Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengües del Món

Codi de l'assignatura: 361873

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar Aduriz Agirre

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les classes s’imparteixen en català. Els treballs es poden presentar en qualsevol llengua que pugui entendre la professora.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Apreciació de la diversitat i multiculturalitat.

   -

Coneixement del fenomen lingüístic en totes les dimensions. Connexions interdisciplinàries.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la diversitat lingüística del món.

— Familiaritzar-se amb els conceptes de la lingüística des d’una perspectiva interdisciplinària.

— Familiaritzar-se amb les correlacions de dades lingüístiques i extralingüístiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. El concepte de llengua

1.2. El concepte de diversitat lingüística

2. Geolingüística

2.1. Distribució de les llengües arreu del món

2.2. Llengua i territori

2.3. Els mapes lingüístics

2.4. Els topònims

3. Demolingüística

3.1. Classificació de les llengües segons el nombre de parlants

3.2. Usos lingüístics i demografia

3.3. Dinàmica de les llengües i demografia

3.4. Demografia i estatus de les llengües

4. Lingüística genètica

4.1. Classificació genètica de les llengües

4.2. Classificació genètica vs. classificació tipològica

4.3. Classificació genètica i història

5. El futur de la diversitat lingüística

5.1. La substitució lingüística

5.2. Comunitats multilingües

5.3. Les llengües a Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia és teoricopràctica, atès que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, com ara debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, cerca d’informació i treballs escrits. Aquesta assignatura adopta la perspectiva de gènere.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:
— Activitats obligatòries: elaboració d’entre vuit i dotze exercicis (90 % de la nota final).
— Activitats optatives: exposicions orals i assistència a jornades o congressos, presencials o en línia (10 %).
— Activitats complementàries: assistència a conferències (presencials o en línia), ressenyes, etc.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.
L’avaluació única consistirà en un examen en els dies i horaris establerts.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUSTIN, P. K., TILBURY, N. & TODD, M. (Eds.) (2008) One Thousand languages. Living, Endangered, and Lost. University of California Press.

BANFI, E. & GRANDI, N. (Eds.) (2008) Le lingue extraeuropee: Asia e Africa. Carocci editore, Roma

BONVINI, E., BUSUTTIL, J. & PEYRAUBE, A. (Dirs.) (2011) Dictionnaire des langues. PUF, Paris

HAARMANN, H. (2010) Weltgeschichte der Sprachen. Von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart. Verlag C.H.Beck, München

JUNYENT M. C. (2012) El rol de les llengües dels alumnes a l’escola. Ed. Horsori, Barcelona

JUNYENT, M.C. & MUNCUNILL, C. (2010) El Libro de las lenguas. Ed. Octaedro, Barcelona  Enllaç

NETTLE, D. & ROMAINE, S. (2000). Vanishing Voices. The extinction of the world’s languages. Oxford University Press (Trad. cat. Veus que s’apaguen, UdG)  Enllaç

PERELTSVAIG, A. (2012) Languages of the World. An introduction. Cambridge University Press

Pàgina web

http://glidi.cat/

http://www.ethnologue.org  Enllaç

http://www.gela.cat  Enllaç

http://linguistlist.org/forms/langs/find-a-language-or-family.cfm  Enllaç

http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=114804&sid=991920