Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Russa V

Codi de l'assignatura: 361949

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— Per matricular-se en aquesta assignatura es recomana haver cursat Llengua Russa IV.

— Les classes s’imparteixen i s’avaluen en rus.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques i projectes relacionats amb els objectius del títol.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Coneixement d'elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Coneixement bàsic de les llengües instrumentals del grau per a una ulterior aplicació en la docència: qualificació pedagògica.

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

   -

Capacitat per a la docència específica en llengua, literatura i cultura dels àmbits lingüístics estudiats.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics i literaris a altres àmbits de la comunicació social i professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir un domini instrumental del rus.

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprendre i produir discursos orals i escrits en rus.

— Saber descriure les estructures fonètiques, gramaticals i lèxiques de la llengua russa.

— Identificar i utilitzar diferents registres lingüístics.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Ser capaç de reflexionar sobre qualsevol qüestió des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

Incloure metodologies i entorns d’aprenentatge inclusius pel que fa a la perspectiva de gènere.

 

Abordar el rol del gènere morfològic de la llengua russa des del punt de vista denotatiu i connotatiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes lèxics i debat

2. Gramàtica avançada: derivació, morfologia, sintaxi

3. Expressió oral i escrita, i comprensió lectora i auditiva

4. Fonètica pràctica i ortografia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques:
— Teoria: classes magistrals, classes expositives, debats dirigits i torn d’intervencions.
— Treball teòric i pràctic: aprenentatge basat en la discussió de problemes, exercicis pràctics, activitats d’aplicació, presentacions, recerca d’informació, preparació i exposició dels treballs tutelats, i estudi de casos paradigmàtics.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat durant les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i la nota final es calcula a partir de diferents activitats desenvolupades durant tot el període docent. Entre aquestes activitats, hi ha exercicis dissenyats per verificar el coneixement de la bibliografia teòrica, la comprensió dels conceptes estudiats i la capacitat d’aplicar-los a la llengua estudiada; qüestionaris sobre els temes estudiats, anàlisi de textos i documents, exposició oral de treballs tutelats, proves objectives i altres activitats que estimulin l’aprenentatge personal i en equip. Concretament, les activitats que formen l’avaluació continuada són:

— Dos exàmens parcials: a l’abril  (20 % de la nota final) i al final del curs (20 %).

— Exposició oral, al maig (20 %).

— Assistència a classe i activitats presencials (20 %).

— Redaccions i altres exercicis (20 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable entregar tres redaccions i presentar-se als dos exàmens parcials i a l’exposició oral.

 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’estudiant que ho desitgi ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’avaluació única i presentar-ne dues còpies, una per a ell i l’altra per al professor. 

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Родимкина А., Ландсман Н. Россия 2000. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2000. [Rodimkina A., Landsman N. Rossija 2000. Teksty i uprazhnenija (Rússia 2000. Textos i exercicis. Sant Petersburg, editorial “Zlatoust”, 2000)]  Enllaç

Зайнульдинов А.А., Новиков А.Б. Россия на рубеже веков: социологический дискурс. Учебное пособие для иностранных учащихся по развитию навыков работы с публицистическими текстами на продвинутом этапе). Санкт-Петербург, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2002. [Zainouldinov A.A, Novikov A.B. Rossija na rubezhe vekov: sociologicheskij diskurs. Uchebnoe posobie dlia inostrannykh uchashikhsia po razvitiju navykov rabote s publicisticheskimi tekstami na prodvinutom etape (Rússia a la fi de segle. Discurs sociològic. Manual per a estrangers. Avançat. Univ. Europea de Sant-Petersburg)]

Родимкина А.М., Райли З., Ландсман Н. Россия сегодня. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2002. (Rodimkina A., Landsman N. Rossija segodnia. Teksty i uprazhnenija (La Rússia actual. Textos i exercicis. Sant Petersburg, Editorial “Zlatoust”, 2002.)   Enllaç

Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2000. [Glazunova O.I. Gramática russkogo jazyka v uprazhnenijakh i kommentarijakh. Morfologija (Gramàtica russa en exercicis i comentaris. Sant Petersburg, editorial “Zlatoust”, 2000]  Enllaç

Родимкина А.М., Ландсман Н. Россия: день сегодняшний. Тексты и упражнения. Санкт-Петербург, издательство «Златоуст», 2005. [Rodimkina A., Landsman N. Rossija: den segodniashnij. Teksty i uprazhnenija (Rússia d’ara. Textos i exercicis. Sant Petersburg, Editorial Zlatoust”, 2005)]  Enllaç

M. Sánchez Puig, T. Drozdov Díez, P. Pérez Molero, A. Rojilenco, V. Statsyuk, I. Usiatínskaya. Curso completo de lengua rusa II. Niveles intermedio y avanzado. Madrid, 2008.  Enllaç