Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Francesa I

Codi de l'assignatura: 361928

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Als estudiants que vulguin continuar l’estudi del francès al grau de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística se’ls recomana haver assolit el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (nivell de llengua estrangera a la selectivitat).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la llengua francesa oral i escrita en el nivell de la frase simple.
— Assolir els coneixements necessaris per comprendre textos orals i escrits.
— Conèixer les principals regles ortogràfiques i morfosintàctiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar les estructures estudiades a classe.
— Reconèixer les diferències entre el sistema fònic del francès i el català o el castellà.
— Resoldre exercicis gramaticals (morfologia, sintaxi, relació entre grafia i so).
— Comunicar-se per escrit i oralment en llengua francesa.
— Interrelacionar els coneixements lingüístics de les diferents llengües.
— Utilitzar les estructures estudiades a classe.
— Aplicar les regles principals de l’ortografia i de la morfosintaxi.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin
degudament fonamentades i raonades.
— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.
— Valorar els aspectes enriquidors del contacte entre llengües i cultures.
— Valorar les vivències enriquidores del contacte entre persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Nocions bàsiques de prosòdia, accentuació, ritme i entonació

2. Nocions bàsiques de fonètica articulatòria i fonologia del francès contemporani

3. Relació entre els sons i les grafies

4. La frase simple o elemental: temps i aspectes verbals de l’indicatiu, del present de subjuntiu i del condicional, la complementació verbal, el grup nominal (noms i adjectius epítets)

5. La frase complexa i la frase múltiple: les relatives i la coordinació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, el contingut dels diferents blocs temàtics es treballa en cada sessió de manera transversal i interrelacionada. La metodologia docent és diversa i combina les classes teòriques i les pràctiques. La participació activa de l’alumnat és molt important per al bon desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

1. Exercicis i activitats pràctiques relacionats amb les proves escrites durant el quadrimestre, a més d’una prova escrita essencialment pràctica a l’abril (25 % de l’assignatura).

2. Un examen escrit al juny (25 %).

3. Un dossier d’aprenentatge autònom de l’assignatura que s’ha de presentar al juny (20 %).

4. Un treball sobre un llibre de lectura que s’ha de presentar al maig (20 %) i la prova oral corresponent al juny (10 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consta de totes les activitats i proves que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren el dia de la primera convocatòria establert per la Facultat.

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades en les dues
modalitats d’avaluació.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris: Le Robert.

Léon, Monique et Pierre. La prononciation du français. Paris: Armand Colin.

Poisson-Quinton, Sylvie. Grammaire expliquée du français Niveau Intermédiaire, Paris: CLE International, 2019.  Enllaç

Poisson-Quinton, Sylvie. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris: Clé International, 2019.

Wioland, François et alii. Le rythme du français parlé. Hachette FLE, 2012.

Pàgina web

Billières, Michel. Au son du FLE.

https://www.verbotonale-phonetique.com/  Enllaç

Dictionnaires Larousse.  Enllaç

Le Robert en ligne

https://dictionnaire.lerobert.com/  Enllaç