Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macroeconomia IV

Codi de l'assignatura: 361851

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gemma Abio Roig

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que els alumnes repassin les equacions diferencials de 1r i 2n ordre i, en especial, les tècniques qualitatives com la construcció dels diagrames de fase així com l’anàlisi de l’estabilitat de l’equilibri en sistemes dinàmics continus de 2n ordre no lineals. Un manual molt útil per revisar tot això des de zero és el llibre de Chiang, A., Métodos fundamentales de economía matemática, que consta a la bibliografia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants que permetin d'emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d'altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.

   -

Capacitat per prendre decisions. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat per identificar els elements essencials d'un problema de decisió, és a dir, els agents, les accions disponibles, la informació de què disposen els agents, així com dels resultats o les conseqüències de les diferents accions potencials. - Capacitat per identificar els punts d'incertesa, fer-ne hipòtesi i deduir-ne resultats mantenint un criteri crític. - Capacitat per raonar estratègicament assumint hipòtesis sobre el comportament dels altres, analitzar equilibris, conèixer les tècniques de recerca i les hipòtesis en què es basen els equilibris esmentats. - Capacitat per prendre decisions economicoempresarials efectives: coneixement dels conceptes bàsics d'economia i empresa per analitzar les decisions, utilitzar eines quantitatives o qualitatives apropiades i identificar, formular i resoldre problemes amb diferents graus de complexitat.

   -

Coneixement de la naturalesa i capacitat d'apreciar-la, coneixement de les fonts i els usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per al tractament i l'anàlisi. Aquesta competència es concreta en: - Coneixements específics i habilitat de seleccionar i aplicar els mètodes, tant qualitatius com quantitatius, apropiats per estructurar i analitzar les bases de dades socioeconòmiques. - Capacitat per aplicar els diferents mètodes i models economètrics a les bases de dades, així com conceptualitzar i relacionar les bases de dades esmentades.

   -

Capacitat de construir un model matemàtic en situacions simples de la realitat.

   -

Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics. Aquesta competència es concreta en: - Capacitat d'analitzar críticament i valorar el comportament econòmic dels individus i les decisions que prenen. - Capacitat d'analitzar el comportament agregat d'una economia i de les seves implicacions. - Capacitat de contrastar empíricament l'adequació dels models teòrics a un àmbit econòmic determinat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Aprofundir en el coneixement de l’economia agregada en el mitjà i llarg termini.
 • Aprofundir en la importància de l’enfocament dinàmic dels problemes econòmics.
 • Aprofundir en el coneixement de les implicacions dinàmiques del conflicte distributiu i el canvi estructural.
 • Saber utilitzar i interpretar els models macroeconòmics de mitjà i llarg termini.
 • Saber connectar els models estudiats amb la realitat econòmica i entendre’n els punts forts i les limitacions.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Analitzar i interpretar dades econòmiques.
 • Trobar dades econòmiques de fonts formals per treballar-hi. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.
 • Manipular matemàticament els models explicats, aplicar-hi variacions per fer-los aptes per explicar altres vessants de l’economia.
 • Escollir adequadament el model o eina necessari per entendre un determinat problema econòmic i interpretar-ne els resultats.
 • Comprendre l’entorn econòmic en què vivim, així com el d’altres països o regions econòmiques per entendre’n les diferències.
 • Comprendre correctament el llenguatge especialitzat de la disciplina en català, castellà i anglès.
 • Expressar-se correctament tant oralment com per escrit en català i castellà, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica.
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar una actitud intel·lectual reflexiva, analítica i crítica envers els fenòmens socioeconòmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Models de creixement amb taxes d’estalvi constant

1.1. El model neoclàssic de creixement de Solow-Swan

1.2. Models de creixement endogen i altres extensions del model de Solow-Swan

2. Models neoclàssics d’optimització amb horitzó infinit

2.1. El model de Ramsey-Cass-Koopmans

2.2. Aplicacions dels models amb horitzó infinit

3. Models de generacions solapades

3.1. El model de Diamond

3.2. El sistema de pensions i altres aplicacions dels models de generacions solapades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats, seguint el model docent tipus 2 de la Facultat d’Economia i Empresa.

