Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Francesa II

Codi de l'assignatura: 361929

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver assolit el nivell B1 i estar en procés d’adquisició del nivell B2.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un bon coneixement de les característiques de dificultat mitjana de la llengua francesa (fonaments gramaticals i elements contrastius), en particular la pronunciació, la lectura, la morfologia i la tipologia de la frase.

— Identificar i començar a utilitzar en un text (oral o escrit) aquestes característiques.

— Tenir un bon nivell d’ortografia i de morfosintaxi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de reproduir textos orals i escrits.
— Saber resoldre exercicis gramaticals (morfologia, sintaxi, relació entre grafia i so).
— Ser capaç de comunicar-se per escrit i oralment.
— Saber interrelacionar els coneixements lingüístics de diferents llengües.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.
— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.
— Valorar els aspectes enriquidors del contacte entre llengües i cultures.
— Valorar les vivències enriquidores del contacte entre persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ampliació pràctica de la prosòdia, fonètica i fonologia del francès referencial

2. L’esfera del grup nominal: ampliació dels determinants, noms, pronoms i adjectius

3. L’esfera del verb i la complementació verbal. Adverbis i preposicions

4. De l’oració simple a l’oració múltiple i a l’oració complexa. Les conjuncions. Tipus i modes de frases. Les modalitats de la frase

5. Ampliació del lèxic d’ús referencial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, el contingut dels diferents blocs temàtics es treballa, en cada sessió, de manera transversal i interrelacionada. La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

1. Exercicis i activitats pràctiques relacionats amb les proves escrites durant el quadrimestre, a més d’una prova escrita essencialment pràctica al novembre (25 % de l’assignatura).

2. Un examen escrit al gener (25 %).

3. Un dossier d’aprenentatge autònom de l’assignatura que s’ha de presentar al gener (20 %).

4. Un treball sobre un llibre de lectura que s’ha de presentar al desembre (20%) i la prova oral corresponent al gener (10 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consta de totes les activitats i proves que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren el dia de la primera convocatòria establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LÉON, Monique et Pierre. La pronunciation du français. Paris: Armand Colin.

NARJOUX, Céline. Le Grevisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.

PELLAT, Jean-Christophe i Fonvielle, Stéphanie. Le Grevisse de l’enseignant. Grammaire de
référence
. Magnard, 2017.

PELLAT, Jean-Christophe i Fonvielle, Stéphanie. Le Grevisse de l’enseignant. 1000 exercices de
grammaire
. Magnard, 2018.

WIOLAND, François.et alii. Le rythme du français parlé. Hachette FLE, 2012.

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/?searchtype=X&searcharg=rythme+du+fran%C3%A7ais+parl%C3%A9+wioland&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xrythme+du+fran%7Bu00E7%7Dais+pal%7Bu00E9%7D%26SORT%3DD  Enllaç

Pàgina web

Billières, Michel, Au son du FLE

https://www.verbotonale-phonetique.com/  Enllaç

Dictionnaires Larousse

https://www.larousse.fr/  Enllaç

Le Robert en ligne

https://dictionnaire.lerobert.com/  Enllaç