Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lingüística Aplicada

Codi de l'assignatura: 361765

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Es recomana haver cursat prèviament les assignatures d’estructura lingüística.
— L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Capacitat per comunicar-se amb experts en altres àrees.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió individual i psicològica del comportament lingüístic.

   -

Assessorament i intervenció en les patologies del llenguatge i en la investigació bàsica dels fonaments biològics del llenguatge.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Capacitat i aptitud per a la investigació en un àmbit o més de la lingüística i les disciplines afins (ciència cognitiva, antropologia, informàtica, etc.).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diversos àmbits de la lingüística aplicada.

 

— Conèixer els fonaments de l’aplicació de la lingüística en els àmbits humanístic, social, individual, pedagògic i tecnològic.

 

— Conèixer els fonaments de l’anàlisi quantitativa en lingüística aplicada. Estadística per a lingüistes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber dur a terme treballs que impliquin la recerca i selecció crítica de la informació disponible sobre l’objecte d’estudi, tant la més especialitzada com la difosa en els mitjans de comunicació social.

— Ser capaç de dissenyar petits experiments relacionats amb els temes desenvolupats.

— Buscar informació addicional sobre els àmbits disciplinaris i interdisciplinaris de la lingüística aplicada.

— Explorar possibles desenvolupaments professionals per a lingüistes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la rellevància dels àmbits d’aplicació per comprendre el funcionament del llenguatge i la ment.

— Desenvolupar una actitud positiva respecte a la confrontació de perspectives teòriques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Àmbits d'estudi de la lingüística aplicada

2. La recerca en lingüística aplicada

2.1. Introducció als mètodes de recerca

2.2. Comunicació científica: l’article de recerca

2.3. Mètodes de recerca en lingüística

3. Estadística bàsica per a la lingüística aplicada

3.1. Conceptes bàsics d’estadística

3.2. Estadístíca descriptiva

3.3. Relacions entre variables

3.4. Comprovació d’hipòtesis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura combina sessions teòriques amb activitats pràctiques, que conformen el gruix de l’assignatura. Les activitats pràctiques inclouen: elaboració i presentació oral de treballs sobre àmbits concrets de la lingüística aplicada, recerca activa d’informació, recollida de dades lingüístiques o resolució de qüestions lingüístiques mitjançant càlculs estadístics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura és de caràcter eminentment pràctic. L’avaluació continuada consisteix en la realització i pujada al Campus Virtual d’un seguit d’activitats corresponents als diferents blocs:

Bloc I (20 %):
Activitat 1: elaboració i presentació d’un treball sobre algun aspecte concret de la lingüística aplicada (20 %).

Bloc II (30 %):
Activitat 1: anàlisi de l’estructura i contingut d’un article científic, mitjançant la resposta a un qüestionari (10 %).

Activitat 2: elaboració d’un llistat de referències bibliogràfiques (10 %).

Activitat 3: recollida i creació d’una matriu de dades lingüístiques (10 %).

Bloc III (50 %):
Pràctiques amb el programa estadístic SPSS: exercicis (casos pràctics) per resoldre a classe segons es vagin introduint els diferents temes (50 %). 

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en el lliurament de les tasques següents:

Bloc I: activitat 1 (20 %).
Bloc II: activitats 1 (10 %) i 2 (10 %).

Aquestes tasques s’hauran de presentar, com a molt tard, el dia anterior a la data de la convocatòria oficial d’examen.

L’examen consistirà en la realització de diversos exercicis d’estadística descriptiva i inferencial a partir de les dades que es proporcionin. La qualificació obtinguda suposarà el 60 % de la nota final.

Reavaluació

Per poder optar a la reavaluació, l’alumne ha d’haver lliurat les tasques següents:

Bloc I: activitat 1 (20 %).
Bloc II: activitats 1 (10 %) i 2 (10 %).
El dia programat per a la reavaluació s’hauran de resoldre diferents exercicis d’estadística descriptiva i inferencial a partir de les dades que es proporcionin.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cantos-Gómez, Pascual (2013). Statistical methods in Language and Linguistic Research. Sheffield: Equinox.

González García, Juana María, León Mejía, Ana, & Peñalba Sotorrío, Mercedes (2016). Cómo escribir y publicar un artículo científico. Madrid : Síntesis

Grant, Tim; Clark, Ursula; Reershemius, Gertrud; Pollard, David; Hayes, Sarah, & Plappert, Garry (2017). Quantitative research methods for linguists: a questions and answers approach for students. London: Routledge.

  Enllaç

 Herrera-Soler, Honesto; Martínez Arias, Rosario & Amengual Pizarro, Mirian (2011). Estadística aplicada a la investigación lingüística. Madrid : EOS  Enllaç

Lowie, Wsnder, & Seton, Bregtje (2016). Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Macmillan Higher Education UK.

Pastor Cesteros, Susana (2004). Introducción. Dins Pastor Cesteros, Susana, Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomes. Publicaciones Universidad de Alicante.

Payrató, Lluís. (1997). De professió, lingüista : panorama de la lingüística aplicada. Barcelona : Empúries,.

 

Simpson, James (Ed.) (2011). The Routledge Handbook of Applied Linguistics. Milton Park: Routledge.  Enllaç

Rasinger, Sebastian M. (2008). Quantitative research in linguistics : an introduction. London : Continuum.

Pàgina web

[https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa?language_content_entity=ca]

  Estil APA

[https://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com/]

  Curso de estadística de Jaume Llopis: la estadística: una orquesta hecha instrumento.

[https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_talca.pdf]

  Manual Básico SPSS. Manual de introducción a SPSS

[http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/120928/10/Mendeley_guiaus_112018.pdf]

  Mendeley. Gestor bibliogràfic