Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polímers en la Indústria

Codi de l'assignatura: 361756

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Ines Fernández Renna

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Resolució de problemes.

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

   -

Presa de decisions.

   -

Capacitat d'organització i planificació.

   -

Capacitat per demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer els aspectes més importants de la indústria dels polímers i dels materials plàstics i compostos.
 • Adquirir els coneixements per entendre les relacions estructura-propietats dels polímers més emprats.
 • Tenir una visió general dels diferents tipus d’indústria actuals: productores, formuladores i transformadores; alternatives actuals i també tendències futures de recerca en aquest camp.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica bàsica referida als materials polimèrics d’ús més comú.
 • Comprendre els aspectes relacionats amb l’obtenció, la fabricació i la caracterització dels diferents tipus de polímers.
 • Tenir capacitat per al raonament deductiu.
 • Esforçar-se per millorar constantment els mètodes de treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Context dels polímers a la indústria

1.2. Classificacions

1.3. Matèries primeres, reaccions de polimerització

2. Relacions estructura-propietats

2.1. Estructura – propietats químiques

2.2. Estructura – propietats tèrmiques i acústiques

2.3. Estructura – propietats mecàniques

2.4. Estructura – propietats reològiques

3. Materials compostos de matriu polimèrica

3.1. Partícules i fibres

4. Pintures

4.1. Tipus i classificació

5. Adhesius

5.1. Mecanismes d’adherència

6. Caracterització de propietats tecnològiques

6.1. Caracterització fisicoquímica

6.2. Índex de fluïdesa (MFI)

6.3. Assaigs Vicat i HDT

6.4. Comportament al foc

7. Estratègies de millora

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Activitats presencials: consisteixen en classes magistrals en què es presenten i es despleguen els continguts incorporats en els blocs temàtics de l’assignatura. Una part de les sessions presencials, de seminari o de problemes, es dedica a plantejar, resoldre i analitzar preguntes i problemes basats en els continguts desenvolupats en les sessions magistrals. Es fomenta al màxim la participació de l’alumne, sobretot en les sessions de seminaris. En cas que l’aforament no permeti la presència de tots els estudiants a l’aula, es plantegen activitats formatives en línia i síncrones, que consisteixen en la distribució o presentació de determinats continguts teòrics, combinades amb sessions presencials de desenvolupament, aplicació, problemes, exercicis o seminaris en grups reduïts i a l’aula assignada.
 • Treball tutoritzat: a principi de curs s’indiquen als alumnes les tasques que han de desenvolupar dins d’aquest apartat i que no s’entenen com a treballs bibliogràfics. Es basa en l’ús d’aplicacions en xarxa i de programari específic. Consisteix en un treball d’anàlisi i es pot fer en grup. Cadascun dels grups treballa un cas diferent i al final es fa un seminari de presentació i discussió.
 • Treball autònom: s’han de dedicar les hores de treball autònom a l’estudi i a l’anàlisi de les preguntes presentades per la professora. S’han d’utilitzar les aplicacions d’autoavaluació en xarxa. Es recomana la lectura de la bibliografia optativa.


S’introdueix la perspectiva de gènere dins els tres tipus d’activitats de la forma següent: es revisa el llenguatge de tot el material preparat per a les classes i els fulls de problemes i es posen exemples concrets en polímers que visibilitzen el nom de les dones involucrades. Es fa el mateix en la bibliografia i lectures si és possible. Pel que fa als seminaris, es convida químiques i enginyeres de materials que treballen en la indústria. En el treball tutelat se’n proposa un amb la temàtica del gènere en la indústria dels polímers.  

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Període per renunciar a l’avaluació continuada: mínim, una setmana; màxim, fins a la primera prova d’avaluació continuada.

L’avaluació es reparteix en els percentatges següents:

 • Treball tutoritzat: 25 %.
 • Qüestionaris: 20 %.
 • Parcial: 15 %.
 • Prova final: 40 %.

 

Avaluació única

L’avaluació es basa en una prova final, que compta el 100 % de la qualificació final.

 

Reavaluació

Si el resultat total de l’avaluació és igual o superior a 3,5, es pot fer una prova de conjunt per millorar la nota, però cal renunciar a la nota obtinguda prèviament.