Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macroeconomia II

Codi de l'assignatura: 361849

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Darba Coll

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És molt recomanable haver cursat i superat les assignatures Introducció a l’Economia, Macroeconomia I i Microeconomia I.


Requisits

361820 - Microeconomia I (Recomanada)

361822 - Introducció a l'Economia (Recomanada)

361848 - Macroeconomia I (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per prendre decisions. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat per identificar els elements essencials d'un problema de decisió, és a dir, els agents, les accions disponibles, la informació de què disposen els agents, així com dels resultats o les conseqüències de les diferents accions potencials. - Capacitat per identificar els punts d'incertesa, fer-ne hipòtesi i deduir-ne resultats mantenint un criteri crític. - Capacitat per raonar estratègicament assumint hipòtesis sobre el comportament dels altres, analitzar equilibris, conèixer les tècniques de recerca i les hipòtesis en què es basen els equilibris esmentats. - Capacitat per prendre decisions economicoempresarials efectives: coneixement dels conceptes bàsics d'economia i empresa per analitzar les decisions, utilitzar eines quantitatives o qualitatives apropiades i identificar, formular i resoldre problemes amb diferents graus de complexitat.

   -

Coneixement de la naturalesa i capacitat d'apreciar-la, coneixement de les fonts i els usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l'anàlisi. Aquesta competència es concreta en: - Coneixements específics i habilitat de seleccionar i aplicar els mètodes, tant qualitatius com quantitatius, apropiats per estructurar i analitzar les bases de dades socioeconòmiques. - Capacitat per aplicar els diferents mètodes i models economètrics a les bases de dades, així com conceptualitzar i relacionar les bases de dades esmentades.

   -

Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat d'analitzar críticament i valorar el comportament econòmic dels individus i les decisions que prenen. - Capacitat d'analitzar el comportament agregat d'una economia i de les seves implicacions. - Capacitat de contrastar empíricament l'adequació dels models teòrics a un àmbit econòmic determinat.

   -

Capacitat de gestionar i assignar recursos, tant en l'àmbit privat com públic. Aquesta competència es concreta en: - Coneixement i capacitat d'aplicació dels principis teòrics de l'economia. - Eficiència en els processos d'assignació de recursos, béns i serveis en organitzacions públiques i privades. - Coneixement de les diverses tipologies de recursos i possibles enfocaments de la gestió i l'assignació eficient de recursos.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre el funcionament bàsic de l’economia agregada.
 • Conèixer el funcionament del model bàsic d’una economia agregada amb sector real, financer i canvis de preus (model OA-DA).
 • Conèixer les interrelacions entre activitat, ocupació i inflació.
 • Conèixer els models bàsics del mercat laboral.
 • Conèixer els models bàsics d’interpretació d’una economia oberta amb canvi de preus (OA-DA amb economia oberta).
 • Conèixer les limitacions de les polítiques de demanda.
 • Conèixer les teories de comportament del consum agregat.
 • Conèixer les teories de la inversió agregada.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Trobar dades econòmiques de fonts formals. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació empírica i analítica.
 • Saber analitzar i interpretar dades econòmiques.
 • Saber analitzar els efectes de les polítiques de demanda i d’oferta sobre l’economia en el marc del model OA-DA, de forma analítica i gràfica, amb tècniques d’estàtica comparativa.
 • Saber analitzar els efectes de les diferents hipòtesis de comportament i de les expectatives sobre l’equilibri i sobre l’impacte de les diverses polítiques en el marc del model OA-DA, de forma analítica i gràfica, amb tècniques d’estàtica comparativa.
 • Saber analitzar els efectes de les polítiques de demanda, d’oferta i de tipus de canvi i oferta en una economia oberta, de forma analítica i gràfica, amb tècniques d’estàtica comparativa.
 • Saber calcular els multiplicadors de les diferents polítiques, en els diferents models amb diverses hipòtesis de comportament.
 • Saber connectar els comportaments individuals de consumidors i inversors (microfonaments) amb el comportament agregat i el seu impacte sobre el conjunt de l’economia.
 • Saber analitzar els problemes econòmics i comprendre l’entorn econòmic nacional i/o internacional emprant adequadament la «caixa d’eines» dels economistes, és a dir, triar quin model i quines hipòtesis són les més apropiades per entendre un determinat problema.
 • Comprendre i expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica. Saber avaluar i prendre decisions i capacitat d’adaptació a noves situacions.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Fomentar l’esperit crític enfront de la matèria vista a classe. A tal fi, s’espera que els alumnes participin freqüentment amb qüestions i opinions sobre la matèria explicada, la rellevància de les hipòtesis, l’aplicabilitat dels diferents models i les seves variants. En cas de poca participació, el professorat proposa la discussió d’elements de crítica a les diferents teories, així com la discussió de conclusions contraposades, derivades dels diferents enfocaments teòrics.
 • Aprenentatge del treball en equip.
 • Adopció d’actituds de rigorositat científica per emprendre l’anàlisi de problemes econòmics i eliminació de l’ús retòric d’un llenguatge tècnic buit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El model bàsic del sector real i financer en economia oberta: tipus de canvi i opcions de política

