Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat Financera

Codi de l'assignatura: 361866

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Gonzalez Navarro

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

30

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta és una assignatura altament abstracta i formalitzada que requereix coneixements de molts camps empresarials que s’han d’haver adquirit prèviament. Les NIC-NIIF han provocat un salt qualitatiu dels coneixements que s’han de dominar d’antuvi, atesa la seva abstracció i l’enllaç amb altres sabers empresarials de caràcter matemàtic, conceptual, financer i jurídic, fenomen que provoca que la comptabilitat financera s’apropi més al nucli bàsic de coneixements empresarials; per tant, ja no és únicament el vehicle d’una tècnica formal amb connotacions jurídiques de caràcter passiu (requisits de necessari compliment legal).

Es recomana molt haver cursat assignatures que proporcionen coneixements descriptius i analítics d’entorn, i ensinistraments de tipus instrumental, associats ambdós a la problemàtica de l’empresa. És molt convenient haver cursat les assignatures següents: Macroeconomia (pels conceptes d’estoc de capital i de fluxos de renda), Matemàtiques I i Matemàtiques II (imprescindible conèixer la valoració de capitals i rendes, i les taxes de rendiment intern i de cost de capital que es deriven de l’aplicació de la metodologia de l’interès compost), Estadística I i II (per la disciplina de la compilació i presentació de dades), Economia de l’Empresa (pel necessari coneixement previ de les institucions, processos i funcions empresarials, i en particular de les finances i les inversions) i Introducció al Dret de l’Empresa, per la ineludible imbricació jurídica de les operacions que s’han de comptabilitzar. I lògicament, cal haver cursat Comptabilitat, on s’expliquen no només els procediments i tècniques comptables, sinó també el cicle comptable, entès com una unitat amb principi, nus i desenllaç.

L’estudiant ha de començar aquesta assignatura sent conscient que és molt tècnica i necessita haver-se format prèviament una maduresa conceptual i de criteri molt alta. Necessita haver assolit prèviament aquestes plataformes de sabers i ensinistraments: 1) una bona base de tècnica operativa comptable i un fort domini del cicle comptable (Comptabilitat); 2) un domini suficient dels conceptes descriptius i analítics més importants de l’economia de l’empresa (si l’anàlisi precomptable que s’ha de desenvolupar a Comptabilitat Financera pot ser breu, depèn essencialment d’aquest ensinistrament previ, ja que no es pot conceptuar comptablement allò que no se sap què és, ni com funciona); 3) un coneixement adequat dels conceptes i contractes més coneguts del dret mercantil; i 4) un domini suficient, no només mecànic, sinó també de criteri i conceptual, de les eines de la matemàtica de les operacions financeres, ja que les NIC-NIIF provoquen la necessitat d’emprar aquestes tècniques per determinar el valor raonable de determinats actius i passius i per plurianualitzar moltes despeses activades.

La comptabilitat, les finances i l’economia de l’empresa proporcionen molts coneixements i ensinistraments que són absolutament necessaris per cursar amb èxit aquesta assignatura, adaptada a l’harmonització comptable internacional.

És obligatori haver-se matriculat a Comptabilitat.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Transversals comuns de la UB:
- Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes/capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds) -
- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions) 

Transversals de la titulació:
- Capacitat d’interpretar l’evolució de l’entorn i la seva adaptació 

Específiques de la titulació:
- Capacitat de prendre decisions econòmic-empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.
- Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per a identificar els aspectes clau.
- Capacitat d’elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per a controlar la gestió i la presa de decisions.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre la importància de la comptabilitat com a sistema d’informació d’una unitat econòmica per a la presa de decisions.

• Conèixer la normativa comptable aplicable, especialment les normes contingudes en el Pla general de comptabilitat espanyol, les normes del ICAC i altres normes mercantils que s’apliquen per a valorar, registrar i formular els estats comptables, atès que l’enfocament que se li dóna a l’estudi de la comptabilitat financera és normatiu.

• Comprendre l’ampli camp de la comptabilitat financera i la interrelació de la disciplina amb altres disciplines de l’àrea comptable i amb disciplines alienes a aquesta àrea.

• Adquirir la formació científica adequada per a conèixer com es duu a terme la captació, mesurament, valoració i representació comptable de les transaccions externes de l’empresa fins a arribar a l’elaboració dels comptes anuals per a conèixer la situació patrimonial, els resultats i els fluxos de fons de l’empresa.

