Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Expressió Oral del Francès II: Taller de Creació

Codi de l'assignatura: 361994

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

La llengua d´ús de l’assignatura és el francès. Es recomana haver assolit el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el B2.
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en el coneixement de les tècniques de l’oralitat, en i del francès.
— Ser capaç d’entendre, incorporar i (re)produir discursos orals i escrits.

— Conèixer diversos textos escrits i orals narratius, com a base per a la narració oral.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit.

— Adquirir tècniques d’expressió oral per parlar en públic.

— Aprendre l’art de la narració i del feed-back.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser capaç de fer un treball en grup i individualment.
— Potenciar la capacitat de compartir la pròpia experiència, i la capacitat de rebre i donar feedback personalitzat, respectant el propi i el dels altres.

— Valorar les vivències enriquidores del contacte entre persones.

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Exercicis pre-expressius

1.1. Introducció a l’oralitat: les marques de l’oralitat, llenguatge verbal i llenguatge no verbal

1.2. Tècniques de treball discursiu (aspectes lingüístics, corporals, emocionals)

1.3. Tècniques específiques de respiració i de veu

1.4. El contacte comunicatiu a través de la mirada i de l’ocupació de l’espai

2. Les interaccions verbals a través de la narració oral

2.1. Passar a l’expressió i a l’expressió escènica

2.2. Consignes per explicar contes

2.3. Pràctiques de lectura, narració, preparació per explicar contes

2.4. Explicació de contes

2.5. El feed-back

3. Treballar la creativitat

3.1. Il était une fois: la preparació de la narració simbòlica

3.2. Exercicis de creativitat segons la proposta de Julia Cameron

3.3. La creació d’un conte propi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia del taller és fonamentalment pràctica i vivencial, i es basa en la pròpia experiència i en  debats i comentaris sobre les vivències. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

— Aquesta assignatura es planteja com un taller, i per tant conté activitats de preparació, dites pre-expressives o de corp-oralitat. Són activitats imprescindibles que després permeten fer les “performances” i sobretot notar la progressió. Realització de totes les activitats (20%).

— Treballs orals, individual i en grup, durant el curs mitjançant exposició a classe (virtual o presencial), la data de lliurament del qual s’acorda amb el professor (30 % de la nota final).

— Contar un conte, en una sessió de contes, al final del curs (30%).

— Reflexió personal escrita sobre la creativitat (10 %).

— Escrit d’autoavaluació sobre els aprenentatges assolits (10 %).

L’assignatura és eminentment pràctica, i l’assistència a classe (sigui presencial o virtual) és essencial. Per aprovar l’assignatura és indispensable haver realitzat totes les activitats assenyalades.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en una prova oral, que consistirà en la presentació oral en públic de diversos contes (50 %) i en un treball escrit i la seua presentació oral (50 % de la nota final).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.