Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria III

Codi de l'assignatura: 361844

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Lluis Carrion Silvestre

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

48

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura Econometria III està relacionada estretament amb els continguts que es veuen en les assignatures Estadística Econòmica i Empresarial I, Estadística Econòmica i Empresarial II, Econometria I i Econometria II; i cal entendre-la com una continuació natural d’aquestes. D’altra banda, l’assignatura es confereix com un pont natural cap a l’estudi de noves estratègies de modelització, estratègies recollides en el disseny curricular de les assignatures Microeconometria i Macroeconometria que s’imparteixen a nivell de màster.

No obstant això, l’enfocament que s’adopta al llarg de tota l’assignatura, tant des del punt de vista dels continguts de què es compon com pel mètode docent que s’hi aplica, permet establir relacions amb altres assignatures que es troben fora de l’àmbit de les tècniques quantitatives que s’analitzen en l’estadística econòmica i en l’econometria. La voluntat d’apropar les explicacions que es donen a l’estudiantat al seu àmbit més immediat (l’economia) fa que els exemples, motivacions i exercicis que es duen a terme al llarg del curs prenguin com a referència els conceptes que es veuen en altres assignatures de la carrera. Citem només algunes de les assignatures a què es fa esment: Macroeconomia I, II, III i IV; Microeconomia I, II, III i IV; Matemàtiques Econòmica I i II, i Hisenda Pública.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Capacitat d'utilitzar les TIC en el desenvolupament professional. Coneixement i aplicació de les eines de tecnologies de la informació i les comunicacions en l'acompliment professional.

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Capacitat d'elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat per obtenir, tractar i analitzar dades conduents a la presentació d'informació econòmica, tant interna com externa, de les entitats públiques i privades. - Capacitat per interpretar un informe econòmic d'una entitat econòmica. - capacitat per interpretar correctament els gràfics, els índexs econòmics i les seves representacions derivades, i emetre informes tant escrits com orals. - Capacitat per interpretar, analitzar i dur a terme operacions financeres i d'inversió.

   -

Coneixement de la naturalesa i capacitat d'apreciar-la, coneixement de les fonts i els usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l'anàlisi. Aquesta competència es concreta en: - Coneixements específics i habilitat de seleccionar i aplicar els mètodes, tant qualitatius com quantitatius, apropiats per estructurar i analitzar les bases de dades socioeconòmiques. - Capacitat per aplicar els diferents mètodes i models economètrics a les bases de dades, així com conceptualitzar i relacionar les bases de dades esmentades.

   -

Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat d'analitzar críticament i valorar el comportament econòmic dels individus i les decisions que prenen. - Capacitat d'analitzar el comportament agregat d'una economia i de les seves implicacions. - Capacitat de contrastar empíricament l'adequació dels models teòrics a un àmbit econòmic determinat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’estudiantat, un cop graduat, desenvoluparà tasques laborals que (en principi) no versaran principalment a l’entorn d’un ús intensiu de les eines economètriques, sinó que la seva orientació professional girarà fonamentalment al voltant de qüestions relatives al món de l’economia tant en els aspectes teòrics com aplicats, ja sigui des d’una òptica global com individualitzada o sectorial, i tant en l’àmbit domèstic com internacional. De tota manera, però, l’ús de l’econometria com a mètode de recerca en l’àmbit de les ciències socials en general i, concretament, en el de l’economia, és imprescindible.

L’objectiu, per tant, no és formar persones expertes en econometria, sinó que hem de ser capaços de transmetre a l’estudiantat la filosofia que hi ha darrere de la metodologia economètrica, que conegui els principals conceptes, que sàpigui aplicar determinades tècniques economètriques que puguin ser útils en el futur, i que comprengui el que en algun moment donat de la seva vida professional li pugui dir una persona amb un perfil més econòmetra amb qui hagi de treballar. Així doncs, per a l’estudiantat d’economia, l’econometria ha de considerar-se com un instrument al servei de l’anàlisi econòmica.

