Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Russa III

Codi de l'assignatura: 361947

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Exercicis pràctics

 

Les sessions d’exercicis pràctics tenen lloc els divendres. L’horari concret s’especifica el primer dia de classe.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Per matricular-se en aquesta assignatura es recomana haver cursat Llengua Russa II o tenir un nivell de llengua equivalent.

— Les classes s’imparteixen en català i en rus.

— L’avaluació es fa en rus amb el suport del català o el castellà.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir els fonaments de la gramàtica russa aplicada, especialment en els aspectes referits als verbs de moviment i a l’aspecte verbal del rus.
— Ser capaç de descriure les estructures fonètiques, gramaticals i lèxiques del rus.

 

Referits a habilitats, destreses


— Adquirir un domini instrumental de la llengua russa.
— Ser capaç de parlar sobre els temes lèxics continguts en el curs.
— Ser capaç de comprendre i produir textos orals i escrits.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Aprendre a interrelacionar coneixements lingüístics de diverses llengües.

 

Incloure metodologies i entorns d’aprenentatge inclusius pel que fa a la perspectiva de gènere.

 

Abordar el rol del gènere morfològic de la llengua russa des del punt de vista denotatiu i connotatiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes gramaticals

1.1. Morfologia i sintaxi

1.1.1. Morfologia verbal: formes conjugades del verb. Verbs reflexius. Parells aspectuals: formació del perfectiu i de l’imperfectiu. Ús de la segona persona amb significat general i de la tercera amb significat indeterminat. Repàs dels verbs de moviment
1.1.2. Aspecte verbal: procés-resultat. Verbs de dues fases. Accions paral·leles i consecutives. Accions repetitives. Negació concreta i negació general
1.1.3. Substantius i pronoms: noms col·lectius. Singularia i pluralia tantum. Els pronoms сам i себя
1.1.4. Adjectius i numerals: numerals col·lectius
1.1.5. Sintaxi: construccions causals. Construccions adversatives. Construccions explicatives. L’estil indirecte (preguntes amb paraula interrogativa i preguntes sense paraula interrogativa)

1.2. Temes lèxics

1.2.1. La meva família i jo. Fórmules d’agraïment i de presentació
1.2.2. La ciutat: compres i serveis. L’hotel i la casa. Indicacions. Viatges
1.2.3. Transport. Geografia. Clima i temps atmosfèric
1.2.4. Restaurant. Cuina
1.2.5. A la botiga
1.2.6. Vida quotidiana, esport i oci. Celebracions: festes, felicitacions, etc.

1.3. Preparació per l´examen TRKI (A2)

2. Temes lèxics

2.1. Lèxic

2.1.1. Expressió del temps (l’hora, durada d’una acció). Transport. Viatges. Geografia. Clima. Fórmules d’intenció: presentacions, tractament, agraïment. Cuina i menjar. Serveis. Compres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent inclou classes teòriques, el treball en grup i exercicis pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en els aspectes següents:
— Diversos exercicis, durant el curs (30 % de la nota final).
— Participació i assistència a classe (10 %).
— Diverses proves: en total, tres, segons el programa del contingut del curs (40 %).
— Un examen oral final (20 %).*

* L’examen oral conté una part d’exposició i una conversa sobre alguns dels temes lèxics del programa. L’estudiant ha de fer un monòleg i un diàleg sobre el tema que li proposi el professor en aquell moment. En cas de diàleg, ha de fer-lo amb un altre alumne, amb qui s’ha d’haver posat d’acord abans de l’examen. L’alumne també ha de respondre les preguntes que se li facin sobre qualsevol dels temes tractats a classe.

Per poder aprovar l’assignatura en la modalitat d’avaluació continuada cal presentar a classe com a mínim el 70 % dels exercicis de control.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en les activitats següents:
— Un conjunt d’exercicis sobre les quatre destreses bàsiques: comprensió oral, comprensió escrita, producció oral i producció escrita (40 % de la nota final).
— Un examen final escrit (40 %) amb la part oral (20 %)

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.