Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Poesia Francesa I: del Cant a la Injúria de la Bellesa

Codi de l'assignatura: 361999

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en francès. Es recomana haver assolit el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el B2.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per avaluar críticament la informació filològica, enquadrar-la en una perspectiva teòrica adequada, organitzar-la coherentment, aplicar-la a la resolució de problemes i emmarcar-la en processos lògics i demostratius apropiats.

   -

Habilitats de gestió de la informació i de fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els textos poètics, els moviments i els autors francesos principals des del segle XIX fins a l’actualitat.

 

Referits a habilitats, destreses


— Ser capaç de relacionar obres de poetes francesos amb altres àmbits de la cultura.
— Desenvolupar destresa en l’anàlisi de textos poètics i redactar un comentari de text.
— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal i en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sensibilitzar-se amb les formes poètiques (ritme, imatges, isotopies, etc.), sempre amb un esperit crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De la tradició a la modernitat poètica: de Louise Labé a André Chénier

2. Els poetes romàntics, revolta i ideal: Hugo, Baudelaire, etc.

3. Les poetesses romàntiques: Marceline Desbordes-Valmore i Louise Ackermann

4. L’ultratge de la bellesa: Rimbaud, Lautréamont, etc.

5. De muses a escriptores: reflexions sobre una altra història de la poesia

6. Les avantguardes poètiques: Mallarmé, Apollinaire, Breton, etc.

7. La poesia en temps difícils: Aragon, Éluard, Char, etc.

8. Nous llenguatges per a la poesia: de Prévert a l’slam

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques amb activitats d’aplicació, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació.
En la participació activa demanada al llarg del curs s’avalua de manera continuada la capacitat dels estudiants per buscar informació i exposar-la, i la capacitat d’anàlisi textual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:

— Dos exàmens parcials (33 % + 33 %) amb preguntes teòriques i anàlisi d’un poema. 

— Treball complet sobre un autor o autora treballat o no a classe, que es lliurarà per escrit o serà presentat oralment, segons el que estableixi el professor o professora, a la data que fixi (33 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar-se als exàmens i fer el treball dirigit.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en el treball dirigit (50 % de la nota final) i l’examen final (50 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.