Així, els objectius poden concretar-se de forma que, en completar el programa d’aquesta assignatura, l’estudiantat ha de ser capaç de dominar els mètodes i tècniques economètriques bàsiques, així com el vocabulari i els conceptes, identificar els problemes susceptibles de ser tractats economètricament i plantejar-los de forma adequada, incorporar els resultats de l’anàlisi economètrica al procés de presa de decisions, percebre la rellevància de l’anàlisi economètrica com a instrument aplicable a l’estudi de l’economia i col·laborar amb professionals de l’econometria quan, en l’exercici de la seva activitat laboral, sigui necessari. En resum, doncs, que les futures persones graduades en Economia adquireixin un coneixement general dels conceptes de l’econometria i de les seves possibilitats de manera que siguin capaces de reconèixer quan un problema pot resoldre’s economètricament, i coneguin i disposin d’un conjunt de mètodes quantitatius que en permetin la resolució.

Així doncs, el programa de l’assignatura Econometria III és una continuació de les dues assignatures obligatòries fetes amb anterioritat (Econometria I i Econometria II) i se centra en l’anàlisi de sèries temporals i els models dinàmics.

 

 

Blocs temàtics

 

Anàlisi univariant de sèries temporals

Tema 1. Models univariants de sèries temporals. Conceptes bàsics

Tema 2. Models univariants de sèries temporals. Models lineals i metodologia Box-Jenkins

Tema 3. Models dinàmics

Models no estacionaris

Tema 4. Variables aleatòries no estacionàries: anàlisi d’integració

Tema 5. Teoria de la cointegració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès que la consecució dels objectius establerts fa que l’assignatura tingui un important vessant aplicat, la metodologia més adient ha de fer confluir l’aprenentatge dels conceptes teòrics necessaris amb la seva aplicabilitat pràctica. Per aconseguir-ho, la metodologia de l’assignatura es concreta en les activitats següents:

— Activitats presencials planificades: aquestes activitats es desenvolupen de manera presencial a l’aula i amb el professorat. Dins d’aquestes activitats presencials es duen a terme tant activitats teòriques i teoricopràctiques (amb la totalitat de l’alumnat del grup) com activitats de pràctiques de problemes. En casos i situacions especials com les viscudes el darrer curs, podria ser necessari habilitar un sistema d’impartició de la docència diferent, sempre seguint la normativa, indicacions i recomanacions que desenvolupi la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas i en cas de produïr-se aquests canvis, es comunicarien a tot l’estudiantat pels canals habituals (Campus Virtual de l’assignatura, entre d’altres). El conjunt de totes aquestes activitats suposa un total de 60 hores. Per facilitar aquesta activitat es posa a disposició de l’alumnat en el Campus Virtual, i prèviament a les sessions, transparències que el professorat empra per desenvolupar cadascun dels temes.

— Activitats de treball autònom: aquestes activitats estan integrades per pràctiques de problemes i pràctiques amb l’ordinador, a més de la pròpia reflexió dels coneixements i competències adquirits. Concretament, en el cas de les pràctiques, aquestes consisteixen a respondre raonadament tot un seguit de qüestions que es plantegen a partir de dades econòmiques reals. Per a la seva realització, l’estudiantat ha d’utilitzar un programa economètric i, mitjançant els càlculs d’aquest programa i els resultats obtinguts, aplicar els coneixements teòrics estudiats al llarg de l’assignatura. Aquestes activitats suposen un total de 50 hores.

— Activitats de treball dirigit/tutelat: aquestes activitats consisteixen en la resolució de dubtes per part del professorat i en el seguiment de l’elaboració del treball autònom de l’estudiantat. Aquestes activitats suposen un total de 40 hores. 

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB), la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura podria quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. En aquest cas, el detall de la metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

Un cop assimilats els continguts teoricopràctics de l’assignatura, les activitats de pràctiques de problemes, les activitats de treball autònom i les activitats de treball dirigit serveixen per contribuir a assolir les competències d’elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica; la capacitat crítica d’anàlisi de teories i models econòmics; el coneixement de les fonts i els usos de la informació econòmica; i el coneixement dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l’anàlisi. A més, el treball autònom permet desenvolupar la capacitat d’utilitzar les TIC, que són necessàries pel desenvolupament professional.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar l’avaluació de l’assignatura, l’estudiantat matriculat ha de mostrar un grau d’assoliment suficient dels objectius plantejats. Aquesta suficiència queda provada tenint present els criteris següents.

