Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonètica i Fonologia Russes

Codi de l'assignatura: 362043

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’estructura de la llengua russa en els aspectes fonètic i fonològic.
— Establir la relació entre l’ortografia, el so i els altres aspectes d’anàlisi lingüística.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de llegir amb fluïdesa un text en rus.

— Ser capaç de discriminar les oposicions fonològiques del rus.

— Arribar a un nivell de correcció en la producció oral que no en dificulti la comprensió.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Aprendre a interrelacionar coneixements lingüístics de diverses llengües.

 

Incloure metodologies i entorns d’aprenentatge inclusius pel que fa a la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descripció dels sistemes vocàlic i consonàntic del rus. Subsistemes vocàlics, oposicions sonor/sord, palatalitzat / no palatalitzat

2. El sistema fonològic i la morfologia del rus. Les alternances consonàntiques del rus

3. Relació entre la fonètica i l’ortografia del rus. Principi fonològic de l’ortografia russa

4. Transcripció fonètica. Sistemes de transcripció AFI, ACR (llatí) i ACR (ciríl·lic)

5. El sistema d’entonació del rus: tipus de construccions entonatives d’Е. А. Брызгунова

6. Fonètica pràctica i ortoèpia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent inclou classes teòriques, treball en grup i exercicis pràctics. Es treballa la descripció del sistema fonètic del rus i es fan sessions pràctiques de pronúncia amb exercicis de logopèdia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:
— Prova de control de transcripció fonètica I, després del tema 5 del programa de curs (5 % de la nota final).
— Prova de control de transcripció fonètica II, després del tema 7 del programa de curs (10 %).
— Prova de lectura i pronunciació, al desembre (25 %).
— Exercicis de classe (30 %): *
        • Transcripcions fonètiques: entre una i quatre (5 %).
        • Qüestionaris al Campus Virtual: entre un i cinc (25 %).
— Prova de revisió de tot el programa, al final del curs (30 %).

* Per poder aprovar l’assignatura és imprescindible haver estat qualificat en tots els exercicis de classe.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (55 % de la nota final) i un treball monogràfic (45 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Castellví, Joan; Ignátkina, Lidia.V. (1996): Elements de fonètica russa. Curs de fonètica per a catalanoparlants. Barcelona: PPU.  Enllaç

Pàgina web

Кедрова Галина.Е., Потапов Всеволод В., Егоров Анатолий М., Омельянова Елена.Б. (2002): Учебник по фонетике русского языка.

Учебник по фонетике русского языка.  Enllaç

Pàgina web

Material al Campus Virtual UB

Fonètica i Fonologia Russes al Campus Virtual UB   Enllaç