Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Textos Francesos I

Codi de l'assignatura: 362009

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver assolit un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

(Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en llengua francesa))

   -

Coneixement de la gramàtica de les llengües instrumentals del grau i capacitat per analitzar-les, sintetitzar-les i explicar-les.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics i literaris a altres àmbits de la comunicació social i professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber comparar la metodologia tradicional i la metodologia actual de l’anàlisi lingüística.
— Saber analitzar diferents textos i documents en francès actual segons les dues metodologies esmentades.
— Conèixer el fenomen lingüístic en totes les seves dimensions, i les connexions interdisciplinàries.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de comparar la metodologia tradicional i la metodologia actual de l’anàlisi lingüística.
— Ser capaç d’analitzar diferents textos i documents de francès actual segons les dues metodologies esmentades.
— Ser capaç de fer connexions interdisciplinàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.

— Valorar els aspectes enriquidors del contacte entre llengües i cultures.

— Valorar les vivències enriquidores del contacte entre persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’anàlisi gramatical i lògica de la gramàtica tradicional francesa

1.1. L’anàlisi del mot: natura, espècie, forma, sentit, funció lògica i funció gramatical

1.2. L’anàlisi de la proposició: natura i funció lògica

2. L’anàlisi lingüística i la terminologia de la lingüística francesa

2.1. L’anàlisi dels constituents immediats i dels constituents últims de la frase

2.2. L’anàlisi de la frase, les modalitats i els diferents tipus de frase

2.3. L’anàlisi de les categories lingüístiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i de classes pràctiques d’anàlisi en grups amb presentacions de les anàlisis elaborades, debats sobre les lectures demanades i treballs individuals dirigits en tutories.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:

• Activitats pràctiques i proves escrites (20 % de la nota final).

• L’anàlisi gramatical d’un text seleccionat a l’inici del quadrimestre i test escrit (20 %).

• L’anàlisi lògica del mateix text i test escrit (20 %).

• Treball final amb totes les anàlisis desenvolupades i corregides (40 %).

És indispensable haver fet totes les activitats.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consta de totes les activitats, tests, controls escrits i anàlisis que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren al mes de juny.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Fairon, Cédrick, Simon, Anne-Catherine, Grevisse, Maurice (2018). Le petit Bon Usage.de la langue française. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.

Maurice Grevisse (2016). Le Bon Usage. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.  Enllaç

Irène-Marie Kalinowska (2015). La phrase. Règles, exercices et corrigés. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.  Enllaç

Wilmet, Marc (2007). Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

Pàgina web

Le Robert en ligne. TLFi

https://dictionnaire.lerobert.com/  Enllaç

TLFi. Trésor de la langue française informatisé.   Enllaç