L’avaluació continuada consta de dues parts:

a) Evidències d’activitat continuada. Es proposa de fer un total de vuit evidències d’avaluació continuada, que representen un 40% de la qualificació final (cada evidència té el mateix pes). Aquestes evidències d’avaluació continuada s’anuncien amb antelació suficient i se’n proporcionen els detalls que siguin necessaris.


b) Examen final d’avaluació continuada. Es tracta d’una prova amb preguntes curtes i espai limitat de resposta relacionades tant amb aspectes teòrics com pràctics de l’assignatura, i en què l’estudiantat ha de mostrar els coneixements i habilitats adquirits durant el curs i que ha pogut perfeccionar, en part, gràcies a les evidències prèvies d’avaluació continuada. Aquesta prova es fa sempre en les convocatòries oficials fixades pel Consell d’Estudis i representa un 60% de la qualificació final. Es preveu que la realització de la prova sigui presencial.

Totes les proves fetes durant el curs (evidències d’activitat continuada i examen final d’avaluació continuada) s’avaluen sobre 10 punts; posteriorment s’apliquen les ponderacions esmentades per tal d’obtenir la qualificació final.

La persona supera l’assignatura si ha obtingut una qualificació mínima de 5 punts, com a resultat d’obtenir la mitjana ponderada final de totes les activitats proposades. Només es pot optar a l’avaluació continuada si s’ha obtingut una nota mínima de 3,5 sobre 10 a l’examen final. En cas contrari, la qualificació final de la persona és l’obtinguda en aquest examen final.

La reavaluació de l’assignatura consisteix en un examen final d’estructura similar al de l’avaluació única. Les dates del període de reavaluació són les fixades en el calendari acadèmic de la Facultat. Dins el calendari acadèmic establert pel centre, els consells d’estudis determinen les dates de reavaluació de les assignatures. Es preveu que la realització de la prova sigui presencial.

En cas que els canvis metodològics comentats a l’apartat de metodologia afectin el sistema d’avaluació previst a l’assignatura, es comenta amb l’estudiantat que se sotmeten al projecte quina és l’aportació a la qualificació final.

 

Avaluació única

En cas que la persona manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única.

Per superar l’avaluació de l’assignatura, l’estudiantat matriculat ha de mostrar un grau d’assoliment suficient dels objectius plantejats en una única prova, que computa el 100% de la qualificació. Aquesta prova, que es fa sempre en les convocatòries oficials fixades pel Consell d’Estudis, consisteix en una prova escrita amb preguntes curtes i espai limitat de resposta relacionades tant amb aspectes teòrics com pràctics de l’assignatura, i en què la persona ha de mostrar els coneixements i habilitats descrits en el pla docent. Es preveu que la realització de la prova sigui presencial.

Per superar l’assignatura per aquesta via cal:

a) Renunciar per escrit a l’avaluació continuada, amb una còpia per a la persona interessada i una altra per al professorat; aquesta renúncia és possible fins a la data fixada pel Consell d’Estudis per fer la prova.

b) Obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 a la prova final.

Reavaluació

La reavaluació de l’assignatura consisteix en un examen final d’estructura similar al de l’avaluació única. Les dates del període de reavaluació són les fixades en el calendari acadèmic de la Facultat. Dins el calendari acadèmic establert pel centre, els consells d’estudis determinen les dates de reavaluació de les assignatures. Es preveu que la realització de la prova sigui presencial.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AZNAR, A; TRÍVEZ, J. Métodos de predicción en economía. Barcelona : Ariel, 1993

Catàleg UB  Enllaç

NOVALES, A. Econometría. 2a ed. Madrid : McGraw-Hill, 1993

Catàleg UB   Enllaç

SURIÑACH, J. [et al.]. Análisis económico regional : nociones básicas de la teoría de la cointegración. Barcelona : Fundació Bosch i Gimpera : Antoni Bosch, 1995

Catàleg UB  Enllaç

STOCK, JH; WATSON, MW. Introduction to econometrics. 3rd edition. Harlow : Pearson Education, 2015

Catàleg UB  Enllaç

WOOLDRIDGE, J. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4a ed. México, DF : Cengage Learning, 2010

Catàleg UB  Enllaç

WOOLDRIDGE, J. Introductory econometrics: a modern approach. South-Western Cengage Learning, 5th Edition, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

GREENE, W. H. Econometric analysis. Pearson Education, 7th international ed, 2012

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2008)  Enllaç