Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microeconomia IV

Codi de l'assignatura: 361847

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: F. Xavier Raurich Puigdevall

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Microeconomia IV tanca el cicle d’assignatures de microeconomia del grau i per assimilar-ne bé els continguts és important que els estudiants hagin cursat les assignatures de microeconomia anteriors; i, sobretot, que hagin entès bé els conceptes bàsics de l’anàlisi microeconòmica (demanda, producció, costos, formes de mercat, etc.) i que dominin els instruments analítics (matemàtics i gràfics) propis d’aquesta matèria.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors en matemātiques o en altres cičncies vinculades, amb un alt grau d'autonomia.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anālisi a la resoluciķ de problemes en contextos acadčmics i professionals.

   -

Capacitat de comprendre problemes, abstreure'n l'essčncia i formular-los matemāticament per facilitar-ne l'anālisi i la resoluciķ.

   -

Capacitat de construir un model matemātic en situacions simples de la realitat.

   -

Capacitat crítica d'anālisi de teories i models econōmics. Aquesta competčncia es concreta en: - Capacitat d'analitzar críticament i valorar el comportament econōmic dels individus i les decisions que prenen. - Capacitat d'analitzar el comportament agregat d'una economia i de les seves implicacions. - Capacitat de contrastar empíricament l'adequaciķ dels models teōrics a un āmbit econōmic determinat.

   -

Cončixer algunes de les aplicacions de la matemātica a altres branques de la cičncia i la tecnologia.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions i el seu entorn. Aquesta competčncia es concreta en: - Coneixement de la dimensiķ interna de les organitzacions: naturalesa, objectius, estructures, govern, operacions. - Coneixement dels comportaments individuals i colˇlectius dels agents, les cultures organitzatives i la seva influčncia en l'entorn de l'organitzaciķ. L'entorn inclou factors de carācter econōmic, ambiental, čtic, legal, polític, histōric, sociolōgic i tecnolōgic, i el seu impacte a escala local, nacional i internacional.

   -

Capacitat de gestionar i assignar recursos, tant en l'āmbit privat com públic. Aquesta competčncia es concreta en: - Coneixement i capacitat d'aplicaciķ dels principis teōrics de l'economia. - Eficičncia en els processos d'assignaciķ de recursos, béns i serveis en organitzacions públiques i privades. - Coneixement de les diverses tipologies de recursos i possibles enfocaments de la gestiķ i l'assignaciķ eficient de recursos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura consisteix a analitzar amb profunditat i rigor la conducta dels agents econòmics i la seva interacció en el si dels mercats i la desitjabilitat social dels resultats assolits. També es pretén iniciar l’alumnat en l’anàlisi formal, de manera que es fomenti la seva capacitat d’utilitzar les eines de l’anàlisi econòmica.

 

 

Blocs temātics

 

1. Teoria del consumidor i del productor

1.1. Conjunt de consum, preferències i funció d’utilitat

1.2. Demanda

1.3. Conjunt de possibilitats de producció i tecnologia

1.4. Maximització de beneficis

2. Equilibri general i benestar

2.1. Economies d’intercanvi pur: existència i eficiència de l’equilibri walrasià

2.2. Economies amb producció: existència i eficiència de l’equilibri walrasià

2.3. Anàlisis de l’equilibri: unicitat, estabilitat i nucli

2.4. Fallades de mercat i economia pública

3. Incertesa i informaciķ asimčtrica

3.1. Incertesa
3.2. Informació asimètrica: principal i agent
3.3. Tipus de contractes

4. Extensions de l’anālisi dels mercats

4.1. Imperfeccions en mercats competitius
4.2. Estratègies no cooperatives: preus predatoris, mercats disputats o contestables i bloqueig a l’entrada
4.3. Estructura de mercat i innovació
4.4. Economia de la informació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions pràctiques, potser amb el grup desdoblat, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions; tutories per grup; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB), la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Al llarg del curs els alumnes han de lliurar al professor o professora una o diverses proves (exàmens). També es pot demanar als estudiants la lectura d’un llibre (sobre el qual s’ha de fer un resum i un comentari valoratiu) i la visualització d’algun documental. Aquestes proves són avaluables i la nota pondera, com a mínim, un 40 % de la nota final.

Es considera que l’estudiant que no lliuri una de les proves renuncia a l’avaluació continuada i, per tant, segueix l’avaluació única.

L’examen a final del curs avalua si s’han assolit els objectius plantejats i pondera, com a màxim, el 60 % de la nota final. En aquest examen es poden plantejar qüestions llargues que s’han de raonar, demostrar o il·lustrar gràficament. En la resposta a aquestes qüestions, l’estudiant demostra si ha adquirit els coneixements adequats.

Si el professor o professora ho creu convenient, les proves durant el curs poden ser eliminatòries i, per tant, els estudiants que les superin no han de fer l’examen final o examinar-se només d’una part de la matèria. Aquest aspecte s’indica en el programa específic de cada grup.

Per als grups EUS i GIE el sistema d’avaluació pot ser diferent. Si és el cas, es detalla en el programa de l’assignatura.

En cas que els canvis metodològics en la docència associats al projecte d’innovació docent afectin el sistema d’avaluació previst a l’assignatura, se n’indicaran les particularitats als grups que se sotmetin al projecte.

Reavaluació

La nota de les proves fetes durant el curs no es guarda per a la reavaluació. Per tant, el sistema d’avaluació en la reavaluació consisteix exclusivament en un examen en què es plantegen diversos problemes i qüestions.

 

Avaluaciķ única

El sistema d’avaluació única consisteix en un examen a final de curs, amb el qual s’avalua si s’han assolit els objectius plantejats a principi de curs. En l’examen es poden plantejar problemes i qüestions que s’han de raonar, demostrar o il·lustrar gràficament.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VILLAR, Antonio (2006) : Microeconomía. McGraw Hill.

Catāleg UB  Enllaç

KREPS, David M. (1995): Curso de teoría microeconómica. McGraw-Hill.

Catāleg UB  Enllaç

MAS-COLELL, Andreu. [et al] (1995): Microeconomic theory. Oxford University Press.

Catāleg UB  Enllaç

MATÉ GARCÍA, Jorge ; PÉREZ  D.Carlos (2007) :  Microeconomía avanzada : cuestiones y ejercicios resueltos. Prentice Hall.

Catāleg UB  Enllaç

PASHIGIAN, B. Peter (1996): Teoría de los precios y aplicaciones. McGraw Hill.

Catāleg UB  Enllaç

VARIAN, Hal (1992): Análisis microeconómico. Antoni Bosch.

Catāleg UB  Enllaç

VILLAR, Antonio (1999): Lecciones de microeconomía. Antoni Bosch.

Catāleg UB  Enllaç

ALTMAN, Morris (2006): Handbook of contemporary behavioral economics : foundations and developments . Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2006

Catāleg UB  Enllaç

NICOLA, Dimitri ; BASILI, Marcelo. (2003) : Cognitive processes and economic behaviour .London : Routledge,

Catāleg UB  Enllaç

WILKINSON, Nick (2012): An Introduction to Behavioral Economics. Wiley.

Catāleg UB  Enllaç

FRANTZ, Roger ; SHU-HENG, Chen. [et al]  (2017): Routledge handbook of behavioral econòmics. London : Routledge, Taylor & Francis Group

Catāleg UB  Enllaç

PERLOFF, Jeffrey M. (2007): Microeconomics. Pearson/Addison Wesley.

Catāleg UB (8a ed., 2018)  Enllaç