En concret, els objectius específics que l’alumnat ha d’aconseguir són els que estan vinculats a adquirir (o a ampliar) la capacitació en:

• El coneixement de la normativa comptable, incidint especialment en les normes de valoració del PGC, la seva interpretació i aplicació.

• El reflex comptable d’operacions empresarials que afecten el patrimoni de l’empresa i al resultat.

• La comunicació i interpretació de la informació comptable.

 

 

Blocs temātics

 

Comptabilitat financera: introducciķ metodolōgica

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre el paper i l’encaix de la comptabilitat financera dins del conjunt de coneixements comptables.
— Analitzar les eines conceptuals de caràcter institucional, de creixent introducció i generalització, que han de permetre l’harmonització mundial de la informació financera, perquè els subjectes econòmics interessats en aquesta informació puguin tenir l’oportunitat de prendre decisions correctes.
— Conèixer l’origen i l’evolució de la legislació espanyola i internacional de caràcter mercantil-comptable.
— Veure sintèticament i comprendre l’estructura i l’abast dels comptes anuals.


 

Tema 1. Comptabilitat financera: introducció metodològica

1.1. Definicions de comptabilitat financera
1.2. La comptabilitat financera i divisió de la comptabilitat
1.3. Requisits que s’han d’exigir a la comptabilitat financera
1.4. Objectius de la comptabilitat financera
1.5. Normalització i harmonització comptable: IASB i FASB

Tema 2. Reforma comptable en la legislació mercantil

2.1. Codi de comerç
2.2. Llei de societats anònimes
2.3. Llei de societats limitades
2.4. Pla general comptable

Tema 3. Marc conceptual de la comptabilitat

3.1. Marc conceptual
3.2. Imatge fidel
3.3. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals
3.4. Principis comptables
3.5. Elements dels comptes anuals
3.6. Criteris de registre o reconeixement dels comptes anuals
3.7. Criteris de valoració

Comptabilitat de l’estructura econōmica

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels elements de l’estructura econòmica, fixos o circulants, d’explotació o purament financers.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els valors patrimonials dels grups del balanç, i com es redueixen els esmentats valors.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels actius corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviment comptable, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada subgrup comptable, entenent sempre quin tipus d’operació es comptabilitza, i poder formar un judici de quin impacte té sobre la situació patrimonial, la financera i, eventualment, sobre els resultats de l’empresa.

 

Tema 4. L’immobilitzat material

4.1. Concepte i contingut
4.2. Normes generals de valoració
4.3. Normes particulars de valoració
4.4. Correccions de valor de l’immobilitzat material
4.5. Inversions immobiliàries
4.6. Actius no corrents per vendre
4.7. Arrendaments i operacions similars

Tema 5. L’immobilitzat intangible

5.1. Concepte i contingut
5.2. Despeses d’investigació i desenvolupament
5.3. Concessions administratives
5.4. Propietat industrial
5.5. Fons de comerç
5.6. Drets de traspàs
5.7. Aplicacions informàtiques

Tema 6. Les inversions financeres

6.1. Concepte i contingut
6.2. Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys
6.3. Actius financers a cost amortitzat
6.4. Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net
6.5. Actius financers a cost
 

Tema 7. Les existències

7.1. Concepte i contingut
7.2. Normes de valoració
7.3. Sistemes de comptabilització
7.4. Mètodes d’assignació de valor
7.5. Correccions valoratives

Tema 8. L’actiu circulant d’explotació: deutors comercials i altres deutors

8.1. Concepte i contingut
8.2. Clients i deutors
8.3. Operacions amb efectes comercials
8.4. Correccions de valor

Comptabilitat de l’estructura financera

*    Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels elements de l’estructura financera, pròpia o aliena.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els valors patrimonials dels grups del balanç, i com es redueixen els esmentats valors.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels actius corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviment comptable, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada subgrup comptable, entenent sempre quin tipus d’operació es comptabilitza, i poder formar un judici de quin impacte té sobre la situació patrimonial, la financera i, eventualment, sobre els resultats de l’empresa.


