Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microeconomia II

Codi de l'assignatura: 361845

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricio Garcia Minguez

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que abans de matricular-se en aquesta assignatura l’alumnat hagi superat les assignatures:

 • Introducció a l’Economia
 • Microeconomia I
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.

   -

Capacitat per prendre decisions. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat per identificar els elements essencials d'un problema de decisió, és a dir, els agents, les accions disponibles, la informació de què disposen els agents, així com dels resultats o les conseqüències de les diferents accions potencials. - Capacitat per identificar els punts d'incertesa, fer-ne hipòtesi i deduir-ne resultats mantenint un criteri crític. - Capacitat per raonar estratègicament assumint hipòtesis sobre el comportament dels altres, analitzar equilibris, conèixer les tècniques de recerca i les hipòtesis en què es basen els equilibris esmentats. - Capacitat per prendre decisions economicoempresarials efectives: coneixement dels conceptes bàsics d'economia i empresa per analitzar les decisions, utilitzar eines quantitatives o qualitatives apropiades i identificar, formular i resoldre problemes amb diferents graus de complexitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Expressar gràficament i formalment les decisions de les empreses.
 • Identificar els elements essencials d’alguns dels problemes de decisió de l’empresa.
 • Conèixer els diferents enfocaments que les empreses utilitzen per prendre decisions.
 • Conèixer el funcionament d’un mercat perfectament competitiu.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Aplicar els principis teòrics de la teoria de l’empresa per determinar com les empreses individuals prenen les seves decisions en un mercat perfectament competitiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar un comportament responsable envers el treball i els compromisos adoptats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria de l’empresa

1.1. La tecnologia

1.2. Els costos

1.3. Els beneficis

2. Mercat de competència perfecta

2.1. L’empresa competitiva

2.2. L’equilibri competitiu

3. Extensions i aplicacions

3.1. Extensions i aplicacions

4. Economia de la informació

4.1. Incertesa i elecció

4.2. El risc moral

4.3. La selecció adversa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és presencial / no presencial.

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats, seguint el model docent tipus 2 de la Facultat d’Economia i Empresa.

En primer lloc, l’assistència a classes presencials és de tres tipus:

a) Sessions teòriques magistrals, en què el professorat explica els principals conceptes de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los, incloent-hi exemples de com aplicar-los. La durada d’aquestes sessions és d’entre una i tres hores setmanals.

b) Sessions teoricopràctiques, en què es desenvolupen exercicis relacionats amb el temari explicat a l’aula a partir de llistes de problemes proposats a l’estudiant. La durada d’aquestes sessions és d’entre una i quatre hores setmanals.

c) Sessions pràctiques amb el grup desdoblat, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions; tutories per grup; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula, prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial) consisteix en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professorat a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant, que inclou la lectura i revisió del material facilitat durant el curs, l’assimilació dels continguts, així com la preparació per superar les proves d’avaluació continuada i l’examen final.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts aproximadament iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre tres i quatre hores setmanals per a cadascuna.

El grup GIE té una metodologia especial. Només té una sessió a la setmana de docència presencial. Es tracta d’un grup d’estudiants que ja han cursat l’assignatura i per això fan una utilització intensiva del Campus Virtual, amb un percentatge més elevat de treball dirigit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació de l’avaluació continuada pot incloure:

a) Exercicis d’avaluació continuada (EAC): durant el curs es pot demanar a l’estudiant que faci diverses activitats d’aprenentatge de caràcter obligatori. El nombre i la tipologia d’aquestes activitats es decideix en funció de les característiques del grup. Els EAC es concreten en el programa de l’assignatura i tenen un pes màxim del 10 % de la nota final.

b) Proves d’avaluació continuada (PAC): durant el curs es poden fer diverses proves obligatòries de tipus test, problemes i preguntes teòriques. El nombre i la tipologia d’aquestes activitats es decideix en funció de les característiques del grup. Les PAC es concreten en el programa de l’assignatura i tenen un pes mínim del 30 % de la nota final.

c) Prova o examen final (EF): l’examen final de l’assignatura consisteix en preguntes de tipus test (20-40 %) i problemes i/o preguntes (60-80 %). Aquest examen coincideix amb una part de l’examen final de l’avaluació única. L’EF es concreta en el programa de l’assignatura i té un pes màxim del 60 %.

La reavaluació es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques que l’examen final d’avaluació única. Per tant, no es guarda la nota de l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

Els estudiants que vulguin renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se al sistema d’avaluació única han de comunicar-ho al professorat de l’assignatura en el lloc indicat i dins del termini previst per fer-ho, que s’anuncia en el Campus Virtual a l’inici del curs.

L’examen final de l’assignatura per a l’estudiant d’avaluació única té un pes del 100 % de la nota final i consisteix en:

 • Preguntes de tipus test (20-40 %).
 • Problemes i/o preguntes teòriques (60-80 %).


La reavaluació es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HEY, Jhon.D. Microeconomía Intermedia. Madrid : McGrawHill, 2004.

Catáleg UB  Enllaç

NICHOLSON , Walter. Teoría microeconómica: principios básicos y aplicaciones, 8a ed. Madrid: Thomson, 2004.

Versió en línia (9a ed., 2008)  Enllaç

SOSVILLA, Simón.;  MANRIQUE, Marta. (2010) : Introducción a la Economía. Madrid: Editorial Garceta,

  Descatalogat. No es pot comprar

VARIAN, Hal. (2011) : Microeconomía intermedia: un enfoque actual. 8a ed. Barcelona: Antoni Bosch,

Versió en línia (9a ed., 2015)  Enllaç

PINDYCK, Robert.S.; D.L. RUBINFELD. (2009) : Microeconomía. 7a edició. Madrid : Prentice Hall

Versió en línia (9a ed., 2018)  Enllaç

FERNANDEZ de CASTRO, JUAN. ; TUGORES, Joan..(1992) : Fundamentos de Microeconomía, 2a edició. Madrid : McGrawHill

Catàleg UB  Enllaç

BERGSTROM, Theodore .C. ;  VARIAN Hal. (2001) :  Ejercicios de Microeconomía Intermedia. 5a ed. Barcelona: Antonio Bosch editor

Versió en línia (9a ed., 2015)  Enllaç

TUGORES,  Joan. ; FERNADEZ de CASTRO Juan. (1993) : Microeconomía. Cuestiones y problemas. Madrid : McGrawHill,

Catàleg UB  Enllaç

GARCÍA-MINGUEZ, Patricio; RIBÓ, A. [et,al], (2015): 100 problemas de Microeconomía que te harán pensar.  Paraninfo (en prensa).

Catáleg UB  Enllaç

BYLUN , Per. (2016) : The Problem of Production. A New Theory of the Firm. Routledge,

Catáleg UB  Enllaç

GOODWIN, Neva. [et, al]   (2013) : Microeconomics in Context. Routledge,

Catàleg UB  Enllaç

KREPS, David. (2012) : Microeconomics Fundations I. Choice and Competitive Markets. Princeton Univesity Press,

KREPS, David. (2004) :  Microeconomics for Managers. NY Norton,

MACHO STADLER, Inés, ;  PÉREZ CASTRILLO, David. (2005) : Introducción a la economía de la información, Editorial Ariel, Barcelona

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Competition and free enterprise [Projecció Visual]. Broadway: Insight Media, 2009.