Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ecologia i Planificació Lingüístiques

Codi de l'assignatura: 361769

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Cal haver cursat abans alguna assignatura de sociolingüística.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Habilitats de gestió de la informació (habilitat per cercar i analitzar informació provinent de fonts diverses).

   -

Plantejament i resolució de problemes metodològics i conceptuals de manera autònoma i en equip.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

   -

Assessorament i intervenció en la dimensió social de la realitat lingüística. Política i planificació lingüístiques, gestió de la diversitat lingüística en els àmbits ciutadà i escolar.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb la dimensió social i cultural del llenguatge (comunitats lingüístiques, contacte de llengües, multilingüisme, determinants del comportament lingüístic, canvi i evolució sociolingüística, etc.) des d’una òptica interdisciplinària i processal.

— Saber aplicar aquests conceptes a l’anàlisi de diferents fets i problemàtiques sociolingüístiques des d’una posició crítica i reflexiva, i incorporar la perspectiva de gènere a aquestes activitats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Familiaritzar-se amb la lectura crítica de publicacions acadèmiques en el camp de la sociolingüística.

— Saber dissenyar i dur a terme recerques quantitatives i qualitatives amb rigor i creativitat.

— Desenvolupar destresa en la confecció de monografies i d’assajos de recerca acadèmics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre els fets sociolingüístics des del respecte a la diversitat lingüística de la humanitat, tot cercant la conciliació de la intercomunicació i de la sostenibilitat lingüística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’ecologia lingüística i la política lingüística: sorgiment i desenvolupament

2. Mètodes de recerca i d’intervenció en política lingüística

3. Política i planificació lingüístiques: fenòmens, fases, actors i àmbits

4. Fonaments teòrics de l’ecologia lingüística i altres perspectives teòriques

5. De l’ecologia a la sostenibilitat lingüística: l’organització de la linguodiversitat humana

6. Polítiques lingüístiques en els àmbits familiar i comunitari

7. Polítiques lingüístiques en els àmbits estatal i subestatal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les sessions d’aula es combinen l’exposició teòrica per part del docent amb activitats pràctiques i de debat, seminaris de comentari de lectures, i tallers teoricometodològics de seguiment i suport a la monografia de recerca elaborada pels estudiants, que consistirà en l’elaboració d’un diagnòstic i un pla d’intervenció en política lingüística.

L’avaluació, es fonamenta en un examen parcial; en l’elaboració en grups cooperatius (2-3 estudiants) d’una monografia de recerca guiada a partir del treball a l’aula i del treball autònom dels estudiants; en l’assistència i la participació a classe i en els seminaris de comentari de lectures; i en l’autoavaluació de l’estudiant.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:

— Un examen a la meitat del període lectiu (novembre) (30 %).

— Una monografia de recerca guiada (50 %).

— Participació a classe i lliurament de tasques (15 %).

— Autoavaluació de l’estudiant (5 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable a) haver-se presentat a l’examen, b) haver lliurat la monografia de recerca, i c) aprovar cadascuna d’aquestes dues tasques per separat.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bastardas i Boada, Albert 1996 Ecologia de les llengües. Medi, contacte i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Proa.

Bastardas i Boada, Albert 2005 Cap a una sostenibilitat lingüística. Barcelona: CETC/Angle ed.  Enllaç

Bastardas i Boada, Albert 2007 Les polítiques de la llengua i la identitat a l’era ’glocal’. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.  Enllaç

Bastardas i Boada, Albert (ed.) 2004 Diversitats. Llengües, espècies i ecologies. Barcelona: Empúries.  Enllaç

Bastardas i Boada, Albert 2019 From language shift to language revitalization and sustainability. A complexity approach to linguistic ecology. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Bastardas, A., i E. Boix (dirs.) 1994 ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística. Barcelona: Eds. Octaedro.  Enllaç

Heller, Monica; Pietikäinen, Sari; Pujolar, Joan 2018 Critical Sociolinguistic Research Methods. Studying Language Issues That Matter. Londres/Nova York: Routledge

Junyent, Carme (1998). Contra la planificació. Una proposta ecolingüística. Barcelona: Empúries

Mufwene, Salikoko S. 2008.  Language evolution. Contact, competition and change. London:Continuum.  Enllaç

Mufwene, Salikoko S. 2001 The ecology of language evolution. Cambridge: Cambridge University Press.  Enllaç

Mühlhäusler, Peter 1996. Linguistic Ecology. Language change and linguistic imperialism in the Pacific region. Londres: Routledge.  Enllaç

Nettle, Daniel; Romaine, Suzanne 2000 Vanishing Voices. The Extinction of the World’s Languages. Oxford: Oxford University Press. Traducció al català (2005). Veus que s’apaguen. La mort de les llengües del món. Girona: CCG Edicions

Quivy, Raymond i Luc van Campenhoudt (1995) Manuel de recherches en sciences sociales. Paris: Dunod. Traducció catalana (1997) Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder.  Enllaç

Ricento, Thomas. (ed.). 2006. An introduction to language policy. Theory and method. Malden, MA; Oxford, UK; Victoria, Australia: Blackwell.  Enllaç

Spolsky, Bernard 2004. Language policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Spolsky, Bernard 2009. Language management. Cambridge: Cambridge University Press.  Enllaç

Tollefson, James W.; Pérez-Milans, Miguel (ed.) 2018 The Oxford Handbook of Language Policy and Planning. Oxford: Oxford University Press