1.1. El model Mundell-Fleming: model IS-LM en economia oberta 

1.2. L’economia oberta en el curt i el llarg termini: el model d’oferta i demanda agregada en economia oberta

2. Microfonaments de les funcions agregades de comportament

2.1. Microfonaments de la funció de consum

2.2. Microfonaments de la funció d’inversió

2.3. Microfonaments de la funció d’oferta de treball 

3. El model bàsic del sector real i financer amb canvis de preus (model OA-DA)

3.1. Del mercat de treball a l’oferta agregada dinàmica (amb expectatives)

3.2. Implicacions del model d’oferta i demanda agregada

4. Extensions

4.1. El dèficit i el deute públic

4.2. L’equivalència ricardiana

4.3. Algunes qüestions i conclusions de política econòmica

4.4. Introducció a la dinàmica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats, seguint el model docent tipus 2 de la Facultat d’Economia i Empresa.

En primer lloc, l’assistència a classes presencials, que són de tres tipus:

a) Sessions teòriques magistrals, en què el professor explica els principals conceptes de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los. La durada d’aquesta activitat és d’entre hora i mitja i tres hores setmanals.

b) Sessions pràctiques, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats, en funció de les característiques del grup: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis numèrics prèviament proposats a l’estudiant, per lliurar en el Campus Virtual; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula, prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes activitats es concreten al llarg del curs.

c) Sessions pràctiques amb el grup desdoblat, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, presentacions; tutories per grup; discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula, prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. Aquestes sessions consisteixen en un total de 5 hores per a cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial), que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada, així com en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professor a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant, que inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de textos complementaris, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts aproximadament iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre tres i quatre hores setmanals per a cadascuna.

El grup GIE té una metodologia especial. Només té una sessió a la setmana de docència presencial, atès que es tracta d’un grup d’estudiants que ja han cursat l’assignatura i per això fan una utilització intensiva del Campus Virtual, amb un percentatge més elevat de treball dirigit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La qualificació de l’avaluació continuada inclou: a) exercicis d’avaluació continuada; b) proves d’avaluació continuada (PAC) i c) una prova o examen final.

a) Exercicis d’avaluació continuada: al llarg del curs cal resoldre i lliurar pràctiques de cada tema en el Campus Virtual dins el termini indicat. El lliurament d’aquests exercicis i la participació de les activitats a classe es valoren amb un 10 % de la nota final; cal lliurar-ne obligatòriament un mínim, que s’estableix en el programa de l’assignatura.

b) Proves d’avaluació continuada (PAC): durant el curs es fan dues o tres proves escrites obligatòries de tipus test i/o de respostes teòriques. Cadascuna d’aquestes proves té un pes d’entre el 10 i el 15 % sobre la nota final. La data d’aquestes proves s’anuncia una setmana abans, tot i que en algun cas es fa per sorpresa. Les PAC tenen un pes mínim del 30 % de la nota final.

c) Prova final: l’examen final de l’assignatura té un pes del 60 % de la nota final i consisteix en preguntes de tipus test i/o preguntes teòriques i/o problemes numèrics i d’anàlisi gràfica. 

Es pot fixar una puntuació mínima a l’examen final perquè comptin la resta d’activitats de l’avaluació continuada, així com una nota mínima a la part de test, perquè comptin la resta de preguntes.

La reavaluació (per als estudiants que no superin l’assignatura) es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques que l’examen final d’avaluació única. Per tant, no es guarda la nota de l’avaluació continuada en el cas de la reavaluació.

El sistema d’avaluació és especial en el grup GIE i en alguns altres casos. Tot s’especifica en el programa de l’assignatura a l’inici del curs.

 

Avaluació única

Els alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada ho han de fer constar en el Campus Virtual en el lloc indicat i dins el termini previst per fer-ho, que s’anuncia en el Campus a l’inici del curs. Així mateix, es considera que els estudiants que no participen en la primera prova d’avaluació continuada renuncien a aquest tipus d’avaluació.

L’examen final de l’assignatura per a l’alumnat d’avaluació única té un pes del 100 % de la nota final i consisteix en preguntes de tipus test i/o preguntes teòriques i/o problemes numèrics i d’anàlisi gràfica. 

Es pot fixar una puntuació mínima a la part de test, perquè comptin la resta de preguntes.

La reavaluació (per als estudiants que no superin l’assignatura) es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCHARD, Olivier.; AMIGHINI, Alessia. ; GIAVAZZI, Francesco. (2012) : Macroeconomia, Prentice Hall 5ªed

Catàleg UB  Enllaç

BAJO RUBIO, Óscar.; DÍAZ ROLDÁN, Carmen.( 2011) : Teoría y política macroeconómica.  Publicació/Producció Barcelona : Bosch

Catàleg UB  Enllaç

DORNBUSCH, Rudiger.; FISHER, Stanley.; STARTZ Richard. ( 2015)  : Macroeconomía: duodécima edición.12ª ed Madrid : McGraw-Hill/Interamericana

Catàleg UB  Enllaç

MANKIW,N. Gregory.: (2007) : Macroeconomía. 6ª ed. Antoni Bosch

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Bases de dades de l’INE, Banco de España, Eurostat, BCE, OECD, FMI. Blogs d’economistes, etc. S’indicaran també articles de premsa especialitzada i/o acadèmics d’actualitat.