Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès

Codi de l'assignatura: 362007

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura s’imparteix en francès. Es recomana haver assolit el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües i estar en procés d’assolir el B2.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l'ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir els coneixements que permetin comprendre la configuració del teatre francès, tant des del vessant cultural com des del literari.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir capacitat crítica, i d’expressió oral i escrita.

— Ser capaç d’analitzar textos teatrals des del punt de vista literari.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Ser capaç d’analitzar un text teatral des d’un punt de vista adequat i crític.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. De l’escena clàssica a la performance

*  
En aquest bloc temàtic s’estudia el teatre francès no només com a text literari sinó també com a espectacle, i es treballa la relació i la dependència que té amb àmbits aliens a la literatura, siguin de caràcter social o tecnològic. Es fa èmfasi, així mateix, en la relació entre teatre i societat.

2. Riure i plorar: Corneille, Molière, Racine

*  
Es reflexiona sobre els gèneres teatrals (comèdia, tragèdia, etc.), la seva història i la seva adequació o inadequació per retre compte de les produccions teatrals. Es treballa l’anomenat «teatre clàssic» i algunes de les seves obres més representatives.

3. Sublim i grotesc: el drama romàntic

*  
Es reflexiona sobre els diferents gèneres teatrals dels segles XVIII i XIX (drama, teatre romàntic, etc.) i se n’estudien diverses obres representatives.

4. El teatre de l’absurd i de la crueltat: Artaud, Genet, Ionesco, Beckett, etc.

*  
Mitjançant textos programàtics i obres de teatre, s’analitza la transformació profunda que va experimentar el teatre francès al segle XX.

5. L’escena contemporània

*  
En aquest darrer bloc temàtic es treballen les produccions teatrals de la contemporaneïtat, amb una atenció especial al teatre basat en el cos, el gest, el so no verbal i la imatge.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de classes teòriques, classes pràctiques, presentacions, treballs en grup i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:
— Exposició oral d’un treball a classe o amb el professor, el dia que es pacti amb el professor (30 % de la nota final).*
— Crítica pautada d’una obra de teatre representada a Barcelona durant el període del curs o d’una obra que es podrà veure telemàticament (30 %).*
— Monografia guiada, que cal entregar el dia de l’examen fixat per la Facultat (30 %).*
— Participació activa a diferents activitats proposades durant el curs (10 %).

* Per poder aprovar l’assignatura és indispensable fer l’exposició oral, la crítica i la monografia.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen escrit (60 % de la nota final) i un treball dirigit que cal entregar el dia de l’examen fixat per la Facultat (40 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única, que s’especifica en el programa de l’assignatura.