 

Tema 9. El finançament bàsic

9.1. Concepte i contingut
9.2. Capital
9.3. Reserves
9.4. Resultats

Tema 10. Subvencions i donacions

10.1. Subvencions oficials de capital
10.2. Donacions i llegats

Tema 11. Provisions

11.1. Concepte i contingut
11.2. Provisions per retribucions al personal
11.3. Provisions per impostos
11.4. Provisions per responsabilitats
11.5. Provisions per desmantellaments
11.6. Provisions mediambientals
11.7. Provisions per reestructuracions
11.8. Provisions poer operacions comercials
 

Tema 12. El finançament aliè

12.1. Concepte i contingut
12.2. Passius financers a cost amortitzat
12.3. Passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys

Comptabilitzacions singulars

*  Objectius del bloc - tema 
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració de les partides singulars tant d’actiu com de passiu, originades pels temes impositius, les transaccions en moneda diferent de l’euro i les periodificacions.

 

Tema 13. Les periodificacions

13.1. Concepte i contingut
13.2. Els ingressos diferits i anticipats
13.3. Les despeses diferides i anticipades
13.4. Les factures pendents de rebre o formalitzar

Tema 14. La comptabilització de l’impost sobre societats

14.1. Mètodes de comptabilització
14.2. Diferències permanents
14.3. Diferències temporals
14.4. Compensació de bases imposables negatives
14.5. Despesa meritada i liquidació a la Hisenda pública

Tema 15. La comptabilització de l’impost sobre el valor afegit (IVA)

15.1. Introducció
15.2. Comptes en el Pla general de comptabilitat (PGC)
15.3. Comptabilització de l’IVA en les compres i despeses
15.4. Comptabilització de l’IVA en adquisicions d’immobilitzat
15.5. Comptabilització de l’IVA en les vendes i prestacions de serveis
15.6. Comptabilització de l’IVA suportat no deduïble
15.7. La regla de prorrata: general i especial
15.8. L’IVA en les exportacions, importacions i operacions intracomunitàries
 

Tema 16. Les transaccions en moneda estrangera

16.1. Concepte i contingut
16.2. Correccions valoratives
16.2.1. Partides monetàries
16.2.2. Partides no monetàries

Comptabilitat del resultat de l’empresa

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels fluxos de despeses i ingressos que configuren el compte de resultats, siguin fluxos d’explotació, financers o extraordinaris, siguin fluxos originats en el mateix període, o bé periodificats o plurianualitzats.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els fluxos del compte de resultats, i saber separar-los clarament dels que estan generats per diferències de valoració que han de repercutir directament en el balanç.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels ingressos i despeses corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviments comptables, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada compte que forma part dels resultats, entenent sempre quin tipus d’operació es comptabilitza, i poder-se formar un judici de quin impacte té sobre els resultats de l’empresa, i eventualment, sobre la situació patrimonial i la financera reflectides en el balanç de situació.


 

Tema 17. El resultat de l’exercici: ingressos, pèrdues i resultats

17.1. Anàlisi precomptable
17.2. Ubicació en els comptes anuals, normativa aplicable i criteris de valoració
17.3. Tractament en el Pla general de comptabilitat dels comptes, definicions i relacions comptables corresponents

Els estats financers

*  Objectius del bloc - tema
— Conèixer l’estructura dels comptes anuals segons el PGC
— Saber com preparar i presentar els comptes anuals.


 

Tema 18. Els comptes anuals

18.1. El balanç
18.2. El compte de pèrdues i guanys
18.3. La memòria
18.4. L’estat de fluxos d’efectiu
18.5. L’estat de canvis en el patrimoni net

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest Pla Docent pretén abastar tres situacions diferents que poden arribar a plantejar-se:

•    Docència 100% presencial
•    Docència mixta, entre presencial i no presencial
•    Docència 100% no presencial.

Les circumstàncies poden provocar que durant el primer semestre hagi de ser utilitzada una d’elles, o una barreja d’elles, i en el semestre següent pugui ser necessari triar una altra alternativa.

En qualsevol cas, s’estarà al que indiquin les directives establertes pel Rectorat de la UB i per la Facultat d’Economia i Empresa, per a aplicar qualsevol d’aquestes tres situacions, considerant-se obligatòria aquella que determini el Deganat de la nostra Facultat.

L’estudiant haurà de treballar autònomament el contingut teòric de la matèria, conforme a la planificació establerta pel professor responsable, dedicant-se les sessions presencials (o virtuals en el seu cas) a incidir en els punts més importants de la teoria, a la resolució dels dubtes que l’estudi del marc teòric hagi pogut generar, i al plantejament i solució d’exercicis pràctics, que acompanyant a l’estudi autònom de l’estudiant permeti avançar en el contingut de la matèria i en el compliment dels objectius d’aquesta.

