Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Francesa

Codi de l'assignatura: 361897

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Als estudiants que vulguin continuar l’estudi del francès (grup G2) al grau de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística se’ls recomana haver assolit el nivell A2-B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (B1: nivell de llengua estrangera a la selectivitat). Per a la resta d’estudiants (grups G1 i G3) no és necessari haver assolit cap nivell de llengua.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la llengua francesa oral i escrita en el nivell de la frase simple (fonaments gramaticals i elements contrastius).

— Assolir els coneixements de llengua francesa necessaris per comprendre textos orals i escrits de dificultat mitjana.

— Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi de la llengua francesa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar les estructures estudiades a classe.
— Reconèixer les diferències entre el sistema fònic del francès i el del català o el castellà.
— Ser capaç de resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi).
— Ser capaç de comunicar-se en llengua francesa per escrit i, en la mesura que sigui possible, oralment.
— Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics de diferents llengües.
— Ser capaç d’aplicar les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi de la llengua francesa.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.
— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.

— Valorar els aspectes enriquidors del contacte entre llengües i cultures.

— Valorar les vivències enriquidores del contacte entre persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Accentuació, ritme i entonació. Iniciació a la pronunciació del francès estàndard, relació entre grafies i sons; dificultats fonemàtiques

2. Les modalitats de la frase: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa i exhortativa o imperativa

3. Al voltant de la categoria verbal: modes no personals (infinitiu i imperatiu) i personals del verb (l’indicatiu: present, imperfecte, "passé composé" i futur), les perífrasis de present continu, passat recent i futur pròxim

4. Al voltant de les categories nominals: determinants i quantificadors, adjectius i pronoms

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, el contingut dels diferents blocs temàtics es treballa en cada sessió de manera transversal i interrelacionada. La metodologia docent és diversa i combina les classes teòriques i les pràctiques. La participació activa de l’alumnat és molt important per al bon desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

Avaluació continuada (G1 i G3)

1.Exercicis i activitats pràctiques relacionats amb les proves escrites,

2. Dues proves escrites essencialment practiques, al novembre i gener (45 % cada prova),

3. Un treball o test, sobre un llibre de lectura d’un autor francòfon, proposat pel professorat, al gener (10 %).

Avaluació continuada (G2)

1. Exercicis i activitats pràctiques relacionats amb les proves escrites,

2. Dues proves escrites pràctiques al novembre i al gener (30 % cada prova),

3. Un treball sobre un llibre de lectura per a tots els estudiants, que es presentarà al desembre (20 %),

4. Una prova oral corresponent al treball de lectura, al gener (20 %). Hauran de fer la prova oral únicament els estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística que hagin triat l’itinerari de francès. Els estudiants d’altres graus tindran un percentatge superior en les dues proves escrites (40 % cada prova).

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta de totes les activitats i proves que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren el dia de la primera convocatòria establert per la Facultat.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Boulet, Roxane et alii, C. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International.  Enllaç

Boulet, Roxane et alii, C. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International, 2009.

Gliemann, Marie-Françoise et alii. Grammaire du français, Focus, Hachette, 2015.

Chollet, Isabelle; Robert, Jean-Michel. Orthographe progressive du français, avec 400 exercices, CLE International, 2004.  Enllaç

Poisson-Quinton, Sylvie et alii, Grammaire expliquée du français. Niveau Intermédiaire. Paris: CLE International, 2019.  Enllaç

Poisson-Quinton, Sylvie et alii. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris: Clé International, 2019.

Pàgina web

Dictionnaires Larousse.  Enllaç

Le Robert en ligne

https://dictionnaire.lerobert.com/  Enllaç