En primer lloc, les sessions de classes, que són de tres tipus:

a) Sessions teòriques magistrals, en què el professorat explica els principals conceptes de cada tema, exposa les eines teòriques per analitzar-los i inclou aplicacions.

b) Sessions pràctiques en les quals es duen a terme diversos tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, treball en grup, desenvolupament d’exercicis analítics o numèrics, discussió de lectures relacionades amb el temari a partir de qüestionaris o problemes proposats a l’estudiant sobre els textos que ha d’haver llegit prèviament.

c) Sessions pràctiques amb el grup desdoblat. En aquestes sessions es duen a terme activitats d’avaluació continuada, desenvolupament d’exercicis analítics o numèrics, presentacions, tutories per grup, discussió de lectures relacionades amb el temari proposades a l’estudiant com a lectura. La durada d’aquesta activitat és d’un total de cinc hores per cada subgrup durant el curs. La planificació d’aquestes sessions es detalla en el programa de l’assignatura.

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial), que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada, així com en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professorat a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant. Això inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de la bibliografia bàsica i la complementària, així com la preparació per superar les proves d’avaluació continuada i l’examen final.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts aproximadament iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre tres i quatre hores setmanals per a cadascuna.

Els grups GIE, EUS i amb docència en anglès tenen una metodologia especial que es detalla en el programa de l’assignatura corresponent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació de l’avaluació continuada inclou: a) exercicis d’avaluació continuada; b) proves d’avaluació continuada i c) una prova o examen final.

a) Exercicis d’avaluació continuada (EAC): al llarg del curs cal resoldre i lliurar pràctiques periòdiques en el Campus Virtual dins el termini indicat. Entre les tasques hi pot haver comentaris de lectures, resolució de problemes, pràctiques amb Excel, així com presentacions. El lliurament d’aquests exercicis i la participació de les activitats a classe es valora entre el 10 % i el 60 % de la nota final. Cal lliurar obligatòriament un mínim del 80 % de les pràctiques periòdiques.

b) Proves d’avaluació continuada (PAC): durant el curs es fa un mínim d’una prova escrita obligatòria que pot ser de tipus test, problemes i preguntes teòriques. El resultat d’aquestes proves té un pes mínim del 25 % de la nota final. La data d’aquestes proves s’anuncia a l’inici del curs.

c) Prova o examen final (EF): l’examen final de l’assignatura té un pes màxim del 60 % de la nota final, i consisteix en preguntes teòriques i/o de tipus test, i problemes analítics i/o numèrics. Cal obtenir una puntuació mínima de 3,5 sobre 10 per tal que comptin la resta d’activitats de l’avaluació continuada.

Es considera que els estudiants que no participen en la primera prova d’avaluació continuada renuncien a aquest tipus d’avaluació.

L’examen de reavaluació (per als estudiants que no superin l’assignatura) es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques que l’examen final d’avaluació única. Per tant, en la reavaluació no es guarda la nota de l’avaluació continuada.

L’avaluació del grup EUS —i GIE, si escau— segueix una avaluació continuada diferent, que es detalla en el programa de l’assignatura.

 

Avaluació única

Es considera que els estudiants que no participen en la primera prova d’avaluació continuada (PAC) renuncien a l’avaluació continuada. 

L’examen final de l’assignatura per a l’alumnat d’avaluació única té un pes del 100 % de la nota final i consisteix en preguntes de tipus test, preguntes teòriques, i problemes analítics o numèrics. 

La reavaluació (per als estudiants que no superin l’assignatura) es fa en la data fixada pel Consell d’Estudis i consisteix en un examen amb les mateixes característiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SALA i MARTÍN, Xavier. (2000)  : Apuntes de crecimiento económico. A Bosch, 2ª ed. Barcelona,

Catàleg UB  Enllaç

ROMER, David. (2006) : Macroeconomia Avanzada, McGraw-Hill,  3ª ed. Madrid

Catàleg UB  Enllaç

GARCÍA de PASO, José. I.;  I. VALERO; R. PÉREZ;  GARCÍA, Begoña (2016): Crecimiento económico: modelos teóricos y ejercicios resueltos. Pearson Educación.

