Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Russa IV

Codi de l'assignatura: 361948

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Tutoritzacions

 

Les sessions de tutorització tenen lloc els divendres. L’horari concret s’especifica el primer dia de classe.

 

 

Exercicis pràctics

 

Les sessions d’exercicis pràctics tenen lloc els divendres. L’horari concret s’especifica el primer dia de classe.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Per matricular-se en aquesta assignatura es recomana haver cursat Llengua Russa III.

— Les classes s’imparteixen i s’avaluen en rus. Els comentaris es fan en castellà i en català.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques i projectes relacionats amb els objectius del títol.

   -

Habilitats de gestió de la informació i de fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Coneixement d'elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Coneixement bàsic de les llengües instrumentals del grau per a una ulterior aplicació en la docència: qualificació pedagògica.

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

   -

Capacitat per a la docència específica en llengua, literatura i cultura dels àmbits lingüístics estudiats.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics i literaris a altres àmbits de la comunicació social i professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir un domini instrumental del rus.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat de comprensió i producció orals i escrites.
— Tenir capacitat de descriure les estructures fonètiques, gramaticals i lèxiques de la llengua russa.
— Tenir capacitat d’identificar i utilitzar diferents registres lingüístics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol qüestió des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.
 

 

Incloure metodologies i entorns d’aprenentatge inclusius pel que fa a la perspectiva de gènere.

 

Abordar el rol del gènere morfològic de la llengua russa des del punt de vista denotatiu i connotatiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

1.1. Educació

1.2. La nostra salut

1.3. Com i on volem viure

1.4. Nova realitat: Internet

1.5. Elecció de professió

1.6. Persones per seguir

1.7. Relacions interpersonals

1.8. Viatges i oci

1.9. Festes i regals

1.10. Identitat nacional

2. Gramàtica avançada: derivació, morfologia, sintaxi

2.1. Descripció de nivell avançat de les estructures gramaticals del rus, participis i gerundis

3. Expressió oral i escrita, i comprensió lectora i auditiva

3.1. TBU (A2) i TRKI 1 (B1)

3.2. Projecció a classe de les pel·lícules Курьер (‘El missatger’) i Осенний марафон (‘Marató de tardor’), i comentari a partir de les sinopsis

3.3. Redaccions obligatòries: «Русский язык в моей жизни» ("Rus en la meva vida"), «Здоровье или Интернет» ( "Salut o Internet"), «Идеальная квартира или Праздники» ( "L’apartament ideal o Festes").

4. Preparació per l¿examen TRKI (B1)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques:
— Teoria: classes magistrals, classes expositives, debats dirigits i torn d’intervencions.
— Treball teòric i pràctic: aprenentatge basat en la discussió de problemes, exercicis pràctics, activitats d’aplicació, presentacions, recerca d’informació, preparació i exposició dels treballs tutelats, estudi de casos paradigmàtics.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’estudiant durant les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:
— Tres exàmens parcials: a l’octubre, al novembre i en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 % de la nota final).
— Exposició oral, al desembre (20 %).
— Participació i feines (25 %).
— Redaccions (15 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable entregar tres redaccions i presentar-se als tres exàmens parcials i a l’exposició oral.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’estudiant que ho desitgi ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’avaluació única i presentar-ne dues còpies, una per a ell i l’altra per al professor.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final; part escrita, part oral i tres redaccions).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Родимкина А., Ландсман Н. Россия 2000. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2000. [Rodimkina A., Landsman N. Rossija 2000. Teksty i uprazhnenija (Rússia 2000. Textos i exercicis. Sant Petersburg, editorial “Zlatoust”, 2000)]  Enllaç

Родимкина А.М., Райли З., Ландсман Н. Россия сегодня. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2002. [Rodimkina A., Landsman N. Rossija segodnia. Teksty i uprazhnenija (Rússia actual. Textos i exercicis. Sant Petersburg, Editorial “Zlatoust”, 2002)]   Enllaç

Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2000. [Glazunova O.I. Gramática russkogo jazyka v uprazhnenijakh i kommentarijakh. Morfologija (Gramàtica russa en exercicis i comentaris. Sant Petersburg, editorial “Zlatoust”, 2000)]  Enllaç

Одинцова И.В., Малашенко Н.М., Бархударова Е.Л. Рабочая тетрадь по русской гpамматике (для иностранных учащихся). Выпуск 1. Под редакцией И. B. Одинцовой. Москва, 1997. [Odintsova I.V., Malashenko N.M., Barkhudarova E.L. Rabochaja tetrad po russkoj grammatike (dlia inostrannykh uchashikhsia (Material didàctic de gramàtica russa per a estudiants estrangers. Moscou, 1997)]  Enllaç