Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicolingüística

Codi de l'assignatura: 361762

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió individual i psicològica del comportament lingüístic.

   -

Assessorament i intervenció en les patologies del llenguatge i en la investigació bàsica dels fonaments biològics del llenguatge.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la terminologia bàsica necessària per poder assolir els coneixements bibliogràfics de la matèria.

— Conèixer els models teòrics d’avui dia presents en tota la literatura actual.

— Ser capaç de desenvolupar-se correctament en la terminologia específica relacionada amb la comprensió i producció del llenguatge.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir els fonaments teòrics i pràctics (metodològics i tècnics) per aconseguir el domini de les eines i les tasques experimentals necessàries en el desenvolupament de la disciplina.

— Introduir-se en les tècniques experimentals i, concretament, en el domini de programes informàtics que permeten fer diversos experiments.

— Ser capaç de dur a terme un experiment en tots els seus estadis, des de la planificació fins a l’execució.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir capacitat per a l’anàlisi i la síntesi de coneixements globals en relació amb la comprensió i la producció del llenguatge.

— Ser capaç de posar en pràctica l’assoliment teòric i experimental de la matèria.

— Tenir una actitud activa i creativa envers la recerca i la integració de coneixements nous.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: llenguatge i psicologia del llenguatge

1.1. Breu ressenya històrica

1.2. La psicolingüística cognitiva del llenguatge: representacions, processos i estratègies

2. La comprensió del llenguatge: evidència experimental i models teòrics

2.1. La percepció de la parla oral i escrita

2.2. El reconeixement de les paraules: la informació lèxica de la ment i el cas concret de les paraules «ambigües»

2.3. La comprensió de frases: estratègies sintàctiques i no sintàctiques

2.4. La comprensió del discurs: les inferències i el paper de la memòria

3. La producció del llenguatge: evidència experimental i models teòrics

3.1. La conceptualització: els inicis de la producció

3.2. La formulació de les emissions: els errors de parla

3.3. La codificació i l’articulació

4. Altres aportacions a la psicolingüística

4.1. Psicolingüística evolutiva: l’adquisició del llenguatge

4.2. Neuropsicolingüística: les patologies del llenguatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter experimental del curs, es combinen classes de tipus teòric amb d’altres de tipus pràctic. Les sessions teòriques, en què s’exposen els continguts de l’assignatura, són obertes al debat i la participació de l’alumnat.

Cal presentar un experiment, en què ha de constar de manera explícita la metodologia emprada en l’execució (nombre de subjectes i tipus de prova) i l’anàlisi dels resultats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Sistemes d’avaluació de l’adquisició de competències

a) Treball experimental tutelat: hi ha la possibilitat de fer-lo en parelles.
b) Avaluació continuada: exercicis i estudi de casos.
c) Avaluació única: examen final.

Es prioritza l’elaboració d’un treball experimental (a) o l’avaluació continuada (b). Si s’aprova qualsevol d’aquestes dues modalitats, no és necessari fer l’examen de l’avaluació única (c).


Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta de quatre exercicis relatius als blocs temàtics 1 (AC1), 2 (AC2 i AC3) i 3 (AC4). Tenen la finalitat de consolidar les idees i els continguts i és obligatori fer-los tots:

AC1 - bloc 1 (10 % de la nota final)
Tres o quatre exercicis de tipus teòric i/o pràctic (com a mínim el 50 % de l’avaluació és experimental).
Data de presentació: principi de març.

AC2 - bloc 2 (20 %)
Elaboració d’un experiment (guiat o de creació pròpia).
Data de presentació: principi de juny.

AC3 - bloc 2 (35 %)
Tres o quatre preguntes o comentaris de text de tipus teòric i/o pràctic (com a mínim el 50 % de l’avaluació és experimental).
Data de presentació: principi de maig.

AC4 - bloc 3 (35 %)
Tres o quatre preguntes o comentaris de text de tipus teòric i/o pràctic (com a mínim el 50 % de l’avaluació és experimental).
Data de presentació: principi de juny.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen i, atesa la naturalesa experimental de l’assignatura, també l’exercici AC2.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.