Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria del Pensament Econ˛mic

Codi de l'assignatura: 361853

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Francisco Javier San Julian Arrupe

Departament: Departament d'Hist˛ria Econ˛mica, Institucions, PolÝtica i Economia Mundial

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

 • Història Econòmica Mundial
 • Microeconomia
 • Macroeconomia

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Utilitzar recursos bibliogrÓfics fÝsics i virtuals.

   -

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d'anÓlisi a la resoluciˇ de problemes en contextos acadŔmics i professionals.

   -

Capacitat d'elaborar, analitzar i interpretar la informaciˇ econ˛mica. Aquesta competŔncia es concreta en: - Capacitat per obtenir, tractar i analitzar dades conduents a la presentaciˇ d'informaciˇ econ˛mica, tant interna com externa, de les entitats p˙bliques i privades. - Capacitat per interpretar un informe econ˛mic d'una entitat econ˛mica. - capacitat per interpretar correctament els grÓfics, els Ýndexs econ˛mics i les seves representacions derivades, i emetre informes tant escrits com orals. - Capacitat per interpretar, analitzar i dur a terme operacions financeres i d'inversiˇ.

   -

Capacitat per apreciar la hist˛ria i el desenvolupament de les idees econ˛miques aixÝ com de les realitats econ˛miques actuals en diferents Ómbits territorials. Aquesta competŔncia es concreta en: - Coneixement de les diferents doctrines econ˛miques que han utilitzat i utilitzen els economistes, aixÝ com comprensiˇ de les bases analÝtiques de cadascuna. - Coneixement i comprensiˇ dels fets econ˛mics rellevants amb perspectiva hist˛rica per saber explicar els processos que han condu´t a la realitat actual. - Coneixement de la realitat econ˛mica actual catalana, espanyola i mundial, i capacitat per analitzar-la.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir una visió sintètica de la història del desenvolupament del pensament econòmic i de les grans línies d’escoles d’anàlisi.
 • Analitzar la influència de les diverses escoles de pensament econòmic en les mesures de política econòmica preses al llarg de la història, en les etapes posteriors del pensament econòmic i, molt en especial, sobre el pensament actual.
 • Identificar els orígens de la teoria econòmica apresos al llarg dels estudis d’Economia, aclarir les característiques pròpies de l’enfocament dominant (hipòtesis, conceptes i cosmovisions) i mostrar les alternatives doctrinals heterodoxes més rellevants.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Utilitzar el llenguatge, raonament i eines pròpies de l’economista en l’anàlisi de les idees econòmiques al llarg de la història.
 • Ser capaç d’identificar les diverses tendències i escoles de pensament econòmic i reconèixer la continuïtat de certes idees fins a l’actualitat.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge i la responsabilitat envers l’estudi.
 • Desenvolupar la capacitat comunicativa mitjançant la participació a classe i les habilitats per treballar en equip.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Les principals visions de la hist˛ria del pensament econ˛mic (HPE)

1.1. Aproximacions a la HPE. Absolutisme i relativisme: reconstruccions racionals i reconstruccions històriques

1.2. Economia: ciència o ideologia? Rellevància del pensament econòmic

2. Els coneixements econ˛mics precientÝfics i els quasisistemes preclÓssics

2.1. El pensament econ˛mic escolÓstic

2.2. El mercantilisme

2.3. Els primers esforços sistemàtics: Petty, Cantillon i Hume. La fisiocràcia

3. L’escola clÓssica i el marxisme

3.1. Adam Smith i La riquesa de les nacions. La fundaciˇ de l’economia polÝtica

3.2. Thomas R. Malthus i la teoria de la poblaciˇ

3.3. David Ricardo: teoria del valor i la distribuciˇ

3.4. John Stuart Mill: la darrera sÝntesi clÓssica

3.5. Karl Marx: el materialisme històric, la teoria del valor i la plusvàlua, la crisi del capitalisme. El corrent marxista

4. El marginalisme i la construcciˇ de l’economia moderna

4.1. Apariciˇ del marginalisme: la teoria del valor utilitat. Jevons, Menger i Walras

4.2. Marshall i el neoclassicisme. GŔnesi de la microeconomia moderna

4.3. Altres corrents: l’historicisme i l’institucionalisme

4.4. L’economia de Joseph A. Schumpeter

5. Keynes i el keynesianisme

5.1. La teoria general. La determinaciˇ de la demanda efectiva i del nivell d’ocupaciˇ. Les funcions de consum i inversiˇ. La polÝtica econ˛mica de Keynes