La impartició de la docència es desenvolupa en dues sessions setmanals, de dues hores de durada cadascuna. En el cas que sigui docència mixta, a aquestes sessions podran assistir els estudiants matriculats que determini la Facultat, sent retransmesa la sessió en *streaming a la resta d’estudiants, via Zoom, BB Collaborate, Teams o plataforma similar.

A conseqüència del desenvolupament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme en la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant el curs 2021-2022, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte de la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica al Campus Virtual de l’assignatura a l’inici de curs.

En el cas que hagin de fer-se sessions totalment o parcialment no presencials, cal tenir en compte les condicions d’ús de l’aplicació de videoconferència que s’utilitzarà:

  1. Cas de gravar-se la sessió per part del professor, es farà amb la intenció de facilitar l’ús del seu contingut als estudiants.
  2. Es garanteix que, excepte autorització expressa posterior, els registres s’utilitzaran únicament en el grup assignat i durant el període del curs corresponent.
  3. Es recomana als assistents que desactivin i inhabilitin la càmara dels seus dispositius si no volen que la resta dels participants els vegin.
  4. Queda prohibit per part de l’estudiant l’enregistrament i registre de la sessió, així com la seva reproducció o difusió total o parcial, sigui com sigui el mitjà o dispositiu utilitzat.
  5. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals.


Quant a les sessions presencials, queda prohibit per part de l’estudiant l’enregistrament i registre de la sessió, així com la seva reproducció o difusió total o parcial, sigui com sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Consideracions generals
S’estarà al que es disposa en la Normativa Reguladora de l’Avaluació i Qualificació dels aprenentatges de la UB, aprovada per Consell de Govern de 27 de febrer de 2020, i el seu desenvolupament en forma de Criteris i pautes complementàries per a la Facultat d’Economia i Empresa, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat en data 10 de maig de 2021.

El Consell d’Estudis publica a principis de curs el calendari i horari de les avaluacions úniques i de reavaluació.

Es garanteix l’adaptació dels sistemes d’avaluació a l’estudiant amb necessitats educatives especials, a partir de l’informe elaborat pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la UB, amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats.

El professor pot sol·licitar la identificació de l’estudiant en qualsevol moment del desenvolupament d’una activitat avaluativa.

Una vegada s’ha qualificat l’assignatura, no pot ser objecte d’una nova avaluació tret que l’estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un “Aprovat” o una nota superior. Aquesta renúncia es fa per correu electrònic al professor corresponent, amb còpia al coordinador de l’assignatura, en el període de revisió de qualificacions, i dóna lloc a una qualificació de “No presentat”.

La UB farà ús de les eines que tingui a la seva disposició per a detectar el plagi en els treballs i altres exercicis dels estudiants. El plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final de l’assignatura, prèvia audiència a la persona interessada.

Durant les activitats d’avaluació, els estudiants no poden disposar de cap dispositiu electrònic susceptible de contenir dades o de poder-los rebre (com a telèfon mòbil, rellotge intel·ligent, calculadora amb capacitat d’emmagatzematge, …), tret que estigui permès excepcionalment i de manera explícita pel professorat.

Queda prohibit per part de l’estudiant la còpia, enregistrament i registre de qualsevol activitat avaluativa, així com la seva reproducció o difusió total o parcial, sigui com sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar conseqüències disciplinàries.

Avaluació continuada

Com a criteri general, el model d’avaluació és el d’avaluació continuada.

S’entén que l’estudiant opta per l’avaluació única si no realitza la prova 1 que es programi en el curs.

L’avaluació continuada està integrada per una sèrie d’activitats i proves realitzades durant el curs, així com l’assistència a classe i l’actitud general. La ponderació en la nota final segueix el que s’estableix a continuació:

Prova 1. Avaluació d’una prova de resposta múltiple, 50 % de la nota, o d’una prova de tipus test, 25 % de la nota, i avaluació pràctica, exercici, 25 % de la nota. Execució presencial; obligatorietat.

Prova 2. Avaluació d’una prova de resposta múltiple, 50 % de la nota, o d’una prova de tipus test, 25 % de la nota, i avaluació pràctica, exercici, 25 % de la nota. Execució presencial; obligatorietat.

Per poder considerar superada l’assignatura, s’han d’haver fet totes les proves d’avaluació, tant presencials com no presencials, amb una valoració mínima ponderada, acumulada, de 5 punts.

