Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociolingüística

Codi de l'assignatura: 361767

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió social de la realitat lingüística. Política i planificació lingüístiques, gestió de la diversitat lingüística en els àmbits ciutadà i escolar.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb la dimensió social i cultural del llenguatge (comunitats lingüístiques, contacte de llengües, multilingüisme, determinants del comportament lingüístic, canvi i evolució sociolingüística, etc.) des d’una òptica interdisciplinària i processal.

— Saber aplicar aquests conceptes a l’anàlisi de diferents fets i problemàtiques sociolingüístiques des d’una posició crítica i reflexiva, i incorporar la perspectiva de gènere a aquestes activitats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb la lectura crítica de publicacions acadèmiques en el camp de la sociolingüística.

— Saber dissenyar i dur a terme recerques quantitatives i qualitatives amb rigor i creativitat.

— Desenvolupar destresa en la confecció de monografies i assajos de recerca acadèmics.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre els fets sociolingüístics des del respecte a la diversitat lingüística de la humanitat, tot cercant la conciliació de la intercomunicació i de la sostenibilitat lingüística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció general i metodologia

1.1. Cap a un enfocament del coneixement des de la perspectiva de la complexitat

1.2. Les ciències socioculturals: teorització i recerca

1.3. Objectius i enfocaments del camp sociolingüístic

2. Conceptes teòrics fonamentals

2.1. Éssers humans, cognició i llengües

2.2. Interpretació, (inter)acció i sociosignificació

2.3. Comportaments i expectatives socials

2.4. Organització politicoeconòmica: el contínuum comunicatiu

3. Dinàmiques i processos

3.1. Canvi i innovació lingüístics

3.2. Contactes i dinàmiques sociolingüístics

3.3. Multilingüisme i identització de les llengües

3.4. Continuïtat i interrupció de la transmissió lingüística

3.5. Evolució lingüística de la humanitat: per una ecologia sostenible de les llengües

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les sessions d’aula es combinen l’exposició teòrica per part del docent amb activitats pràctiques i de debat i amb la discussió de lectures obligatòries. L’avaluació es fonamenta en un examen final de tipus competencial i aplicat; en l’elaboració de diferents tasques avaluables en grups cooperatius de treball; en l’assistència i la participació a classe i a seminaris de comentari de lectures; i finalment en l’autoavaluació de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:

— Un examen en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (35%).

— Lliurament de tasques avaluables (40%).

— Participació a classe i en els seminaris de lectures (20%).

— Autoavaluació de l’estudiant (5%).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable (a) haver-se presentat a l’examen, (b) haver lliurat les tasques, i (c) aprovar cadascuna d’aquestes dues tasques per separat.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.