Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avantguarda i Postmodernitat en la Literatura Gallega

Codi de l'assignatura: 362022

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Capacitat per generar idees noves. Creativitat.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el concepte d’avantguarda i les tendències experimentals dels segles XX i XXI des de la perspectiva històrica i estètica.
— Conèixer els autors i autores principals, les seves obres, i posar-los en relació amb altres literatures i manifestacions artístiques.
— Desenvolupar l’estudi comparatiu amb altres literatures i la interdisciplinarietat, relacionant la literatura amb altres arts.

 

Referits a habilitats, destreses


— Adquirir destreses relacionades amb la crítica literària per aplicar-les en ressenyes, comentaris de text, dissertacions, etc.
— Utilitzar els nous suports en el tractament i recerca d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi ha hagut al llarg de la història.

— Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Debats estètics en la modernitat i la postmodernitat. Literatura, política i arts

2. Pràctiques d’avantguarda. De Manuel Antonio a Uxío Novoneyra

3. Debats estètics en la postmodernitat. Literatura, arts i institucionalització cultural

4. Poesia. De Lois Pereiro a Chus Pato

5. La diversificació de la narrativa. De Suso de Toro a María Reimóndez

6. Teatre. De Roberto Vidal Bolaño a Gena Baamonde

7. Oralitat, performance i literatura electrònica. Antón Lopo

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’alternen les explicacions teòriques (classes magistrals i seminaris) amb l’aprenentatge d’eines habituals de la crítica literària. S’impulsa l’estudi comparatiu i de recepció entre diferents literatures, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de:
— Dues ressenyes pautades (20 % de la nota final cadascuna).
— Participació activa (20 % de la nota final).
— Un assaig pautat (40 % de la nota final).

La participació activa es desenvoluparà al llarg del curs. Hi haurà una tutoria obligatòria prèvia a cada exercici. El lliurament dels exercicis escrits es farà el març, abril i juny (en aquest darrer cas, en la data fixada per la Facultat). Les dates de tutories i lliuraments es publiquen al programa docent.

Cal obtenir almenys la meitat de la nota màxima en cada exercici, per aprovar l’assignatura.

 

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consta de:

— tres ressenyes pautades (20 % de la nota final cadascuna),

— un assaig pautat (40 % de la nota final).


Hi haurà una tutoria obligatòria prèvia a cada exercici en el mes de novembre. El dia de lliurament dels exercicis escrits serà el que la Facultat fixi per a la prova final. Les dates de tutories i lliuraments es publiquen al programa docent.Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys la meitat de la nota màxima, en cada exercici.Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.