Els alumnes que no superin l’avaluació continuada poden anar a la prova de reavaluació.

 

 

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova, que correspon al 100% de la nota, i que constarà de preguntes teoricopràctiques de tipus test. La data la determina el Consell d’Estudis.


Revaluació 

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única. La data la determina el Consell d’Estudis.

Els grups que participen en el projecte RIMDA publiquen al Campus Virtual els criteris d’avaluació particular que utilitzen.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCIA , Antonio. Contabilidad financiera : análisis y aplicación del PGC de 2007. Barcelona : Ariel, 2011

Catāleg UB  Enllaç

OSES GARCÏA, Javier; GARCÍA MARIMÓN, Xavier. 108 ejercicios de valoración en contabilidad financiera. 3a ed. Madrid : Garceta grupo editorial, 2017

Catāleg UB   Enllaç

KIMMEL, Paul D.; WEYGANDT, Jerry J.; KIESO, Donald E. Financial accounting : tools for business decision making. 6th ed. Hoboken, N.J. : Wiley, 2011

Catāleg UB  Enllaç

MONTESINOS JULVE, Vicente (coord.) Introducción a la contabilidad financiera : un enfoque internacional. 6a ed. Barcelona : Ariel, 2009

  6a ed. corr. i posada al dia, adaptada al Pla general de comptabilitat.

Catāleg UB  Enllaç

ALONSO PÉREZ, Ángel; POUSA SOTO, Raquel. Casos prácticos del nuevo plan general de contabilidad : BOE de 20 de noviembre de 2007. 4a.ed. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2009

Catāleg UB  Enllaç

ARCHEL DOMENECH, Pablo [et al.] Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 6a ed. Madrid : Pirámide, 2018

Catāleg UB  Enllaç

GARCIA CASTELLVI, A. (2006): Sistemas de información y normalización contable. Barcelona : Departament de Comptabilitat. Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de Barcelona, 2000

Catāleg UB  Enllaç
Versiķ en catalā (ed. 1998)  Enllaç

GÓMEZ VALLS, Francesc; ROVIRA VAL, Maria Rosa. Contabilidad financiera. Madrid : Síntesis, 2010

Catāleg UB   Enllaç

HORNGREN, Charles T. [et al.] Introduction to financial accounting. 11th Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2018

Catāleg UB   Enllaç
Versiķ en castellā (ed. 2000)  Enllaç

MONGER, Rod F. Financial accounting : a global approach. Chichester : Wiley, 2010

Catāleg UB   Enllaç

PERRAMÓN COSTA, Jordi. NIC/NIIF : diferencias con la normativa contable española. Barcelona : Gestión 2000, 2005

Catāleg UB  Enllaç

PORTER, G; NORTON, C. Financial accounting : the impact on decision makers. 10th ed. Stamford : Cengage Learning, 2017  Enllaç

RODRÍGUEZ PÉREZ, Gonzalo. [et al.] Contabilidad europea 2005 : análisis y aplicación de las NIIF. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2006

Catāleg UB  Enllaç

URÍAS, J. (2008): Teoría de la contabilidad financiera. [Vol. 2. Manual práctico de contabilidad financiera]. Madrid: Ediciones Académicas  Enllaç

  Vol. 2. Manual práctico de contabilidad financiera

URÍAS, J. (2008): Teoría de la contabilidad financiera. [Vol. 1. Teoría de la contabilidad financiera]. Madrid: Ediciones Académicas  Enllaç

Legislaciķ

Espanya. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.   Enllaç

Espanya. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del estado, 11 de Marzo de 2004, núm. 61, p. 10951  Enllaç

Espanya. Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del Estado, 6 de Agosto de 2004, núm. 189, p. 28377.

Espanya. Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre de 1992, núm. 312, páginas 44247 a 44305.   Enllaç

Espanya. Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado, 5 de Julio de 2007,núm. 160, p. 29016 a 29047  Enllaç

Article

LAÍNEZ, J. A.; CALLAO, S. "Normas internacionales de contabilidad vs: normativa española". Partida doble [Madrid] (octubre, 1999), núm. 104; p. 4-27. 

Pāgina web

GONZALO ANGULO, JA.: "Principales cambios que suponen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) respecto del Plan General de Contabilidad (PGC). [en línia]. [Consulta: 15 juny 2016]. Disponible a: http://www.5campus.org/leccion/niif.