Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Novel·la Francesa II: Crisi del Subjecte i de la seva Representació

Codi de l'assignatura: 362002

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en francès. Es recomana haver assolit el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el nivell B1.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats de gestió de la informació i de fonts diverses (bibliografies, bases de dades, etc.).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per a la traducció de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer obres i autors canònics de la novel·la francesa de l’època estudiada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar metodologies diverses a l’anàlisi de textos i de fenòmens literaris.
— Saber relacionar la literatura amb altres àmbits de la cultura.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers el reflex de la perspectiva de gènere en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Crisi de la novel·la realista naturalista: recerca de noves estètiques

2. L’obra de M. Proust i de L. F. Céline

3. El paper de l’intel·lectual i la novel·la existencialista

4. Evolució del nouveau roman

5. Novel·la, història i mite

6. Novel·la i memòria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:

— tres controls de lectura informal (45 %)

— un examen final (55 %)

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. En el programa de l’assignatura se’n concreta el format.

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el model de l’avaluació única i s’especifica al programa de l’assignatura.