punts forts i punts febles, limitacions actuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Malgrat que les activitats docents que tenen assignades horari i aula es fan de manera presencial, cal valorar que el grau de presencialitat es pot modificar en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. S’informa oportunament l’alumnat de qualsevol modificació a través dels canals habituals.

 • Les activitats de l’assignatura es divideixen en classes magistrals (presentació i desplegament dels continguts teòrics incorporats en els blocs temàtics de l’assignatura) i en sessions de seminari o de problemes (dedicades al plantejament, a la resolució i a l’anàlisi de qüestions i problemes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals).
  • Es fomenta al màxim la participació de l’alumne, sobretot en les sessions de seminaris o problemes.
 • Treball tutoritzat: a principi de curs s’indiquen detalladament les tasques que els alumnes han de desenvolupar. De manera genèrica consta de:
  • Treball sobre l’impacte ambiental d’un producte del mercat.
   • El desenvolupament d’aquest treball es fa en grups de 3-4 persones com a màxim.
   • Els alumnes han de presentar una memòria del treball i fer-ne una presentació oral.
   • S’aprofita el treball tutoritzat per revisar i analitzar productes en els quals no s’ha tingut en compte una perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar o funcionalitzar objectes o components.
  • Exercicis i activitats dirigides. 
 • Treball autònom: l’estudiant ha de dedicar les hores corresponents al treball autònom a l’estudi i a la resolució de problemes de la col·lecció facilitada pel professorat i/o del llibre de referència o dels llibres de consulta. S’han d’utilitzar les aplicacions d’autoavaluació en xarxa i també es recomana la lectura de la bibliografia optativa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Treball tutoritzat: 20 % de la qualificació final.
 • Proves d’avaluació continuada: 20 % de la qualificació final.
  • Aquestes proves consisteixen en qüestionaris (amb preguntes numèriques, d’elecció múltiple i de descripció breu) amb període d’entrega flexible que es poden fer a través del Campus Virtual o en qualsevol altra plataforma que es consideri adient, o bé en format paper.
 • Prova final de conjunt: 60 % de la qualificació final.
  • Consisteix en una prova escrita que es duu a terme de manera síncrona.
  • Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 a la prova final de conjunt.


Reavaluació
 • La reavaluació té lloc en la data que determina el Consell d’Estudis.
 • No es poden presentar a la reavaluació els alumnes que no s’hagin presentat a la prova final de conjunt.
 • Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final del conjunt per millorar la nota.
 • La presentació a la prova de reavaluació implica renunciar a la nota obtinguda prèviament.

 

Avaluació única

 • La petició d’avaluació única s’ha d’entregar al professorat abans de l’inici de la primera prova d’avaluació continuada.
 • Prova final de conjunt: 100 % de la qualificació final.


Reavaluació
 • La reavaluació té lloc en la data que determina el Consell d’Estudis.
 • No es poden presentar a la reavaluació els alumnes que no s’hagin presentat a la prova final de conjunt.
 • Si el resultat global de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot tornar a fer una prova final del conjunt per millorar la nota.
 • La presentació a la prova de reavaluació implica renunciar a la nota obtinguda prèviament.