Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alemany Preliminar

Codi de l'assignatura: 361871

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

El grup G1 (matí) està adreçat a aquells estudiants que tinguin coneixements bàsics de llengua alemanya. Es recomana als estudiants que cursaran l’assignatura "Llengua alemanya I" (Grau de Llengües i Literatures Modernes amb Alemany) que es matriculin al grup G1.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Tenir i entendre els coneixements de l'àrea d'estudi.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les bases per dominar instrumentalment la llengua alemanya.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir les habilitats descrites per als nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

 

- Assolir les habilitats en comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i oral en la llengua alemanya descrites per als nivells A1 i A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’esquema parentètic de l’estructura oracional de l’alemany

2. Fonètica elemental de l’alemany

3. Iniciació a la morfosintaxi del predicat: funció dels verbs auxiliars i dels modals. Els verbs separables

4. Bases de la conjugació verbal alemanya

5. Gènere i nombre del substantiu. Declinació dels articles i dels pronoms personals

6. Categories bàsiques dels pronoms

7. Adjectiu predicatiu i adjectiu atributiu. Formes bàsiques d’atribució

8. Règim verbal i pla oracional. Verbs atributius

9. L’oració composta. Introducció a les formes de connexió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou, de manera prioritària, formes interactives d’aprenentatge mitjançant tasques i exercicis pràctics, que es combinen amb explicacions teoricolingüístiques.

Metodologia comunicativa e intercultural amb participació activa dels estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consisteix en dos exercicis parcials, que compten el cinquanta per cent cadascun.

El primer es duu a terme al llarg del quadrimestre; el segon té lloc en la data oficial prevista pel calendari de la Facultat. A banda d’exercicis, cadascuna d’aquestes dues proves preveu també tasques de comprensió lectora, comprensió i/o auditiva i expressió escrita.

Es obligatori presentar-se a tots dos exercicis.

 

Avaluació única

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta d’un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dengler, Stefanie / Tanja Mayr-Sieber et al.: "Netzwerk neu A1." Libro del alumno con audios y vídeos online; ISBN 978-3-12-607156-7.

Dengler, Stefanie / Tanja Mayr-Sieber et al.: "Netzwerk neu A1." Libro de ejercicios con audios y vídeos online; ISBN -3-12-607157-4.

Dengler, Stefanie / Tanja Mayr-Sieber et al.: "Netzwerk neu A2.1." Libro del alumno y libro de ejercicios con audios y vídeos online; ISBN 978-3-12-607162-8.

Rusch, Paul / Schmitz, Helen: "Einfach Grammatik." (Edición en alemán o castellano). ISBN 978-3-12-606370-8.

Burger, Elke / Scherling, Theo: "Ein Hundeleben." Buch mit Audio-CD. ISBN 978-3-12-606399-9.

Baier, Gabi: "Verschollen in Berlin." E-Book, ISBN 978-3-12-909031-2.

Niebisch, Daniela: "Praxisbuch Phonetik: Aussprachetraining für Deutsch als Fremdsprache." ISBN 978-3-7418-0320-8.