Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cine i Literatura a Itàlia

Codi de l'assignatura: 362053

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics i literaris a altres àmbits de la comunicació social i professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les relacions entre cinema i literatura a partir d’una anàlisi comparativa entre els dos sistemes de significació.
— Analitzar críticament les estratègies d’adaptació de les pel·lícules comentades al llarg del curs.
— Conèixer els fonaments del llenguatge cinematogràfic en relació amb les pel·lícules i fragments de pel·lícules analitzats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El cinema com a llenguatge

2. La construcció de la mirada: posada en escena i punt de vista

3. El muntatge

3.1. Funcions del muntatge

3.2. Tipus de muntatge i criteris de classificació

3.3. Teories sobre el muntatge

4. El realisme literari i el cinematogràfic: de l'efecte de realitat a la realitat de les imatges. El neorrealisme i les poètiques de la modernitat

5. Teories sobre l’adaptació: de la il·lustració argumental a la reescriptura del text literari. Formes d’apropiació i traducció dels textos literaris com a expressió d’una determinada poètica i estètica del cinema

6. Anàlisi d’alguns dels moments fonamentals de la història del cinema a Itàlia, des dels orígens fins als nostres dies, en funció dels vincles que mantenen amb els seus referents literaris

7. Visió de pel·lícules o fragments de pel·lícules procedents d’obres narratives i dramatúrgiques significatives de la literatura italiana

8. Anàlisi comparativa d’una selecció d’aquestes obres, amb atenció a la perspectiva de gènere.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques:

• Teoria: classes magistrals, classes expositives i debat dirigit.
• Treball teoricopràctic: comentari de textos literaris i cinematogràfics, exposicions orals, recerca de fonts d’informació, treballs de síntesi bibliogràfica.  S’estimula la reflexió crítica, l’actitud creativa i el debat, i s’impulsa el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.  Finalment es posa un especial èmfasi en l’anàlisi de la caracterització dels personatges des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de dues activitats: 
— Un treball (60 % de la nota final). Es lliura el dia fixat que la Facultat preveu per a l’examen final i el tema cal acordar-lo amb el professor a tot tardar l’última setmana de novembre. Les característiques del treball venen descrites en el programa detallat de l’assignatura. 
— Un examen (40 %). Consisteix en un text sobre els temes de la part general del programa i es duu a terme en horari lectiu el mes de desembre. La bibliografia és la que s’especifica en el programa de l’assignatura i els textos objecte d’examen són els que figuren al Campus Virtual.
 

Reavaluació

Hi ha la possibilitat de sotmetre’s a la reavaluació només si s’ha fet el treball i l’examen de l’avaluació continuada. La reavaluació segueix el format de l’avaluació única i es fa en les dates establertes per la Facultat.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. En cap cas s’admet si no s’ha presentat la renúncia a l’avaluació continuada dins dels terminis establerts per la normativa vigent i no s’ha acordat amb la docent un programa alternatiu. No es té en compte cap excepció. L’avaluació única consta de dues activitats:
— Un treball (60 % de la nota final). Es lliura el dia fixat que la Facultat preveu per a l’examen final i el tema cal acordar-lo amb el professor a tot tardar l’última setmana de novembre. Les característiques del treball es fan públiques a través del Campus Virtual. 
— Una anàlisi raonada d’un fragment de pel·lícula. El llistat es fa públic a través del Campus Virtual (40 %).