Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Lingüística

Codi de l'assignatura: 361768

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió social de la realitat lingüística. Política i planificació lingüístiques, gestió de la diversitat lingüística en els àmbits ciutadà i escolar.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les tècniques, els procediments i els mètodes de l’antropologia lingüística.

— Familiaritzar-se amb els conceptes de l’antropologia lingüística des d’una perspectiva interdisciplinària.

— Familiaritzar-se amb les correlacions de dades lingüístiques i extralingüístiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’antropologia lingüística

1.1. Antropologia física, cultural i lingüística

1.2. Història de l’antropologia lingüística

1.2.1. Des del Renaixement fins al segle XIX
1.2.2. Els fonaments de l’antropologia lingüística contemporània

1.3. Llengua i cultura

2. Procediments i mètodes de l’antropologia lingüística

2.1. Categorització

2.2. Relacions semàntiques

2.3. Marca

3. La relativitat lingüística

4. La categorització de les persones

4.1. Els pronoms personals

4.2. Els sistemes de parentiu

4.3. La possessió

5. El sistemes numerals

6. El futur de la diversitat lingüística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està concebuda per proporcionar fonaments metodològics i de contingut que puguin aplicar-se a casos pràctics mitjançant exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:
— Activitats obligatòries. Tres proves (33 % de la nota final cadascuna): la primera, a finals de març; la segona, a finals d’abril; i la tercera, al final del semestre.
— Activitats optatives: exercicis i/o exposicions a classe que contribuiran a la nota amb un màxim del 10 % addicional.
— Activitats complementàries. Es duen a terme a partir de l’assistència a conferències, l’elaboració de ressenyes, la participació en activitats de recerca, etc.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen final escrit.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format d’avaluació única.