Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Portuguesa I

Codi de l'assignatura: 361942

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les classes s’imparteixen en portuguès. Si no es té cap coneixement de la llengua portuguesa, es recomana cursar prèviament l’assignatura Introducció a la Llengua Portuguesa.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana, que permeti la creació de textos escrits i discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística, i els diferents registres i gèneres.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ampliar el coneixement lèxic de la llengua portuguesa i assolir un domini mitjà dels seus recursos expressius.

— Progressar en l’ús de les estructures més comunes de la llengua i dels seus connectors discursius principals.

— Conèixer alguns dels recursos documentals principals disponibles per a l’aprenentatge i la pràctica de la llengua portuguesa, tant des d’un punt de vista instrumental com metalingüístic i fins i tot cultural.

 

Referits a habilitats, destreses


— Assolir un nivell alt de comprensió de textos en portuguès estàndard.
— Assolir la capacitat de llegir textos literaris portuguesos de dificultat mitjana.
— Abordar aspectes comunicatius i pragmàtics fonamentals del portuguès: fórmules principals, formes de tractament, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir la capacitat de reflexió sobre la llengua a partir de la transferència d’altres llengües pròximes i de l’anàlisi contrastiva.

— Valorar i respectar la diversitat lingüística des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els sons del portuguès

2. L’expressió del passat i del futur

3. L’expressió d’ordres

4. L’expressió d’hipòtesis

5. L’expressió de desitjos

6. Revisió i ampliació de vocabulari bàsic

7. Quantificadors. Connectors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com a ensenyament impartit a la Facultat de Filologia, es creu en la necessitat d’estudiar la llengua portuguesa des d’una perspectiva clarament diferenciada dels mètodes orientats a l’aprenentatge comunicatiu i simplement instrumental. És necessari valorar i rendibilitzar el saber previ de l’estudiant i la seva capacitat de reflexió sobre la llengua, que constitueixen els avantatges comparatius principals dels alumnes de la Facultat.

La metodologia es basa en l’exposició d’aspectes descriptius del portuguès i la contextualització dels fenòmens en exercicis i textos reals o adaptats, especialment literaris o relacionats amb la lingüística i les disciplines de la Facultat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta d’un exercici setmanal que combina activitats relacionades amb els àmbits següents:
— Destreses receptives escrites: comprensió de textos escrits de nivell mitjà i coneixement de la representació gràfica dels sons del portuguès.
— Destreses productives escrites: expressió escrita elemental.
— Competència gramatical: morfologia i sintaxi.

Hi ha la possibilitat de dur a terme alguna activitat complementària d’incentiu durant les classes que permeti aconseguir millorar la nota global.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alves, Ubiratã Kickhöfel; Brisolara, Luciene Bassols; Perozzo, Reiner Vinicius (2017). Curtindo os Sons do Brasil - Fonética do Português do Brasil para Hispanofalantes. Lisboa: Lidel.

Arregui, Maria José; Silva, José Lucimar Lourenço da (2015). Português para espanhóis níveis A1 e A2. 2a ed. Madrid: Agoralíngua.

Bagno, Marcos (2013). Gramática de Bolso do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola.  Enllaç

Castro, Ivo (et al.) (2013). Gramática do Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2 v. ISBN 978-972-31-1456-0

Cunha, Celso; Cintra, Luis Filipe Lindley. Breve Gramática do Português contemporâneo. Lisboa: Edições Sá da Costa, 1985.   Enllaç

Montero, Helder Júlio Ferreira; Zagalo, Frederico João Pereira (2000). Português para todos 2 e 3: método de Português para estrangeiros. Salamanca: Luso-Española de Ediciones.  Enllaç

Reis, Ana Rita (2015). Português para Espanhóis II: nível B1. Madrid: Agoralíngua.

Pàgina web

Instituto Camões (Portugal): http://www.instituto-camoes.pt/

Centro Cultural do Brasil em Barcelona: http://www.ceb-barcelona.org/

Diccionari en línia (Portugal): http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx

Diccionari en línia (Brasil): http://www.aulete.com.br/

Gramàtica en línia: http://www.priberam.pt/dlpo/gramatica/gramatica.aspx