Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Textos Alemanys

Codi de l'assignatura: 361990

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Ampliar els recursos lingüístics propis (registres i nivells).
— Conèixer les diferències fonamentals entre la llengua parlada i la llengua escrita.

 

Referits a habilitats, destreses

— Descriure estructures gramaticals i lèxiques basant-se en dades reals.
— Ser capaç d’identificar registres i varietats.
— Analitzar textos a partir de les seves característiques gramaticals i lèxiques, i distingir tipus textuals a partir d’aquestes característiques. 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Prendre consciència de la diversitat de recursos lingüístics d’una llengua. 

— Ser capaç d’adequar la comunicació pròpia (oral i escrita) als recursos lingüístics observats en textos reals, d’acord amb el nivell del curs.

— Prendre consciència de l’ús propi dels recursos lingüístics.

— Prendre consciència de la necessitat d’introduir nous recursos dins de la comunicació pròpia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Textos alemanys actuals: tipologia

2. Llengua parlada i escrita: diferències fonamentals

3. Descripció i producció de textos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou classes amb activitats presencials i tasques d’aprenentatge autònom. Es combinen les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques corresponents. El treball és individual o en grups reduïts.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en l’elaboració d’un treball, del qual es valoren les diferents fases: documentació (20 % de la nota final), desenvolupament (30 %) i versió redactada (50 %).

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en dos exercicis (50 % de la nota final cadascun).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.