5.2. Els enfocaments segons Keynes: la síntesi neoclàssica i les polítiques econòmiques de postguerra. Els neokeynesians

6. Els enfocaments liberals

6.1. Hayek i l’escola austríaca

6.2. Milton Friedman i el monetarisme

6.3. La nova economia clÓssica i les anticipacions racionals: el triomf del mercat i la desapariciˇ de les crisis

6.4. L’imperialisme de l’economia neoclàssica i l’economia de l’oferta

7. Enfocaments alternatius i panorama actual

7.1. Les heterodòxies modernes: postkeynesians,marxistes contemporanis, neoinstitucionalisme, economia feminista i neo-austríacs

7.2. El panorama actual del pensament econòmic. De la crisi de 2008 a la crisi del coronavirus. El retorn del keynesianisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Activitats presencials

La metodologia de les activitats presencials de l’assignatura consisteix en una combinació de classes magistrals i exercicis pràctics.

— Classes magistrals per aclarir els conceptes (45 hores).
— Classes pràctiques que consisteixen en presentació i discussió de textos a classe i activitats d’avaluació continuada (15 hores).

En les activitats pràctiques els grups es poden desdoblar en dos subgrups.

2. Activitats no presencials

— Treball autònom per aprendre i sintetitzar la matèria (50 hores).
— Treball dirigit de preparació de lectures per a la discussió a classe i d’estudi per a la preparació de les proves d’avaluació continuada i de l’examen final (40 hores).

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant el curs 2020-2021, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els continguts desenvolupats, tant a les classes teòriques com a les d’exercicis i pràctiques s’avaluen de la manera següent:

 • Proves d’avaluació continuada al llarg del curs: 50 % de la nota final.
 • Examen final obligatori: 50 % de la nota final. La puntuació màxima de l’examen és de 10 punts. S’ha d’obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 a l’examen per aprovar l’assignatura.


Es recorda que per seguir l’avaluació continuada és necessari acudir a classe amb regularitat.

En el grup EUS s’imparteix la docència en llengua anglesa. Les proves d’avaluació continuada i l’examen final es fan en anglès.

La reavaluació de l’assignatura es fa segons la normativa de la Facultat i en la data determinada pel Consell d’Estudis.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que triï no fer un seguiment regular i continuat del curs ha d’optar per l’avaluació única. En aquest cas es farà un examen final obligatori, que té una puntuació màxima de 10 punts.

La reavaluació de l’assignatura es fa segons la normativa de la Facultat i en la data determinada pel Consell d’Estudis.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

RONCAGLIA, Alessandro. Breve historia del pensamiento económico. Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2017

  Manual de referŔncia del curs.

CatÓleg UB  Enlla├ž

FACCARELLO, Gilbert; KURZ, Heinz D. Schools of Thought in Economics. Handbook on the History of Economic Analysis. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd, 2016

CatÓleg UB  Enlla├ž

BARBÉ, Lluís. Curs d’introducció a l’ economia. 2a ed. Barcelona : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1993

CatÓleg UB  Enlla├ž

BLAUG, Mark. Teoría económica en retrospección.  México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2001

CatÓleg UB  Enlla├ž

DE VROEY, Michel. A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond. New York, NY : Cambridge University Press, 2015

CatÓleg UB  Enlla├ž

EKELUND, Robert B; HÉBERT, Robert F. Historia de la teoría económica y de su método. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 1992

CatÓleg UB  Enlla├ž

LANDRETH, Harry; COLANDER, David C. Historia del pensamiento económico. 4a ed. Madrid : McGraw-Hill, 2006

CatÓleg UB  Enlla├ž

RONCAGLIA, Alessandro. La riqueza de las ideas: una historia del pensamiento económico. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016

CatÓleg UB  Enlla├ž

SAMUELS, Warren J; BIDDLE, Jeff E;  DAVIS, John B.  A Companion to the history of economic thought. Oxford : Blackwell, 2007

CatÓleg UB  Enlla├ž

SCHUMPETER, Joseph A. Historia del análisis económico. Barcelona : Ariel, 2012

  Reimpressiˇ 2019

CatÓleg UB  Enlla├ž

SNOWDON, Barry; VANE,  Howard R. (2005) : Modern macroeconomics : its origins, development and current state. Cheltenham : Edward Elgar, 2005

CatÓleg UB  Enlla├ž

RONCAGLIA, Alessandro: La era de la disgregación. Historia del pensamiento económico contemporáneo. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2019.

Disponible al CCUC  Enlla├ž