Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sintaxi Contrastiva de l'Alemany

Codi de l'assignatura: 361989

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

La llengua d’impartició de l’assignatura és l’alemany. Tanmateix, es fa un ús extensiu de les llengües vernacles per als continguts instructius i vehiculars. Les llengües de les lectures recomanades són l’alemany i l’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques i projectes relacionats amb els objectius del títol.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Coneixement bàsic de les llengües instrumentals del grau per a una ulterior aplicació en la docència: qualificació pedagògica.

   -

Capacitat per a la docència específica en llengua, literatura i cultura dels àmbits lingüístics estudiats.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics i literaris a altres àmbits de la comunicació social i professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les unitats d’anàlisi de la gramaticografia de l’alemany.

— Conèixer la lexicografia gramatical de l’alemany en contrast amb la d’altres llengües.

— Conèixer estructures argumentals en realitzacions sintàctiques variables.

 

Referits a habilitats, destreses

— Discriminar categories lèxiques de l’alemany en contrast amb altres llengües

— Distingir subtipus d’oracions i enunciats

— Identificar l’abast i la funció de categories de la frase

— Identificar la Felderstruktur dins de categories oracionals de l’alemany en contrast amb altres llengües germàniques i romàniques

 

Referits a actituds, valors i normes

— Anar més enllà de la introspecció subjectiva com a mètode d’anàlisi gramatical.

— Raonar més enllà de la memorització de regles com a mètode d’anàlisi gramatical.

— Conèixer àmbits insuficientment explorats en gramaticografia i lexicografia sintàctica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases teòriques i metodològiques

1.1. Categories, funcions i procediments de classificació

1.2. Teories sintàctiques i gramaticografia actual de l’alemany: Stellungsfeldermodell, teoria de valències i gramàtica funcional

2. Categories lèxiques i funcionals en alemany en contrast amb altres llengües romàniques i germàniques

2.1. Caracterització morfològica de classes de paraules

2.2. Caracterització morfosintàctica segons el potencial per establir relacions sintàctiques

2.3. Caracterització topològica segons el potencial per articular Klammerstrukturen i crear construccions

3. Sintagmes i oracions en alemany en contrast amb altres llengües romàniques i germàniques

3.1. Satzglieder, complements i adjunts

3.2. Classificació d’oracions: tipus oracional i mode oracional

3.3. Funcions gramaticals de les oracions

4. Topologia oracional i sintaxi discursiva

4.1. Identificació i descripció de Satzklammer i mecanismes de cohesió en contrast

4.2. Topologia oracional i estructura argumental del discurs oral i escrit

4.3. Topologia oracional i estructura informativa del discurs oral i escrit

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou sessions expositives d’introducció o de síntesi a càrrec del professor, activitats d’anàlisi dirigides i autònomes individuals i en grup, exposicions orals individuals i en grup en el marc d’un projecte de classe que inclou:
— Anàlisi de categories, funcions i relacions sintàctiques a partir de textos orals i escrits autèntics de l’alemany contemporani.
— Argumentació de les classificacions a partir del treball procedimental i de la consulta gramaticogràfica i lexicogràfica.
— Comparació de les característiques de l’alemany amb el català, el castellà i puntualment l’anglès i el danès.
— Presentació oral sobre els punts anteriors amb moderació de la discussió dels resultats en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consta dels ítems i les ponderacions següents:
— Participació activa a classe (10 % de la nota final).
— Tres lliuraments (30 % cadascun) a l’octubre, al novembre amb els resultats parcials i al desembre/gener amb els resultats finals del projecte d’anàlisi.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.
L’avaluació única consisteix en un únic examen escrit (100 % de la nota final).

Reavaluació
La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manual de classe:

Pittner, Karin & Berman, Judith. 2015. Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr. 6a ed.

Gramàtiques de consulta 

GdS_IdS_1997_Zifonun, Gisela, Ludger Hoffmann / Bruno Strecker. 1997. Grammatik der deutschen Sprache. 3 Bände. Berlin / New York: de Gruyter.

GLlC_IEC 2016 Institut d’Estudis Catalans. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

NGLE_ Manual_ RAE_2010 Academia de la L. E. & A. de A. de la L. E. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa.

Monografies de consulta

Blühdorn, Hardarik; Deppermann, Arnulf; Hlemer, Henrike & Spranz-Fogasy, Thomas (Hg.). 2017. Diskursmarker im Deutschen. Reflexionen und Analysen. Göttingen: Verlag für Gesprächsforschung. Permalink http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2017/pdf/diskursmarker.pdf

Ferraresi, Gisella. Hrsg. 2011. Konnektoren im Deutschen und im Sprachvergleich. Beschreibung und grammatische Analyse. Tübingen: Narr.

Loureda Lamas, Oscar & Acín Villa, Esperanza. 2010. Los estudios de los marcadores de discurso, hoy. Madrid: Arco/Libros

Müller, Sonja. 2019. Die Syntax-Pragmatik-Schnittstelle. Ein Studienbuch. Tübingen: Narr\Franke\Attempto. Capítols 1, 2, 3, 4 i 5.

Proske, Nadine. 2013. Informationsmanagement im gesprochenen Deutsch. Eine diskurspragmatische Untersuchung syntaktischer Strukturen in Alltagsgesprächen. Heidelberg: Winter.

Schoonjans, Steven. 2018. Modalpartikeln als multimodale Konstruktionen. Berlin: De Gruyter.

Wöllstein, Angelika. Hrsg. 2015. Das topologische Modell für die Schule. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. 

Zifonun, Gisela. 2001. Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich. Das Pronomen. Teil I: Überblick und Personalpronomen. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache (amades - Arbeitspapiere und Materialien zur deutschen Sprache 4/01). 

Números monogràfics de la revista Languages in Contrast.

GELLC. Insitut d’Estudis Catalans. Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana. Permalink: https://geiec.iec.cat/gramatica.asp

GRAMMIS. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache: "Systematische Grammatik". Grammatisches Informationssystem grammis. DOI: 10.14618/grammatiksystem Permalink: https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik

Material didàctic

Rehlinghaus, Monika. 2019. 55 Grammatikspiele für Partner- und Gruppenarbeit. Stuttgart: Klett.

Rinvolucri, M. et al. 2018. Deutsch als Fremdsprache (DaF)n66 Grammatikspiele Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett.

Pàgina web

Recursos en línia

Briz, A., Pons, S. y J. Portolés (coords.) (2008): Diccionario de partículas discursivas del español. Permalink: www.dpde.es.

EUROGRAMM. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache: "Kontrastive Sicht". Grammatisches Informationssystem grammis. DOI: 10.14618/eurogramm Permalink: https://grammis.ids-mannheim.de/kontrastive-grammatik.

E-VALBU. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache: "Wörterbuch zur Verbvalenz". Grammatisches Informationssystem grammis. DOI: 10.14618/evalbu Permalink: https://grammis.ids-mannheim.de/verbvalenz