Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biolingüística

Codi de l'assignatura: 361761

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català, però és necessari un coneixement de l’anglès suficient per poder entendre les lectures obligatòries.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió individual i psicològica del comportament lingüístic.

   -

Assessorament i intervenció en les patologies del llenguatge i en la investigació bàsica dels fonaments biològics del llenguatge.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la dimensió biològica del llenguatge i els aspectes principals que la configuren, així com els àmbits disciplinaris corresponents.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir la preparació mínima necessària (en continguts i en actitud metodològica) per ser capaç de desenvolupar una opinió fonamentada sobre les novetats que es produeixen constantment en aquest domini i, si és el cas, de participar en els debats que sovint susciten.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Posada a punt. Repàs dels trets de Hockett, comunicació animal, modalitats i evolució del llenguatge. Nocions bàsiques de teoria evolutiva

2. Què és el llenguatge? Els fonaments biològics del llenguatge o com és un cervell apte per al llenguatge segons que informa la recerca comparativa en comunicació i cognició en els dominis següents:

2.1. Neurociència

2.2. Ontogènia (típica i atípica)

2.3. Modalitats

2.4. Filogènia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes combinen presentacions, seminaris de discussió sobre una sèrie de quatre lectures obligatòries i sessions entorn de quatre sèries d’exercicis (preparació i correcció) relacionats amb les presentacions i les lectures. Totes aquestes activitats estan pensades per fomentar la comprensió crítica, el debat i la participació.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Exercici / Qüestionari 1: 10 %

— Exercici / Qüestionari 2: 10 %

— Exercici / Qüestionari 3: 10 %

— Exercici / Qüestionari 4 (recapitulació): 30 %

— Participació: 30 %

— Assistència: 10 %

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un exercici / qüestionari (100 %) sobre els materials del curs (presentacions, lectures obligatòries i exercicis).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única, el qual s’especifica en el programa de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balari, S.& A. Gavarró (2007) Bases biològiques del llenguatge. Edicions de la UAB.  Enllaç

Benítez Burraco, Antonio & Lluís Barceló-Coblijn (2015) El origen del lenguaje. Síntesis.  Enllaç

Boeckx, C. (2009) Language in Cognition. Uncovering Mental Structures and the Rules Behind Them, Wiley-Blackwell, West Sussex.  Enllaç

Boeckx, C. & K. Grohmann (eds.) The Cambridge Handbook of Biolinguistics. Cambridge University Press, Cambridge.  Enllaç

Fitch, W. Tecumseh (2010) The evolution of language. Cambridge University Press.  Enllaç

Fitch, T.W. & G.W. (eds.) (2012) Language Evolution, Routledge.  Enllaç

Hickok, Gregory & Steven L. Small (2016) Neurobiology of Language. Academic Press.   Enllaç

Kemmerer, David. (2015) Cognitive neuroscience of Language. Psychology press 2015.  Enllaç

Lorenzo, Guillermo (2013) Biolingüística. La nueva síntesis.  Enllaç

Lorenzo, G. (2006) El vacío sexual, la tautología natural y la promesa minimalista. Ensayos de biolingüística. Madrid, A. Machado Libros.  Enllaç

Lorenzo, G.& V.M. Longa (2003) Homo loquens. Biología y evolución del lenguaje. Lugo: TrisTram (Colección Linguas e Lingüística 4).  Enllaç

Mendívil Giró;, J.L. (2003) Gramática natural. La Gramática Generativa y la Tercera Cultura. Visor, Madrid.  Enllaç

Tallerman, M. & K.R. Gibson (eds.) (2011) The Oxford Handbook of Language. Evolution, Oxford University Press, Oxford.  Enllaç

Revista

The Linguistic Review 22, vol. 2-4 (Special theme issue ‘The Role of Linguistics in Cognitive Science’), 2005.  Enllaç

The Linguistic Review 24, vol. 4 ‘The role of linguistics in cognitive science : the discussion continues’.  Enllaç

Lingua 117 sobre l’evolució del llenguatge, 2007.  Enllaç

La revista online Biolinguistics  Enllaç