Catáleg UB  Enllaç

JONES, Charles.;  Vollrath, Dietrich (2013) : Introduction to Economic Growth. International Student Edition. W. W. Norton & Company. 3rd ed.

Catàleg UB  Enllaç

ACEMOGLU, Daron. (2009) : Introduction to Modern Economic Growth, Princeton U.P.,

Catàleg UB  Enllaç

BARRO, Robert J. i SALA i MARTIN, Xavier: 2004. 2ª ed. : Economic Growth. Cambridge (Mass.), : MIT Press. .

Catàleg UB (2a ed., 2004)  Enllaç

CHIANG, Alpha. (2005) : Métodos fundamentales de economía matemática, 4ªed. McGraw-Hill,

Catàleg UB  Enllaç

JONES, Charles.(2000): Introducción al crecimiento económico, México. Pearson Educación de México,

Catáleg UB  Enllaç

CARUANA, Leonardo. (2015) : Cambio y crecimiento económico, Pirámide.

Catàleg UB  Enllaç

MICHL, Thomas R. (2009): Capitalists, workers and fiscal policy. A classical model of growth and distribution, Harvard University Press.

Catàleg UB  Enllaç

TYLOR, Lance. (2004): Reconstructing Macroeconomics. Structuralist proposals and critiques of the mainstream. Harvard University Press

AGÉNOR, Pierre.R ; MONTIEL, Peter. (2015).: Development Macroeconomics. 4th, ed.Princeton University Press.

De JANVRY, Alain ; SADOULET, Elisabeth. (2016) : Development Economics. Theory and Practice. Routledge.

Graff, M.(2014) : Growth of the International Economy, 1820-2015. Routledge,  Enllaç

Söderbom: Empirical Development Economics. Routledge, 2015.

Sunna, C. et al: Development Economics in the Twenty-First Century. Routledge, 2016.

Teixeira, A. C. et al: Corruption, Economic Growth and Globalization. Routledge, 2016.

Arestis et al: Growth and economic development. Essays in honour of A. P. Thirlwall. Edward Elgar.

Damill et al: Macroeconomics and development. Columbia University Press.

Eriksson: Economic growth & Environment. An introduction to the theory. Oxford University Press.

Grossman, Viner: Economic growth. Theory and evidence. Edward Elgar.

Hein: Distribution and growth after Keynes. Edward Elgar.

Hess: Economic growth and sustainable development. Routledge.

Jain, Mukherji: Economic growth. Efficiency and inequality. Routledge.

Peet, Hartwick: Theories of development. Contentions, arguments, alternatives. Guilford Press.

Ros: Rethinking economic development, growth and institutions. Oxford University Press.

Charles Jones i Dietrich Vollrath, Introduction to Economic Growth. International Student Edition. Ed. W. W. Norton & Company 2013

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/Xt:(Introduction+to+Economic+growth)&searchscope=1&SORT=D/Xt:(Introduction+to+Economic+growth)&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=t%3A(Introduction+to+Economic+growth)/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xt:(Introduction+to+Economic+growth)&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C  Enllaç

Introduction to Economic Growth

Charles I. Jones i Dietrich Vollrath 

Ed. Norton 2013

GANDOLFO, Giancarlo.(2010) : Economic Dynamics. 4ª ed.Springer Verlag, Berlin

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Com a complement de la bibliografia, en el Campus Virtual hi ha enllaços a algunes lectures obligatòries i/o complementàries, llistes d’exercicis, exemples resolts, enunciats d’exàmens anteriors, presentacions, enllaços a material multimèdia, així com referències bibliogràfiques molt específiques, apunts d’algun apartat del temari i algunes eines informàtiques auxiliars per simular numèricament els models.